Lid worden

Speerpunten en jaarplan

Speerpunten en jaarplan

De BVJ stelt jaarlijks een jaarplan op waarbij aandacht wordt gegeven aan meerdere speerpunten. Deze speerpunten en ook de uitvoering van het jaarplan worden jaarlijks geëvalueerd. De begroting voor financiering wordt afgeleid van het jaarplan.

Speerpunten:

 1. Ondersteunen en/of faciliteren van bewonersinitiatieven;
 2. Stimuleren van een groter en breder aanbod van activiteiten aan dorper jongeren in de leeftijd 10 t/m 14 jaar;
 3. Ondersteunen van initiatieven om problematiek in straten/wijken (“bloemkoolwijken“) aan te pakken. De BVJ ziet hierin als taak om bewoners ondersteuning te bieden bij achterbanvorming en probleeminventarisatie;
 4. Volgen en indien nodig beïnvloeden van verandertrajecten die bewonersbelangen raken (zoals nieuwbouw, onderhoudsprojecten, bestemmingsplan wijzigingen, gemeentelijke implementatie van landelijk beleid) en daarbij gebruik maken van afgestemde plannen (o.a. bestemmingsplannen) en visies als Panoramalokaal en omgevingsvisie Julianadorp;
 5. Het onderhouden van goede contacten met de gebiedsmanager, wijkbeheerder en dorpswethouder;
 6. Signaleren issues en aansturen op verbetering van uitvoering van gemeentelijk beleid (groenonderhoud, energietransitie, openbaar vervoer, onderhoud voet- en fietspaden, wegen, aanpassen winkelbestand, etc);
 7. Stimuleren aanpak verkeersonveilige plekken in Julianadorp;
 8. Deelname aan Wijkplatform Julianadorp en samenwerking met andere dorper organisaties;
 9. Ledenwerving door meer zichtbaarheid als bestuur en verbeteren van externe communicatie;
 10. Onder de aandacht brengen van nationale initiatieven ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in het dorp.
 11. Communiceren van de activiteiten in de Actief, website en sociale media.

 

Jaarplan 2022:

 1. Pleiten voor een betere groen beheersing en stopzetting kaalslag groen in ’s Heerenloo/ ’t Laar
 2. Pleiten voor uitbreiding onderwijsaanbod in Julianadorp
 3. Ondersteunen realisatie ONS-plan
 4. Aandacht voor geluidsoverlast op Breewijd en (Verlengde) Zuiderhaaks
 5. Aandacht voor verzilting bodem Willem-Alexanderhof en Koegraspolder
 6. Pleiten voor effectieve aanpak verkeersoverlast Schoolweg
 7. Bijdragen aan integraal gebiedsplan Julianadorp voor 2023 en volgende jaren
 8. Pleiten voor verdere integrale aanpak bloemkoolwijken
 9. Aandacht voor Energietransitie Julianadorp
 10. Organiseren Burendag
 11. Onderzoeken doorstart Belbus Julianadorp
 12. Ledenwerven tijdens dorpsactiviteiten
 13. Pleiten voor aanpak slechte kwaliteit voet- en fietspaden in Julianadorp
 14. Pleiten voor aanpak verkeersonveilige situaties
 15. Voeren van gesprekken met gemeenteraadsfracties over hun rol bij de realisering van deze actiepunten