Lid worden

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Algemeen:

 1. Dit huishoudelijk reglement geeft de werkwijze weer van de Belangenvereniging Julianadorp.
 2. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
  -statuten: de statuten der vereniging
  -bestuur: het Algemeen Bestuur van de belangenvereniging
 3. Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement op en past dit eventueel aan op basis van bestuursbesluiten.
 4. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering ter goedkeuring aangeboden.

Artikel 1:

Leden:

 1. Lid: lid van de vereniging ingevolge artikel 4 van de statuten.
 2. Ieder lid kan op aanvraag een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ontvangen.
 3. Het lidmaatschap eindigt zoals omschreven in artikel 6 van de statuten.
  Het lidmaatschap geldt voor het hele gezin en geeft recht op één stem op algemene ledenvergaderingen.

Artikel 2:

Donateurs:

Donateurs: zij, die geen lid van de belangenvereniging kunnen of willen worden en toch deel uit willen maken van de belangenvereniging.

 1. Als bewijs van donateur schap geldt betaling van de vaste jaarlijkse bijdrage van minimaal € 7,50
 2. Iedere donateur kan op aanvraag een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ontvangen.
 3. Het donateurschap eindigt zoals omschreven in artikel 6 van de statuten.
 4. Zij krijgen het blad “Actief” ook toegezonden.

Artikel 3:

Begunstigers:

 1. Begunstigers: zij die geen lid van de belangenvereniging kunnen of willen worden en toch deel uit willen maken van de belangenvereniging.
 2. Als bewijs van begunstiger geldt de betaling van de éénmalige bijdrage.

Artikel 4.1:

Geldmiddelen:

De inkomsten van de belangenvereniging bestaan uit: contributiegelden van leden, bijdragen van donateurs en begunstigers, subsidies, legaten, schenkingen en toevallige baten.

Artikel 4.2:

Kosten, gemaakt door bestuursleden voor de B.V.J. kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.

Artikel 5.1:

Samenstelling van het bestuur:

Het bestuur bestaat uit bestuursleden, die de volgende functies bekleden: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal en tenminste  3 leden. Een derde van de bestuursleden treedt jaarlijks af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 5.2

Taken van het bestuur:

Het bestuur:

 • treedt op namens de belangenvereniging en ziet toe op naleving van de genomen besluiten, voor de uitvoering daarvan en voor het beleid in het geheel.
 • werkt met elkaar naar een goede besluitvorming toe.
 • legt rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden.

Artikel 5.3:

Samenstelling van het dagelijks bestuur:

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door ten minste: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het dagelijks bestuur is belast.

 • met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur.
 • met het beheer van het vermogen van de belangenvereniging.

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de belangenvereniging in -en buiten rechte, door:

 • hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris.
 • hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester.
 • hetzij de secretaris tezamen met de penningmeester.

Artikel 5.4:

Taken van het dagelijks bestuur:

t.a.v. de voorzitter / vice-voorzitter:

 • let op de uitvoering van het door de vergadering vastgestelde beleid.
 • leidt en bereidt vergaderingen van het bestuur voor.
 • stelt het bestuur op de hoogte van de door hem/haar sedert de vorige vergadering gevoerde gesprekken.
 • draagt zorg voor de handhaving van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • legt de externe kontakten en onderhoudt deze samen met de secretaris of penningmeester, of individueel na overleg met D.B.
 • pleegt overleg met D.B. leden, indien er een vergadering, zoals deze in een vergaderrooster is vastgelegd, om geldige redenen dient te worden verplaatst of elders dient plaats te vinden.
 • coördineert het werk van de afzonderlijke bestuursleden.
 • indien de voorzitter afwezig is, wordt hij/zij vervangen door de vice-voorzitter.

t.a.v de secretaris:

 • draagt zorg voor de in- en uitgaande post van de belangenvereniging.
 • bereidt vergaderingen van het bestuur voor.
 • zorgt voor de verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten.
 • maakt een jaarverslag aan het begin van het kalenderjaar over het voorgaande kalenderjaar, dat op de eerstkomende ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.
 • houdt het archief bij van de belangenvereniging.
 • zorgt dat de benodigde notulen en stukken uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij de bestuursleden aanwezig zijn.
 • verricht op verzoek andere administratieve werkzaamheden die in het belang zijn van de belangenvereniging.
 • houdt een besluitenlijst bij die in het archief wordt bewaard.
 • zorgt ervoor, dat de voorzitter kopieën krijgt van alle in- en uitgaande post; belangrijke post dient hij mede te laten ondertekenen door de voorzitter.

Indien de secretaris afwezig is, wordt hij/zij vervangen door de 2e secretaris.

t.a.v. de penningmeester:

 • beheert de gelden en eventuele andere bezittingen van de belangenvereniging.
 • zorgt voor de inning van de contributie.
 • bereidt vergaderingen van het bestuur voor.
 • maakt per kwartaal een financieel overzicht van de baten en lasten en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur.
 • maakt een financieel verslag aan het begin van het kalenderjaar over het voorgaande kalenderjaar, alsmede een begroting voor het komende jaar, welke op de ledenvergadering ter goedkeuring I worden voorgelegd.
 • verleent inzage in de boekhouding aan het bestuur, Indien dit wordt gewenst;
 • dient lx per jaar een subsidieaanvraag in, welke eerst aan het bestuur wordt voorgelegd.
 • zorgt ervoor, dat uitgaven boven fl. 250 = €114 eerst in het bestuur worden besproken.

Indien de penningmeester afwezig is, wordt hij/zij vervangen door de 2e penningmeester.

Artikel 6:

Werkgroepen:

 • Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer werkgroep(en).
 • Indien naar het oordeel van het bestuur de werkzaamheden van de werkgroep in het gedrang komen, kan het bestuur aan de werkgroep het voorstel doen tot wijziging van de samenstelling, taakverdeling en inhoud van de werkgroep.
 • De bevoegdheden en verplichtingen van ieder lid van de werkgroep worden vastgelegd in een werkgroepreglement.
 • De werkgroepen dragen zorg voor de hen opgedragen taken en voeren deze naar behoren uit. Bij geschillen welke door de werkgroep niet tot tevredenheid kunnen worden opgelost, wordt zo spoedig mogelijk melding gemaakt aan het Dagelijks Bestuur voor nader overleg. Indien er met het Dagelijks Bestuur niet een oplossing kan worden gevonden, wordt over de betreffende kwestie in het bestuur gestemd.
 • De werkgroepen zijn verantwoording schuldig van al hun activiteiten aan het bestuur.
 • De bijeenkomsten van werkgroepen dienen notulair te worden vastgelegd.
 • Uitgaande brieven van belang, dienen door de voorzitter of de secretaris of de penningmeester van het bestuur te worden mede ondertekend.

Artikel 7:

Vacatures:

Ter vervulling van een tussentijdse vacature in het bestuur kan het bestuur, vooruitlopend op de goedkeuring van de algemene ledenvergadering, een tijdelijk bestuurslid benoemen. Deze treedt in de rechten en plichten van het afgetreden bestuurslid.

 1. Ter vervulling van een vacature in de werkgroep, kan het bestuur een nieuw werkgroeplid benoemen. Deze treedt in de rechten en plichten van het afgetreden werkgroeplid.

Artikel 8:

Stemmen:

 • Stemmen over zaken geschiedt mondeling c.q. door hand opsteken.
 • Over te verkiezen personen wordt schriftelijk gestemd bij gesloten stembiljetten.

Artikel 9:

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement:

 • Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Tot wijziging kan slechts worden besloten, indien in de schriftelijke oproeping tot vergadering bij de te behandelen onderwerpen melding is gemaakt dat één of meer al dan niet met name genoemde wijzigingen van het huishoudelijk reglement in stemming zullen worden gebracht.
 • In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 10 MAART 1994.