Lid worden

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Beste leden, 

Algemeen 

In het afgelopen jaar hebben we als bestuur weer fysiek kunnen vergaderen en hebben we ook de ALV weer kunnen houden in aanwezigheid van onze leden. Als bestuur hebben we vele zaken (weer) kunnen oppakken.   

De wijziging van de statuten, in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is door de ALV goedgekeurd op 23 juni en op 6 september en bij de notaris vastgelegd. Het huishoudelijk regelement is door het bestuur aangepast. 

We hebben zeer regelmatig onze digitale nieuwsbrief, de Actief, uitgebracht waarbij we de leden hebben geïnformeerd over de zaken die spelen. 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur was het afgelopen jaar als volgt samengesteld: de heer Jos Alberink, mevrouw Els de Jong, mevrouw Gerda Nederstigt, de heer Rob Schilder (voorzitter/secretaris), de heer André van der Woude (penningmeester).  

Vanaf medio 2022 is het bestuur versterkt met vier nieuwe kandidaat-bestuursleden: de heer Iwan Schuurman, de heer Uwe Smit, de heer Lucas Cammel en de heer John van den Nieuwenhuijzen. 

Ledenaantal 

Afgelopen jaren heeft onze ledenwerfcampagne geresulteerd in een toename van het aantal leden. Hieronder is de toename van het aantal leden (eigenlijk huisadressen) aangegeven: 

 • 2020: 294 leden 
 • 2021: 301 leden 
 • 2022: 345 leden 

We zullen ook in het huidige jaar aandacht blijven besteden aan ledenwerving. 

Activiteiten / onderwerpen 

Naast het reguliere maandelijkse overleg hebben we ook nog een informatieavond georganiseerd m.b.t. de aangepaste Omgevingsvisie, heeft het eerste overleg met de nieuwe wethouder en wijkmanager plaatsgevonden en zijn er overleggen geweest met de werkgroepen “Groen & Natuur” en “Belbus Julianadorp”. 

Een overzicht van de onderwerpen/activiteiten is weergegeven in onderstaand overzicht: 

Inloopavond Omgevingsvisie Julianadorp (27 oktober 2022) 

 • Verzilting Koegras – Willem Alexanderhof / Noorderhaaks 
 • Volgen initiatief Stichting ONS
 • Diverse aandachtspunten van de werkgroep Groen & Natuur (bomenkap Noorderhaven, boomstronken, bomenadministratie, etc., huisvesting arbeidsmigranten 
 • Overleg wethouder Keur (laatste overleg in mei 2022),  
 • Overleg met wethouder Bais (eerste overleg in januari 2022) 
 • Geluidsoverlast Breewijd – Zuiderhaaks 
 • Upgrade Loopuytpark 
 • Deelname en organisatie van de Burendag, samen met de Culturele Vereniging en ondernemers 
 • Gevolgen woningen Energietransitie 
 • Cadeau 25 jaar BVJ in Loopuytpark 
 • Belbus haalbaarheidsonderzoek 
 • Verkeeroverleg Schoolweg-Loopuytpark 
 • Deelname aan Raboclubsupport waarmee we onze zichtbaarheid en herkenbaarheid hebben verbeterd 
 • Overleg Dorps-/Wijkplatform Julianadorp 
 • Inventarisatie belangstellenden voor Warmtecoaches  
 • Werkgroep energietransitie 
 • Werkgroep dorpsmonumenten  
 • 7 juli bezoek door gemeenteraad aan Julianadorp met aanwezigheid van de BVJ en werkgroep Groen & Natuur
 • Zeven keer is onze nieuwsbrief de Actief uitgebracht 
 • Toename van bezoekers op onze sociale media  
 • Plaatsen van artikel over de omgevingsvisie in de Helderse Courant en op Regio Noordkop 
 • Plaatsen van artikel over de Belbus in de Helderse Courant, Regio Noordkop en het Helders Nieuwsblad. 

Ontwikkelingen 

We hebben als proef een korte enquête “Paleis Soestdijk” uitgevoerd en we willen in de komende periode door middel van enquêtes zoveel mogelijk Dorpers kunnen bereiken.  

Hierbij gaan we na hoe we dit op een zo gemakkelijk mogelijke wijze kunnen uitvoeren waarbij we ook de resultaten zo duidelijk mogelijk kunnen bekend stellen.  

Het ambtelijk overleg en overleg met het College van B&W wordt weer structureel opgepakt.