Lid worden

Wijkplatform

Wijkplatform

Wat is het Wijkplatform of eigenlijk het Dorpsplatform?

Teneinde de lijnen tussen de inwoners en het gemeentelijke apparaat (politiek en ambtelijk) en andere organisaties zo kort mogelijk te maken, is in het kader van wijkgericht werken het wijkplatform Julianadorp opgericht. In dit platform zijn zo veel mogelijk organisaties in Julianadorp en belangengroepen van de Julianadorper bevolking vertegenwoordigd.

Een wijkplatform

 • is een netwerk van mensen die verantwoordelijk zijn of zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid van het dorp en is als zodanig ook een platform voor uitwisseling van informatie en ideeën.
 • biedt bewoners(-organisaties) en instellingen de gelegenheid om mee te denken in alle zaken die het dorp aangaan zowel op gemeente- als instellingsniveau.
 • vervult een belangrijke rol in de communicatie tussen gemeente (bestuur, afdelingen en ambtenaren), instanties en dorpsbewoners.
 • heeft in positieve en negatieve zin een signaleringsfunctie richting gemeente en instellingen en stemt -waar mogelijk en nodig- zaken op elkaar af.
 • bevordert de totstandkoming van een dorpsactieplan en volgt de uitvoering daarvan.
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur en instellingen over (de uitvoering van) het dorpsactieplan, (beleids-)ontwikkelingen en activiteiten in het dorp die van invloed zijn op de leefbaarheid van het dorp en dus het brede terrein beslaan van wonen, werken, welzijn en veiligheid in het dorp.
 • biedt ondersteuning aan en stimuleert instellingen en bewonersorganisaties, maar gaat op de afzonderlijke beleidsterreinen geen eigen rol vervullen, anders dan hiervoor is aangegeven (neemt dus niet de taak van instellingen en/of bewonersorganisaties over en gaat ook niet in besturen en/of werkgroepen zitten).

Het platform richt zich zo al op sociale aspecten, verkeersaspecten, algemene voorzieningen en zijdelings de werkgelegenheid. Verkeersaspecten zijn: goede, veilige en aantrekkelijke verbindingen tussen de verschillende wijken en het “buitendorpse”, alsmede het openbaar vervoer. Sociale aspecten zijn: vertier voor jong en oud, onderlinge integratie, sociale veiligheid, multifunctioneel centrum, aandacht voor (vooral versluierde) sociale problemen en verpaupering. Algemene voorzieningen zijn: openbaar groen, fysieke veiligheid bij de diverse voorzieningen en levensbehoeftes in het algemeen.

Organisaties en belangengroepen die onder andere wel eens deelnemen aan het wijk-/Dorpsplatform zijn:

 • Belangen Vereniging Julianadorp (BVJ),
 • Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit (CVJV),
 • Bewoners Vereniging Zwanenbalg (BVZ),
 • MeeDeWering (maatschappelijke dienstverlening/opbouwwerk),
 • Woningstichting Den Helder (WS),
 • Winkeliersvereniging Dorperweerth,
 • Ondernemingsvereniging De Band/Winkelcentrum Loopuytpark,
 • Ondernemersfederatie Julianadorp (OFJ),
 • ’s Heerenloo Noord-Nederland/Noorderhaven,
 • Omring/Buitenveld,
 • MFC ’t Dorpshuis,
 • Politie en Gemeente.

Tevens bestaat de mogelijkheid om individueel zitting te nemen in het platform. Ook zijn meestal de wijkwethouder en vertegenwoordigers van politieke partijen aanwezig. Het is de bedoeling dat het platformbijeenkomsten ongeveer 2-maandelijks zullen plaatsvinden. Het platform wordt voorgezeten door Hans Boskeljon en Marcel Oosterbeek  is de secretaris.