Lid worden

Inloopavond omgevingsvisie 27 oktober

De Belangenvereniging Julianadorp (BVJ) organiseert op 27 oktober een inloopavond waarin een nieuwe versie van de omgevingsvisie van Julianadorp wordt toegelicht door de heer Ingmar Zwier van de gemeente Den Helder. De omgevingsvisie geeft een ruimtelijk toekomstbeeld voor Julianadorp en haar omgeving. En probeert een antwoord te geven op de vraag wat voor dorp het wil zijn. Het laat zien wat er de komende jaren op Julianadorp afkomt en hoe daar ruimtelijk, functioneel en sociaal op wordt ingespeeld.

Julianadorp heeft al sinds 2005 een omgevingsvisie (of Structuurvisie zoals de eerste versie heette). Deze is, met inbreng van vele dorpers, tot stand gekomen. De laatste versie dateert van 2019 en wordt nu dus herzien. De gemeente heeft voor deze herziening besloten om inspraak te organiseren via het participatieplatform “www.ingesprek.denhelder.nl”. De inspraakperiode via deze site viel grotendeels in de vakantieperiode. De BVJ heeft bij deze aanpak zijn bedenkingen en heeft de gemeente gevraagd een avond te beleggen. Zo kunnen bewoners die minder digitaal vaardig zijn of niet in de gelegenheid waren hun mening te geven dit alsnog doen.

Belangrijke wijzigingen in de nieuwe (concept) versie komen voort uit het ONS initiatief (Ontspanning, Natuur, Sport Julianadorp). Mensen van ONS zijn ook aanwezig en bereid een toelichting te geven op de status van het project. De gemeente streeft ernaar de conceptversie richting het einde van het jaar definitief te maken.

Wilt u de oude omgevingsvisie nalezen dat kan dit via de volgende link: Omgevingsvisie-Julianadorp.pdf (debvj.nl).

De vernieuwde omgevingsvisie leest u hier: Vernieuwde omgevingsvisie Julianadorp • Belangen Vereniging Julianadorp (debvj.nl)

Op basis van verkenningen en participatiebijeenkomsten zijn een achttal grote opgaven voor Julianadorp naar voren gekomen:

  • Omgaan met klimaatverandering
  • Energietransitie
  • Bereikbaarheid
  • Een leefbaar landschap
  • Het dorpshart van Julianadorp verder versterken
  • De toekomstbestendigheid van de woonbuurten waarborgen
  • Duurzame ontwikkeling van toerisme en recreatie bevorderen
  • De Koegraspolder klaarmaken voor de toekomst

De BVJ vindt het belangrijk dat dorpers begrijpen waarom een nieuwe versie nodig is, dat duidelijk is hoe inspraak plaats vindt, dat iedereen daar deel aan kan nemen en dat het op een consistente wijze plaats vindt. De visie heeft baat bij een breed draagvlak zodat ook in de toekomst dorpers hier weer aan bij willen dragen. De visie bevat belangrijke uitgangspunten en principes die voor de toekomst van het dorp richtinggevend zijn en een kader scheppen voor veranderinitiatieven waar rekening mee gehouden moet worden.

Deze avond vindt plaats op donderdag 27 oktober in de Verbinding aan de Boterzwin 3476 in Julianadorp. Vanaf 19:00 u. is de zaal geopend en zal er koffie en thee worden geschonken, het programma begint om 19.30 u. De avond is niet alleen voor de leden van de BVJ, maar voor alle Julianadorpers.

 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op