Lid worden

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Jaarverslag BVJ 2023 

Beste leden,  

 Algemeen 

In het afgelopen jaar hebben we als bestuur, naast onze reguliere vergaderingen, twee keer overleg gevoerd met wethouder mevrouw Petra Bais en we hebben twee bijeenkomsten georganiseerd met het grootste gedeelte van de fracties van de gemeenteraad. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft plaatsgevonden op 16 maart 2023. Hierbij is ook het nieuwe Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 

We hebben zeven keer onze digitale nieuwsbrief de BVJ-Actief uitgebracht waarbij we de leden hebben geïnformeerd over de zaken die spelen.  

We hebben een zeer succesvolle flyer-actie uitgevoerd waarbij het ledenaantal met zo’n 50% is toegenomen. Wij zijn zeer verheugd met deze spectaculaire groei en op deze wijze hebben nog meer dorpers invloed op wat wij als BVJ willen (gaan) doen. 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur was het afgelopen jaar als volgt samengesteld: mevrouw Els de Jong, mevrouw Gerda Nederstigt, de heer Rob Schilder (voorzitter), de heer André van der Woude (penningmeester), de heer Iwan Schuurman, de heer Uwe Smit, de heer Lucas Cammel en de heer John van den Nieuwenhuijzen (secretaris).  In december hebben zich twee kandidaat-bestuursleden aangemeld: mevrouw Evelien van Roijen en mevrouw Joke Duineveld. 

Ledenaantal 

De ledenwerfcampagne is dit jaar zeer succesvol geweest en hieronder is de toename van het aantal leden over de laatste vier jaren weergegeven. Het aantal leden betreft het aantal “huisadressen” in plaats van alleen individuele leden.  

 • 2020: 294 leden  
 • 2021: 301 leden  
 • 2022: 345 leden 
 • 2023: 510 leden  

We zullen ook in het huidige jaar en de toekomstige jaren aandacht blijven besteden aan ledenwerving.  

 Werkgroepen BVJ 

De BVJ ondersteunt haar onderstaande werkgroepen: 

 • Groen & Natuur; 
 • Buurtbus; 
 • Schoolweg; 
 • Verkeersveiligheid; 
 • Cultureel Erfgoed Julianadorp (voorheen Dorpsmonumenten). 

De werkgroepen voeren regelmatig overleg, waarbij derden (gemeente/ organisaties e.d.) worden uitgenodigd betreffende de onderwerpen, die van belang zijn per werkgroep. 

 Activiteiten / onderwerpen 

De BVJ heeft de navolgende activiteiten ontplooid en/of onderwerpen besproken: 

 • Verzilting Koegras, Willem Alexanderhof en Noorderhaaks​ besproken; 
 • Het volgen van initiatief Stichting Ontspanning, Natuur en Sport (ONS); 
 • De geluidoverlast Breewijd – Zuiderhaaks​ besproken & zienswijze ingediend; 
 • Het cadeau 25 jaar BVJ (spelbestrating) voor Loopuytpark​ is gerealiseerd; 
 • De verkeerssituatie Schoolweg – Loopuytpark​ onderzocht door het uitvoeren van een enquête; 
 • De inventarisatie van warmte-coaches​ uitgevoerd; 
 • De samenwerking gemeente​ (ambtelijk en bestuurlijk overleg) verbeterd; 
 • De huisvesting arbeidsmigranten besproken; 
 • De geluidsnormen nieuwbouw Willem Alexanderhof besproken;
 • Uitbrengen van nieuwbrieven​; 
 • Website heeft een nieuwe opzet gekregen; 
 • Deelgenomen aan de actie Raboclubsupport (opbrengst € 1230,–)​; 
 • Overleg gevoerd met het Wijkplatform​; 
 • De upgrade van het Loopuytpark besproken en de feitelijke realisatie van het cadeau BVJ; 
 • Overleg gevoerd met een tiental fracties van de gemeenteraad; 
 • Overleg gevoerd met gemeente betreffende het fietspad aan de Zuidwal richting Zwanenbalg; 
 • Deelname aan de Beursvloer van de Helderse Uitdaging; 
 • Uitvoering van de enquête BVJ-speerpunten (uitslag bekend gemaakt in nieuwsbrief 5 van juli 2023);
 • Uitvoering van de enquête Schoolweg en hieruit voortkomend het samenstellen werkgroep Schoolweg; 
 • Deelname bijeenkomst gemeente m.b.t. participatiebeleid; 
 • Voorbereiden oprichting werkgroep Verkeersveiligheid Julianadorp/ overleg met lokale afdeling Veilig Verkeer Nederland; 
 • Zorgen om mogelijk uitstel realisatie dependance stadhuis (HUB) in het MFC ’t Dorpshuis Julianadorp aangegeven bij de gemeenteraad; 
 • Zowel het 400e als het 500e lid is ingeschreven waarbij wij de nieuwe leden een presentje hebben aangeboden voor deze mijlpaal 
 • Aanwezig bij de afsluiting van de werkzaamheden in Kruiszwin 1 en 2 
 • Diverse artikelen in de lokale media, waaronder aandacht (zienswijze ingediend) voor geluid in de Willem-Alexanderhof en over verkeersveiligheid. 

In de nieuwsbrieven 2023, op onze website en op onze sociale media zijn meer in detail de bovenstaande punten aangegeven. 

 BVJ-Speerpunten 2023 

De enquête betreffende de herijking van de speerpunten heeft geleid tot onderstaande volgorde van belangrijkheid: 

 1. Verbeteren verkeersveiligheid; denk aan oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers of aan de Schoolweg. 44% heeft dit punt op nummer 1 gezet; 
 2. Woningaanbod realiseren gebaseerd op vraag; denk aan jongeren en senioren; 
 3. Verbeteren kwaliteit openbaar groen; 
 4. Oplossen problematiek rondom woonhuizen; denk aan parkeerdruk; 
 5. Verbeteren inrichting openbare ruimte; 
 6. Optimaliseren uitstraling dorpshart (Loopuytpark); 
 7. Verbeteren voorzieningen voor jongeren 12-16 jaar; 
 8. Verbeteren van openbaar vervoer; 
 9. Eerlijke verdeling van budgetten voor wijken en dorpen in de gemeente Den Helder; 
 10. Verbeteren winkelaanbod.