Lid worden

Verslag inloopavond omgevingsvisie

Verslag inloopavond vernieuwde omgevingsvisie Julianadorp op 27 oktober 2022 

Vanwege de privacy is dit verslag geanonimiseerd en zijn er derhalve geen namen vermeld. 

 De voorzitter van de Belangenvereniging Julianadorp (BVJ) heet iedereen welkom namens het BVJ-bestuur en legt de reden uit waarom de BVJ bij de gemeente heeft aangedrongen op een fysieke avond in plaats van alleen digitale inspraak (via het platform ingesprek.denhelder.nl). De BVJ is blij met de brede belangstelling voor de avond en de mogelijkheid te zien waar de wijzigingen in de vernieuwde omgevingsvisie zitten. De omgevingsvisie is richtinggevend en daarom vindt de BVJ het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen/dorpers hiervan op de hoogte zijn en hun mening hierover kunnen geven. 

Hierna krijgt de programmamanager van de gemeente Den Helder het woord. 

Hij bedankt iedereen voor de flinke opkomst betreffende de omgevingsvisie en de betrokkenheid van de inwoners hierbij. Hier volgt een terugblik op wat er vanaf 2019 gebeurd is: 

Presentatie 27-10-2022 Inloopavond O’visie Julianadorp

Waar staat ONS (ontspanning, natuur, sport) door de voorzitter van ONS: 

5 jaar geleden was er behoefte aan een permanent evenemententerrein, tegelijk waren er plannen voor een Julianapark en er waren er vanuit de sportverenigingen diverse behoeftes. De vraag aan de verenigingen was: durf te dromen, wat is belangrijk.? D.m.v. gesprekken is een plan gemaakt, waarbij ook de gemeenteraad en de woningstichting (eigenaar grond) betrokken zijn. 

De verenigingen hebben intern overlegd wat dit voor hen betekent en van hun wensen zijn. 

Inmiddels zijn de contouren bekend: één centraal gebouw (kantine) met de sportvelden eromheen. Omdat er verschillende sportverenigingen bij elkaar komen met ieder hun eigen identiteit, cultuur en vrijwilligers is dit een uitdaging. 

Inmiddels is ook het nieuwe college akkoord en is er een wethouder die ONS in de portefeuille heeft. 

Aandachtspunten zijn verder: de verzilting in de polder, 20 % van het gebied is waterpartij. 

In 2025 moet de eerste bal rollen, dat is de stip op de horizon. De gemeente faciliteert ONS goed en inmiddels heeft ONS ook voor de Provincie een presentatie gegeven. 

Zodra de plannen concreter zijn is er ruimte voor participatie. De ONS bestuurders zijn altijd bereid de inwoners te woord te staan (zie ook de ONS website: ONSdorp (onsjulianadorp.nl)  of facebookpagina: ONS Julianadorp | Facebook ) 

Vragen:  

Vraag: Wordt de Noorderhaaks verlengd? 

Antwoord: Niet op korte termijn. Op langere termijn zal dit alleen in combinatie met de ontwikkeling van woningen gebeuren.  

 Vraag: Wordt er niet doorgebouwd in agrarisch gebied (Koegraspolder) als bijvoorbeeld bollenkwekers gaan stoppen en een projectontwikkelaar dit opkoopt? 

Antwoord: Nee, de openheid van dit gebied is leidend. Er mag alleen bijvoorbeeld voor eigen bewoning gebouwd worden. 

 Vraag: Gaat er in het gebied binnen de Noorderhaaks gebouwd worden? 

Antwoord: Alleen indien er woningbouw nodig is na 2030. 

 Vraag: Zijn er plannen bekend voor een agrarisch centrum in Julianadorp-Noord? 

Antwoord: Dit is niet bekend bij de gemeente. 

 Vraag: Zijn er plannen voor huisvesting van seizoensarbeiders? En is dit verplicht vanuit de overheid? 

Antwoord: Hier wordt ruimte voor gezocht richting Noorderhaaks. Dit wordt gedaan samen met de provincie; er is een onderzoek naar de locatie(s). Als hieraan geen gehoor wordt gegeven wordt er een aanwijzing gegeven door provincie of Rijk. 

 Vraag: Komen er woningen voor senioren in de Willem-Alexanderhof? 

Antwoord: De contracten voor de WAhof zijn voor 2014 afgesloten en toen werd niet voorzien in woningen voor senioren. Nu zit de gemeente dichter op sturing voor bepaalde doelgroepen. Er is een woonvisie (antwoord vanuit de zaal). Misschien biedt bebouwing van het JVC-terrein mogelijkheden voor betaalbare woningen voor senioren. 

 Vraag: Komen er nog meer vakantiehuisjes op het strand, moet dat niet in de omgevingsvisie? 

Antwoord: Nee, vanuit de provincie is er zonering en geen ruimte voor meer strandhuisjes of andere bebouwing. 

 Vraag: Is verbreding van de duinenrij aan de orde? 

Antwoord: Dit is aan de orde na 2040. Hoogheemraadschap houdt rekening met de zeespiegelstijging. De verbreding wordt waarschijnlijk binnenwaarts.  

 Vraag: De Callantsogervaart en de Van Foreestweg zijn als toegangsweg niet zo aantrekkelijk. Wordt daar wat aan gedaan? 

Antwoord: Er komt een kwaliteitsslag, voornamelijk in de directie verbinding vanuit de wijken richting de kust (fiets- en wandelpaden). 

 Vraag: Wordt er iets aan de verbinding oostwaarts gedaan bijvoorbeeld de pont 24 uur per dag laten varen? Ook belangrijk voor de sportverenigingen (mensen vanuit Hollands Kroon) en Juniorcollege. 

Antwoord: Er zijn plannen voor een doorfietsroute. De pont is hierin een knelpunt. Er is nog geen concreet antwoord, er moet een goede verbinding komen. 

 Vraag: Wordt er in de omgevingsvisie rekening gehouden met groen en speelplaatsen? 

Antwoord: De omgevingsvisie in niet bestemd voor details per woonbuurt. 

 Vraag: Kan er bij het Junior College ook een bovenbouw komen? 

Antwoord: Dit is op termijn een ambitie/wens. Hiervoor is toestemming nodig van de scholen uit Den Helder en Schagen. Er moet gezorgd worden voor voldoende kwaliteit. 

Er komt een Integraal Kind Centrum (IKC) voor kinderen van 0 -16 jaar. Het streven is dit richting het schooljaar 2025/2026 gerealiseerd te hebben. 

 Vraag: Is het project ONS in overeenstemming met landelijk beleid o.a. door stikstof? 

Antwoord: Dit is een knelpunt met name door vervoersbewegingen. Het duingebied is een natura 2000 gebied. Minder vervoersbewegingen zijn o.a. mogelijk door prefab bouw. 

 Vraag: Hoe zit het met de mogelijkheid elektrische auto’s om bij je huis op te laden? 

Antwoord: Dit is een flink vraagstuk. In hofjes is hiervoor geen mogelijkheid anders dan een centrale laadpaal. De gemeente heeft wel een snellere procedure voor laadpalen.  

 Hierna sluit de BVJ-voorzitter de bijeenkomst met dank voor de inbreng van de aanwezigen en van de inleiders. 

 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op