Lid worden

Doelstelling, Visie en Werkwijze

Doelstelling:

De BVJ is er voor de bewoners van Julianadorp om hen te faciliteren bij het verbeteren van hun leef- en woonklimaat.
Daarbij wil de BVJ een aanspreekpunt zijn voor de gemeente of andere initiatiefnemers als het gaat om bewonersbelangen/leef- en woonklimaat en zal de BVJ alert zijn, met hulp van bewoners, om te reageren als bewonersbelangen/leef- en woonklimaat in het geding zijn

Visie:

 • Door een terugtrekkende gemeente gaan de dorper en coalities van dorpers meer zelf in actie komen om hun leef- en woonklimaat te verbeteren.
 • Deze initiatieven kunnen beter ondersteund worden door een transparanter gemeentelijk proces.
 • Met de ‘Omgevingsvisie Julianadorp krijgt het dorp, de dorper, meer invloed op verandering van zijn leef- en woonklimaat (dorpsinrichting).

Werkwijze:

 • De BVJ vraagt dorpers zelf bij te dragen als zij een hulpvraag hebben. Bij het aannemen van werk onderzoekt de BVJ het draagvlak en weegt mee of de hulpvraag de veranderdoelstellingen van het dorp raakt.
 • De BVJ actualiseert jaarlijks de wensenlijst van het dorp.
 • De BVondersteunt bij het vormen van coalities die met die veranderdoelstellingen aan de slag gaan. De BVJ faciliteert de coalities.
 • De BVJ vraagt bij elke gelegenheid aandacht voor participatiemogelijkheden. Denk daarbij aan verkiezingsprogramma’s, beleidsontwikkeling, doorwerking, uitvoering en terugkoppeling (Bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het (gemeentelijk) proces.
 • In de communicatie hanteert de BVJ een escalatiemodel als zij dat nodig acht. De primaire ingang bij de gemeente is de verantwoordelijk ambtenaar. Escalatie vindt plaats eerst naar de verantwoordelijk wethouder en vervolgens richting de politiek.
 • De BVJ maakt afspraken over de samenwerking met de gemeente en gaat die samenwerking regelmatig evalueren;
 • Het bovenstaande wordt vertaald naar een jaarplan met een passende begroting op basis waarvan subsidie wordt aangevraagd.
 • De scope van de BVJ is wat de dorper verstaat onder zijn leef- en woonomgeving, beperkt door wat wij met hen kunnen beïnvloeden.