Lid worden

Verslag ALV 2024 (concept)

Verslag ALV 2024 (concept)

 1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom op de vergadering.

Er is een afmelding ontvangen van 4 leden. Er zijn, volgens de presentielijst, 32 aanwezigen bij de vergadering.

De voorzitter stelt het bestuur van de BVJ, leden en kandidaat-leden, voor.

2. Vaststellen notulen ALV 2023.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen en deze zijn hierbij vastgesteld.

3. Jaarverslag 2023

De voorzitter geeft d.m.v. een aantal dia’s een toelichting op het jaarverslag 2023. Het verslag is twee weken geleden gepubliceerd op de website van de BVJ.

Kort worden enkele van de onderstaande punten en de werkgroepen toegelicht.

– Sturing:

 • Het verbeteren van het interne proces BVJ door de overgang naar SharePoint en het gebruik van Teams, het verbeteren van de samenwerking met de gemeente;
 • Het uitbreiden/verbeteren van de communicatie door het regelmatig uitbrengen van onze nieuwsbrieven, het gebruik van Facebook en het verbeteren van onze website;
 • Het herijken van onze speerpunten door middel van een uitgevoerde enquête zodat we nog beter in staat zijn om richting te geven aan onze activiteiten;
 • Zichtbaarheid bestuur door onder andere deel te nemen aan de Burendag en de Kerstmarkt en deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten, gesprekken met derden e.d.
 • Werving leden: Er is een uitgebreide flyeractie uitgevoerd en dit heeft geleid tot een zeer grote uitbreiding van ons ledenaantal.
 • 2020: 294
 • 2021: 301
 • 2022: 345
 • 2023: 510.
  Het aantal van 510 leden betreft voor het overgrote deel “adressen”.

  • Bestuursleden: het aantal bestuursleden blijft constant zodat we over voldoende capaciteit kunnen blijven beschikken.
  • Werkgroep Groen & Natuur:
  • Gestart medio 2010, sinds 2023 bij de BVJ
  • 6 werkgroep leden
  • Startnotitie gereed voor 26 maart 2024
  • Doelstelling: Verbeteren Groen & Natuur
  • Actief: ONS, Willem-Alexander Hof, Slenk, gemeenteprojecten
  • Begeleidend BVJ-bestuurslid Rob Schilder.
  • Werkgroep Buurtbus:
  • Gestart 20 februari 2024
  • 4 werkgroep leden
  • Doelstelling: verbeteren mobiliteit
  • Betrokken BVJ-bestuurslid Rob Schilder.
  • Werkgroep Cultureel Erfgoed:
  • Gestart november 2023
  • 6 werkgroep leden
  • Startnotitie omarmd door wethouder Dhr. F. Camara
  • Doelstelling: beeld historie Koegras\Julianadorp
  • Betrokken bestuurslid BVJ: Els de Jong.
  • Werkgroep Schoolweg:
  • Gestart 20 februari 2024
  • 7 werkgroep leden
  • Startnotitie gereed voor 26 maart 2024
  • Doelstelling in ontwikkeling
  • Betrokken BVJ-bestuurslid: Iwan Schuurman.
  • Werkgroep Verkeersveiligheid:
  • Gestart 19 december 2023
  • 12 werkgroep leden
  • Startnotitie in ontwikkeling
  • Doelstelling: verbeteren verkeersveiligheid
  • Betrokken bestuurslid BVJ: John van den Nieuwenhuijzen.

De voorzitter licht een aantal punten toe van de uitgevoerde activiteiten, zoals vermeld in het jaarverslag 2023.

4. Financieel jaarverslag 2023.

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de:

 • Balans (Activa en Passiva);
 • Resultatenrekening (Opbrengsten en Overige omzet);
 • Huisvestingskosten & Bestuurskosten;
 • Exploitatiekosten;
 • Algemene kosten.

De aangevraagde subsidie in 2023 is wel door de gemeente toegekend maar helaas niet ontvangen door de BVJ. Dit is een omissie maar na overleg met de gemeente wordt de aangevraagde subsidie 2023 alsnog uitbetaald in 2024.

Er wordt een vraag gesteld of de BVJ donaties ontvangt, de penningmeester geeft aan dat dit zeer sporadisch is en het betreft een bedrag van € 10,-. Naast contributies en subsidie ontvangen we, afhankelijk van een eventuele toewijzing, een (variabel) bedrag van de RABO Club Support actie.

5. Verslag kascontrolecommissie.

De waarnemend voorzitter van de kascontrolecommissie de heer G. Dalenoord geeft aan dat op 24 februari door mevrouw M. Driehuis en zijn persoon de stukken zijn gecontroleerd. Zij constateren, na o.a. uitvoering van een aantal steekproeven, dat de financiële administratie er zeer duidelijk uitziet, dat alles correct is en zij complimenteren de penningmeester voor de wijze, waarop de financiële administratie gevoerd wordt.

De kascontrolecommissie, gezien de bevindingen tijdens de controle, stelt voor aan de vergadering om de penningmeester c.q. het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

De vergadering gaat onder applaus hiermee akkoord.

De penningmeester bedankt de kascontrole commissie en geeft aan dat er nu twee nieuwe reserveleden benodigd zijn. De heer G. Dalenoord wordt nu voorzitter en mevrouw M. Driehuis is nu lid.

De penningmeester vraagt wie zich willen aanmelden als reserve-lid. De heer J. Alberink en de heer A. Kisteman stellen zich beschikbaar als reserve lid. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Begroting 2024.

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en licht de activiteiten toe. De subsidie voor 2024 is inmiddels wel aangevraagd bij de gemeente. De penningmeester geeft aan dat de RABO Clubsupport actie niet in de begroting is vermeld omdat het niet zeker is of we in aanmerking komen en welk bedrag we eventueel kunnen ontvangen.

De vergadering gaat akkoord met de begroting.

6. Vaststellen speerpuntenlijst.

De voorzitter geeft aan dat de onderstaande speerpunten middels de genoemde enquête in 2023 is samengesteld. De leden prioriteren de belangrijkste punten als volgt:

 1. Verbeteren verkeersveiligheid (oversteekplaatsen, fietsers)
 2. Woningaanbod realiseren gebaseerd op vraag (jongeren en senioren)
 3. Verbeteren kwaliteit openbaar groen
 4. Oplossen problematiek rondom woonhuizen; denk aan parkeerdruk
 5. Verbeteren inrichting openbare ruimte
 6. Optimaliseren uitstraling dorpshart (Loopuytpark)
 7. Verbeteren voorzieningen voor jongeren 12-16 jaar
 8. Verbeteren van openbaar vervoer
 9. Eerlijke verdeling van budgetten voor wijken en dorpen
 10. Verbeteren winkelaanbod.

Het bestuur zal initiatieven, vanuit bewonersgroepen, ondersteunen om met een of meerdere punten aan de slag te gaan. Het bestuur is wel in overleg met de gemeente om de voorzieningen voor jongeren van 12-16 jaar te verbeteren. Bijvoorbeeld hebben we bij de voorgenomen plannen voor de Vogelwei aandacht gevraagd om de voorzieningen te realiseren. Het is van belang dat dit snel wordt opgepakt.

Een aantal aanwezigen uit hun zorgen met betrekking tot de ervaren overlast van “hangjongeren” en het mogelijk realiseren van wooneenheden in De Vogelwei. Veel is nog onduidelijk en de huidige handhaving wordt als minimaal ervaren.

In de vergadering worden ook zorgen geuit over de verschraling van het openbaar vervoer (buiten de schooltijden) en met name de busverbindingen van Julianadorp naar Den Helder en Schagen. Als BVJ hebben we hierover contact met de gemeente maar het OV wordt op provinciaal niveau vastgesteld, na (positief) advies van de gemeente. De gemeente ziet de nieuwe dienstregeling als een verbetering.

De werkgroep Buurtbus is nu in afwachting van de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe dienstregeling.

7. Samenstelling bestuur.

De voorzitter geeft aan dat we als bestuur afscheid gaan nemen van twee bestuursleden. Mevrouw G. Nederstigt is aftredend en gaat na drie jaar het bestuur verlaten. De heer A. van der Woude is aftredend en gaat na zes jaar het bestuur verlaten. Er wordt in een afscheidswoord door de voorzitter stilgestaan bij de grote inzet en betrokkenheid van beide bestuursleden en zij worden bedankt voor hun bijdrage aan de BVJ. De vergadering neemt met een applaus afscheid van Gerda en André.

De voorzitter geeft aan dat we twee nieuwe kandidaat-bestuursleden hebben, mevrouw E. van Roijen en mevrouw J. Duineveld.  Zij hebben zich al voorgesteld in de nieuwsbrief.  Mevrouw J. Duineveld zal de functie van penningmeester gaan vervullen. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van beide bestuursleden.

Mevrouw E. de Jong is volgens rooster aftredend en zij heeft zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe bestuursperiode. De vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van mevrouw E. de Jong.

De voorzitter geeft een toelichting op het rooster van aftreden, dit rooster voorziet in een spreiding van aftreden van bestuursleden zodat zoveel mogelijk continuïteit kan worden gewaarborgd.

Het bestuur bestaat na vanavond uit de volgende leden:

 • Mevrouw E. De Jong                                             2024-2027
 • De heer R. Schilder                                               2022-2025        (Voorzitter)
 • De heer I. Schuurman                                          2023-2026
 • De heer L. Cammel                                               2023-2026
 • De heer U. Smit                                                     2023-2026
 • De heer J. van den Nieuwenhuijzen                  2023-2026         (Secretaris)
 • Mevrouw E. van Roijen                                        2024-2027
 • Mevrouw J. Duineveld                                          2024-2027         (Penningmeester)

8. Rondvraag en afsluiting formele deel ALV.

De voorzitter vraagt of er leden zijn die een vraag willen stellen?

1.  Kan er parkeergeld worden geregeld voor de parkeerders onder de duinen?

Antwoord Vz: dit wordt alleen opgepakt als er een bewonersinitiatief (dus voldoende draagvlak) gaat komen. In de vergadering wordt opgemerkt dat toeristen ook belasting betalen.

2. Is het waar dat er bij Oogduyne extra vakantiehuisjes gaan komen?

Antwoord Vz: Een projectontwikkelaar heeft een plan ingediend voor de realisatie van vakantiewoningen. De gemeente behandelt dit plan en de BVJ heeft een zogenaamde “zienswijze” ingediend omdat dit volgens ons moet leiden tot een aanpassing van de omgevingsvisie waarbij het proces tot wijzigen van de omgevingsvisie op de juiste wijze moet plaatsvinden.

3. Is het waar dat er een voornemen is om asielzoekers in containerwoningen te gaan huisvesten achter winkelcentrum De Riepel?

Antwoord Vz: Er heeft een onderzoek plaatsgevonden of er voor arbeidsmigranten huisvesting kan worden ontwikkeld. Dit plan is nu van de baan omdat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van huisvesting in het gebouw van de RABO op het Kooypunt. Er kunnen nog andere ontwikkelingen zijn maar daar is de BVJ niet van op de hoogte.

4. Is er nog budget beschikbaar voor het groot onderhoud van de drie ornamenten die zijn geplaatst op de toegangswegen van ons dorp?

Antwoord Vz: Er is een beperkt budget beschikbaar maar we hopen dat de werkzaamheden zoveel mogelijk door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd.

5. Is er wat bekend over de status van het project Ontspanning, Natuur & Sport (ONS)?

Antwoord Vz: Wij volgen de ontwikkelingen van ONS omdat we toegang hebben tot de informatie van dit project. De BVJ is geen actieve partij in dit project omdat ONS intern nog bezig is. Er komt nog een participatietraject waarbij alles concreter gaat worden maar ONS is nog niet zover.

6. Wat is de status van Langevliet 60? Is dit een monument?

Antwoord Vz: Dit gebouw heet School 1, het eerste gebouw stemt uit de 19e eeuw. Momenteel is het gebouw niet in gebruikt maar het is nog niet duidelijk wat de gemeente hier mee wil doen. De werkgroep Cultureel Erfgoed Julianadorp heeft een beschrijving opgesteld om het gebouw te beschermen en we volgen de ontwikkelingen en plannen van de gemeente op de voet.

De voorzitter geeft aan dat er na de pauze een lezing verzorgd zal worden door De heer Rob Veenman, voormalig loco-dijkgraaf van het hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, met de titel “Houden we droge voeten?”

De voorzitter sluit de vergadering.

Noot: Informatie met betrekking tot de lezing is te zien op de website van waterplatform Groen, Water & Land:  waterplatform Groen,Water&Land – De lokale maat in waterbeheer (groenwaterenland.nl)