Lid worden

Doelstelling, Visie, Werkwijze & Activiteiten

Doelstelling:

De BVJ is er voor de bewoners van Julianadorp om ze te faciliteren bij het verbeteren van hun leef- en woonklimaat.
Daarbij wil de BVJ een aanspreekpunt zijn voor de Gemeente als het om bewonersbelangen gaat en zal de BVJ alert zijn, met hulp van bewoners, om te reageren als bewonersbelangen in het geding zijn.

Visies:

  • Door een terugtrekkende gemeente gaan bewonersgroepen steeds meer zelf in actie komen en zaken oppakken;
  • Steeds meer zullen bewoners werkgroepen vormen als er werk gedaan moet worden in hun omgeving, de BVJ zal deze processen ondersteunen.
  • De ‘Omgevingsvisie Julianadorp’ is richtinggevend voor de dorpsinrichting.

Werkwijze:

De BVJ communiceert met Julianadorpers over actuele onderwerpen aangaande welzijn, dorpsinrichting en veiligheid. De BVJ treedt faciliterend op in initiatieven van dorpers waaronder het organiseren van bijeenkomsten om draagvlak of overeenstemming te bewerkstelligen over onderwerpen binnen zijn doelstelling. Daarnaast stelt de BVJ zich bereikbaar op voor vragen van dorpers. Het BVJ-bestuur komt maandelijks in vergadering bijeen. Jaarlijks wordt er een jaarplanning gemaakt van de voorgenomen activiteiten en de te verwachten uitgaven. Met deze begroting wordt budget bij de gemeente aangevraagd.

Activiteiten:

De BVJ organiseert -indien wenselijk- dorpsbijeenkomsten en/of buurtbijeenkomsten. De BVJ bezoekt gemeentelijk overleg, wijkplatformoverleg om op te komen voor belangen van dorpers. De BVJ polst meningen van dorpers en gebruikt deze in genoemde overleg en in zijn communicatie. De BVJ schrijft artikelen in haar eigen blad en voor kranten om aandacht te vragen voor actuele zaken. De BVJ is aanwezig bij dorper activiteiten om aandacht te vragen voor onderwerpen en om aan ledenwerving te doen.