Lid worden

Verslag ALV 2023

Verslag ALV 2023

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen weer welkom op de vergadering. 

Er is een afmelding ontvangen van 13 leden. Er zijn, volgens de presentielijst, 28 aanwezigen bij de vergadering. 

 De voorzitter stelt het bestuur van de BVJ, leden en kandidaat-leden, voor. 

2. Vaststellen notulen ALV 2022 (deel 1 en deel 2).

 De voorzitter geeft aan dat in 2022 de ALV in twee delen is gehouden in verband met de wijziging van de statuten. Op de 1e ALV van 28 juni was geen 2/3 meerderheid van de leden aanwezig, dit betekende dat op de 2e ALV van 6 september de leden nogmaals hun inbreng kunnen aangeven. Er waren geen voorbehouden met betrekking tot de wijziging van de statuten en de wijziging is akkoord en is formeel vastgelegd bij de notaris. 

 Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen en deze zijn hierbij vastgesteld. 

3. Jaarverslag 2022 

De voorzitter geeft onderstaande toelichting op het jaarverslag 2022. Het verslag is enkele weken geleden gepubliceerd op de website van de BVJ. 

Communicatie:  

De website is verder geprofessionaliseerd, we gaan (nog) meer gebruik maken van enquêtes, de zichtbaarheid van bestuursleden bij evenementen e.d. is duidelijker door de aankoop van zeer herkenbare tenues en (nog) meer gebruik van sociale media. Dit is mede mogelijk geworden door de Rabo ClubSupport; 

 • Het ledenaantal is toegenomen met 44 leden en eind 2022 had de BVJ 345 leden. De werving van nieuwe (kandidaat bestuurs-) leden is ook goed gegaan. Deze trend zet zich voort in 2023 mede door de actieve ledenwerving; 
 • De doelstellingen en speerpunten 2023 zijn opnieuw geformuleerd; 
 • Door het van kracht worden van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR) hebben we ook het huishoudelijk reglement (HHR) aangepast omdat dit geënt was op de vorige versie van de statuten. In het gewijzigde HHR komen nog beter onze bestuurlijke verantwoordelijkheden en hoe we werken tot uiting; 
 • De communicatie met de gemeente is verbeterd doordat we regelmatig ambtelijk overleg hebben met dhr. Kok en bestuurlijk overleg met de nieuwe wethouder mevr. Bais. Dit geeft goede hoop dat het overleg beter zal gaan; 
 • Momenteel zijn er vier werkgroepen (WG) actief of in oprichting, deze zijn de WG Groen & Natuur, de WG Belbus, de WG Energietransitie en de WG Dorpsmonumenten. De voorzitter vraagt aan dhr. Ten Boekel, voorzitter WG Groen & Natuur om een toelichting te geven: 
 • Dhr. Ten Boekel geeft aan dat de werkgroep uit 4 leden bestaat, naast de voorzitter uit dhr. C. Schilder, H. Post en J. Boshamer. Het ontstaan van de WG, vanuit het Parkinitiatief, wordt toegelicht. Dit initiatief is omarmd door Ontspanning Natuur en Sport (ONS) met als doel het realiseren van een mooi stuk natuur met ontspanning en sport voor bezoekers en inwoners. Dit is dan een win-win situatie voor het groen en ons dorp. Als taak ziet de WG het controleren en volgen van de beleidsdoelstellingen tot een mooi stuk natuur. De WG is ook een actief kernlid van ONS. De WG ervaart de steun van de BVJ, om hun stem te laten horen, als zeer positief. De WG geeft (on-) gevraagd advies aan de gemeente en BVJ om er mede voor te zorgen dat het groen & natuur bij inrichting van nieuwbouwwijken, zoals Willem-Alexanderhof, of de herinrichting van het Loopuytpark, wordt gerealiseerd. Het is hierbij van belang om aan de “voorkant” bij planvorming actief te zijn zodat niet alles al vastligt in plannen. Punten van belang hierbij zijn adequate groencompensatie voor het kappen van bomen en struiken, milieuvriendelijke oevers en dierenwelzijn. De WG heeft ook met gemeenteraadsleden een ronde gemaakt over ’t Laar (terrein ’s Heerenloo) zodat zij zelf konden zien dat het van een heel groen park is verworden tot een veel minder groen park. Het verlies van ca. 10 hectare groen is gecompenseerd door zo’n 5 hectare groen in de Schooten en dus weg uit Julianadorp. Verder is er nu (vertraagd) een vleermuisbunker gerealiseerd op het terrein van ’s Heerenloo. 
 • De WG Belbus Julianadorp onderzocht initieel of de bestaande stichting Belbus Julianadorp, die al jaren inactief is, een doorstart kan maken. Nu blijkt dat de Omni-vervoersvereniging die Belbusdiensten in Hollands Kroon verzorgt onderzoekt of zij in de hele kop van Noord-Holland (de lijn boven Alkmaar-Hoorn), haar diensten kan aanbieden. Hiertoe heeft dit bestuur een plan voorgelegd bij de drie betrokken gemeenten. De BVJ ondersteunt nu dit initiatief. Het plan is complex en raakt meerdere belangen, hierdoor gaat het nog even duren voordat dit tot uitvoering gaat komen. Uit de zaal komt de opmerking dat dit niet ten koste mag gaan van bestaand openbaar vervoer (NS en Connexion). De voorzitter geeft aan dat dit een belangrijk uitgangspunt is van het plan. De diensten moet elkaar versterken in plaats van beconcurreren. 
 • We hebben ook nog een WG Energietransitie, er gebeurt heel veel omtrent de Energiemarkt. De WG zal zich vooral richten op het beleid dat de gemeente Den Helder opstelt. 
 • De WG Dorpsmonumenten (in oprichting) is een initiatief van dhr. Reitsma. Het doel van de WG is het inventariseren van de waardevolle gebouwen. Dit heeft hij eerder uitgevoerd in Hollands Kroon en hier een waardevol rapport van opgesteld. We zijn op zoek naar WG leden. De heer Kwast meldt zich aan als lid van deze WG. 
 • Van de activiteiten/ onderwerpen uit het jaarverslag van 2022 worden er enkele toegelicht:
 • Verzilting terrein ’s Heerenloo en Koegras. We hebben met bewoners van de Willem-Alexanderhof een brief opgesteld, met vragen en zorgen, naar de gemeente en deze is recentelijk beantwoord, dit wordt nog gepubliceerd in de Actief. Onze aandacht voor dit onderwerp heeft o.i. mede bijgedragen tot het opstellen van een startnotitie Koegras door de gemeente, die mede moet leiden tot een plan van aanpak betreffende de verzilting.  
 • Geluidsnormen rond Willem-Alexanderhof. De gemeente heeft in het bestemmingsplan een overschrijding van drie keer de adviesnorm toegestaan. Dit wordt niet actief aan de (toekomstige) bewoners van de wijk medegedeeld bij de aankoop van hun huis, men gaat ervan uit dat bewoners zelf informatie kunnen verkrijgen (bestemmingsplannen). De BVJ heeft hiertegen geageerd en krijgt nul op rekest van B&W. De BVJ ziet af van verder stappen.   
 • Een lid vraagt of de samenwerking met de gemeente (beantwoording van vragen, overleg e.d.) verbeterd is? De voorzitter geeft aan dat we richting gemeente (en zij naar ons) de verwachtingen hebben uitgesproken, we hebben afspraken gemaakt m.b.t. de termijn waarop brieven beantwoord moeten worden en op regelmatige basis wordt overlegd (ambtelijk en bestuurlijk). De verwachting is dat het beter zal gaan; 
 • Het cadeau ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de BVJ zou gerealiseerd worden op het heringerichte Loopuytpark. Doordat de opening van het park nog niet heeft plaatsgevonden is het cadeau nog niet aangebracht. 

 4. Financieel jaarverslag 2022.  

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de: 

 • Balans (Activa en Passiva); 
 • Kosten (huisvestings- en bestuurskosten); 
 • Resultatenrekening (Opbrengsten en Overige omzet); 
 • Exploitatiekosten; 
 • Algemene kosten. 

Er wordt een vraag gesteld m.b.t. de reservering voor het jubileumcadeau. De penningmeester geeft aan dat het bedrag van € 5000,- bestemd is, in overleg met de ontwerper en gemeente, voor de aanleg van een speelparcours in het straatwerk op het Loopuytpark. 

Een vraag wordt gesteld m.b.t. waarvan dit jubileumcadeau wordt betaald. De penningmeester geeft aan dat het bedrag ten laste van de Algemene Reserve komt. 

Dhr. Boskeljon geeft aan dat de vergaderruimte voor de BVJ kosteloos beschikbaar wordt gesteld door het MFC en dus niet door de gemeente. 

5. Verslag kascontrolecommissie. 

De voorzitter van de kascontrolecommissie dhr. Ten Boekel geeft aan dat op 28 februari door mevr. J. Brinksma en zijn persoon de stukken zijn gecontroleerd. Zij constateren dat de financiële administratie er zeer duidelijk uit ziet, alles is correct en zij complimenteren de penningmeester voor de wijze waarop de financiële administratie gevoerd wordt. 

De kascontrolecommissie, gezien de bevindingen tijdens de controle, stelt voor aan de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  

De vergadering gaat onder applaus hiermee akkoord. 

De voorzitter geeft aan dat dhr. Ten Boekel aftredend is als voorzitter van de kascontrolecommissie en bedankt hem voor zijn inzet.  Mevr. Brinksma wordt nu voorzitter en als nieuw lid treedt dhr. G. Dalenoord aan (is reservelid). 

De voorzitter vraag wie zich wil aanmelden als reserve-lid?  Het blijkt dat mevr. Driehuis zich per mail beschikbaar wil stellen als reserve lid.  De vergadering is akkoord. 

 6. Begroting 2023. 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en licht de activiteiten toe. 

De penningmeester geeft aan dat contributie-inkomsten hoger zullen zijn door het grotere ledenaantal, we verwachten binnen afzienbare tijd het 400ste lid. De subsidie voor dit jaar is al aangevraagd bij de gemeente. 

De vergadering is akkoord met de begroting. 

 7. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement (HHR). 

De voorzitter geeft aan dat het HHR gedeeld is met de leden. Dhr. ’t Hoen en mevr. Ten Böhmer hebben diverse opmerkingen en tekstuele wijzigingen aangegeven, mede om het e.e.a. te verduidelijken. Het bestuur heeft hen bedankt voor hun inbreng. 

Er wordt gevraagd of de ALV moet instemmen met meerderheid voor het vaststellen van het HHR. De voorzitter geeft aan dat de huidige ALV dit kan doen, er is geen 2/3 meerderheid van de leden nodig.  

De vergadering stelt het huishoudelijke reglement vast. 

 8. Samenstelling bestuur. 

De voorzitter geeft in een overzicht de mutaties van het bestuur aan. Het bestuur bestaat uit de navolgende (kandidaats-) leden: 

 • Mevr. E. de Jong  
 • Mevr. G. Nederstigt (herkiesbaar) 
 • Dhr. A. van der Woude (aftredend in 2024) 
 • Dhr. R. Schilder (voorzitter) 
 • Dhr. J. Alberink (aftredend) 
 • Dhr. I. Schuurman (kandidaat-lid) 
 • Dhr. L. Cammel (kandidaat-lid) 
 • Dhr. U. Smit (kandidaat-lid) 
 • Dhr. J. van den Nieuwenhuijzen (kandidaat-lid) 

De voorzitter vraagt de vergadering of zij akkoord kan gaan met de herverkiezing van mevr. Nederstigt en de toetreding tot het bestuur van de kandidaat-leden? 

De vergadering gaat unaniem akkoord met de herverkiezing en benoeming van de nieuwe bestuursleden. 

De voorzitter geeft aan dat mevr. L. Kints graag wil deelnemen aan het bestuur en hij is blij met de diverse samenstelling van het bestuur. Mevr. Kints zal als kandidaat-lid aantreden en kan daarna bij de ALV 2024 eventueel formeel toetreden tot het bestuur. 

De voorzitter geeft aan dat dhr. Jos Alberink wederom het bestuur van de BVJ zal verlaten.  In de periode van 2013 tot en met 2017 was Jos voorzitter van de BVJ en in 2021 is Jos weer als bestuurslid teruggekomen om het toenmalige kleine bestuur te versterken. 

De voorzitter bedankt Jos voor zijn zeer grote en goede inzet voor de BVJ.  Namens de BVJ wordt een leuke attentie aangeboden. 

Jos geeft in een persoonlijk afscheidswoord zijn dank aan het bestuur van de BVJ en geeft aan dat hij met een tevreden gevoel terugkijkt naar zijn twee bestuursperioden. 

Jos geeft aan dat hij altijd nog beschikbaar is voor hand- en spandiensten voor de BVJ.  

De vergadering neemt met een applaus afscheid van Jos. 

 9. Rondvraag en afsluiting formele deel ALV. 

De voorzitter vraagt voordat we overgaan naar de rondvraag om de leden, die dit willen, onderwerpen aan te geven die van belang zijn voor de BVJ en die nog niet op de activiteitenlijst zijn vermeld. Het gaat dan om onderwerpen die voor groepen van bewoners en voor de BVJ van belang zijn. 

De voorzitter vraagt of er leden zijn die een vraag willen stellen? Er zijn geen vragen. 

De voorzitter geeft aan dat er na de pauze een lezing verzorgd zal worden door dhr. Ronald den Boer van de Woningstichting m.b.t. de plannen die de Woningstichting heeft voor Julianadorp. 

De voorzitter sluit de vergadering.