Lid worden

Reactie vragen geluid Willem-Alexanderhof

Nederland heeft veel extra woningen nodig en in Julianadorp, Willem-Alexanderhof, wordt een bescheiden bijdrage geleverd. Hoeveel huizen kan de gemeente daar laten bouwen zonder dat de kwaliteit van wonen te zeer wordt aangetast? Tot welke afstand van de randweg kan worden gebouwd zonder dat bewoners geluidsoverlast gaan ervaren? Hoe weten kopers dat geluid geen geluidsoverlast gaat worden? De BVJ maakt zich zorgen over de kwaliteit van wonen van nieuwe bewoners aan de buitenrand van Willem-Alexanderhof.

De BVJ heeft de gemeente een aantal vragen gesteld betreffende de sterk verhoogde toegestane geluidsdruk tegen de gevels van deze woningen. De adviesnorm is 47 dB en de gemeente accepteert een geluidsbelasting van maximaal 59 dB (exclusief aftrek) dat neerkomt op een overschrijding van 4 keer de adviesnorm (elke 3dB erbij staat voor een verdubbeling van het geluid). Dit geluidsniveau is te vergelijken met een F16 straaljager op 6 km hoogte. Onderzoeksbureau SWECO heeft berekend op basis van modellen dat deze geluidsdruk ontstaat bij een aantal woningen als het verkeer met 50 km/uur passeert. Dit geluidsniveau is volgens de wet geluidhinder mogelijk voor wegen binnen stedelijk gebied. Buiten stedelijk gebied is maximaal 54 dB mogelijk.

“De gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners” (bron Rijksoverheid.nl). In welke mate zijn nieuwe inwoners door de gemeente in hun belang gediend?

Neemt u kennis van antwoorden van de gemeente:

Is het mogelijk om de betrokken makelaars te verplichten melding te maken van deze overschrijding? Of toekomstige bewoners op een andere adequate wijze te informeren?

Met het hogere waardenbesluit dat aan het bestemmingsplan gekoppeld is voldoet de gemeente aan de systematiek van de Wet geluidhinder. Beide stukken (het hogere waardenbesluit en het bestemmingsplan) zijn ter inzage gelegd. Dit wordt via de gebruikelijke route gecommuniceerd.

In de communicatie wordt niet toegelicht wat bijvoorbeeld een overschrijding van 3dB betekent. Is het mogelijk om in de communicatie vanuit de gemeente deze waarden toe te lichten?

Zoals onder punt 1 gesteld, wordt een hogere waarde verleend op basis van de systematiek van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid. De wetgever heeft bepaald wat aanvaardbare en grenswaarden zijn, waarbij de gemeente in het geluidbeleid een toelichting geeft op hoe de gemeente geluidniveaus kwalificeert. In de onderbouwing op de hogere waarde wordt/is hier overigens op ingegaan.

De geluidsdruk aan de Schoolweg (verkeersluwe deel) overschrijdt, blijkens het onderzoek, niet de maximale toelaatbare waarde. Hoe kan dat worden verklaard?

De berekende waarde is gebaseerd op diverse variabelen. Het verschil kan komen door het type wegdek, de intensiteit op de weg gedurende een etmaal, de ondergrond van de omgeving, de afstand van woningen tot de weg, etc. In deze situatie zal met name de afstand tot de Schoolweg een grote rol spelen in de lager berekende waarden.

In het rapport wordt aangegeven dat het maken van kosten benodigd voor het vervangen van het wegdek of het plaatsen van een scherm geldt als niet doelmatig. Wat zijn hiervoor de criteria?

Het woord doelmatig moet hier met name gelezen worden in relatie tot de Wet geluidhinder en het doel van deze wet om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Bepaald is dat bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48dB onderzocht dient te worden of er maatregelen mogelijk zijn om toch aan die 48dB te kunnen voldoen. Op bladzijde 9 en 10 van het akoestisch onderzoek (als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen) is dit beschreven. Het oordeel van eventuele maatregelen is dat deze niet voldoende doelmatig zijn, omdat ook met maatregelen nog steeds voor een groot deel van de woningen de 48dB overschreden zal worden. Of iets doelmatig is wordt per situatie beoordeeld, daar is geen vast kader voor. De afweging hangt onder andere op de praktische uitvoerbaarheid, de stedenbouwkundige aanvaardbaarheid, de kosten en het effect van de maatregel.

Hoe is toezicht ingericht op het aanbrengen van geluidbeperkende maatregelen aan betreffende woningen door betrokken aannemers?

Het toezicht op deze maatregelen is gerelateerd aan de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij een rol is weggelegd voor bouw- en woningtoezicht. De systematiek is dat er aan een bepaalde binnenwaarde voldaan moet worden; in de woning mag de geluidwaarde maximaal 33 dB zijn. De gevel moet dusdanig op geluid isoleren dat deze waarde gehaald wordt. Bij de vergunningverlening wordt dit aan te houden isolerende pakket vastgelegd. Dit isolerende pakket staat ook op de bouwtekeningen, waaraan de aannemers gehouden zijn. Hier ligt ook een controlerende taak voor de vergunningverlenende instantie.

Lees ook ons commentaar op het onderzoek in artikel: Geluid wegverkeer nieuwbouw Julianadorp Oost • Belangen Vereniging Julianadorp (debvj.nl)

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op