Lid worden

Geluid wegverkeer nieuwbouw Julianadorp Oost

Onderstaand artikel is samengesteld omdat wij als BVJ vinden dat (toekomstige) bewoners zo volledig mogelijk geïnformeerd moeten worden over hun (toekomstige) woonsituatie. Onduidelijk is welke informatie wel of niet actief verstrekt wordt. Uit geluiden van onze leden maken wij op dat in elk geval niet alle (toekomstige) bewoners op de hoogte zijn met de inhoud van het akoestische onderzoek dat is uitgevoerd voor de wijziging van bestemmingsplan Julianadorp Oost. Op verzoek is het rapport verkrijgbaar bij de BVJ. Mail in dat geval naar info@debvj.nl  

Zoals bekend is wordt momenteel gewerkt aan de bouw van woningen in Julianadorp-Oost. Voorafgaande hieraan zijn in opdracht van de gemeente Den Helder diverse onderzoeken uitgevoerd naar o.a. de (water)bodem en asbest/door de Antheagroup, een stikstofberekening/door Sweco en een akoestisch onderzoek/door Sweco. 

Op 7 maart 2022 heeft de Gemeenteraad het Bestemmingsplan Julianadorp Oost vastgesteld. 

—————————————————————————————————————————————————————————-

“In de rapportage van het akoestisch onderzoek wordt aangegeven wat de verwachte effecten zijn van het wegverkeerslawaai van de Zuiderhaaks en Schoolweg op de nieuwe woningen”.

In dit geval is er sprake van een nieuwe situatie voor de te realiseren woningen langs bestaande wegen. Voor woningen binnen een bepaalde zone is in de Wet Geluidshinder een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel, vanwege de weg, bepaald van 48 dB. 

Het College van Burgemeester en Wethouders kan onder voorwaarden een hogere geluidsbelasting op de gevel toelaten. In dit geval tot maximaal 63 dB voor binnenstedelijke situaties. 

Op het deel van de Schoolweg, waar een snelheid van 50 km per uur is toegestaan wordt de maximaal toelaatbare waarde van 48 dB uit de Wet Geluidshinder niet overschreden. 

Op het deel van de Schoolweg met een rijsnelheid tot 30 km. per uur hoeft de geluidsbelasting niet gemeten te worden. 

Op de Zuiderhaaks bedraagt de toetsingswaarde ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen woningen ten gevolge van verkeer over deze weg ten hoogste 54 dB inclusief aftrek en wordt de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB dus overschreden. [Iedere toename met 3 dB betekent een verdubbeling van het geluid] 

Daarom is onderzoek gedaan of de geluidsbelasting teruggebracht kan worden door middel van bron- of overdrachtsmaatregelen. 

Aanbrengen van een geluidsisolerende deklaag op het wegdek kost naar schatting ongeveer 360.000 euro en dan blijven er nog 39 woningen over in de eerstelijnsbebouwing met een hogere geluidsbelasting dan 48 dB. 

Omdat de Zuiderhaaks een verkeersontsluitingsweg is leidt verlagen van de rijsnelheid tot bezwaren van verkeerskundige aard en niet tot een toelaatbare geluidsbelasting. 

Aanbrengen van schermen, geluidswallen of afschermende niet-geluidsgevoelige bebouwing is ook een mogelijkheid. Schermen zijn het meest effectief wanneer ze bij de bron worden geplaatst. De kosten worden in dit geval geraamd op bijna 1 miljoen euro en het plaatsen van zo’n scherm zal overwegende bezwaren ontmoeten van financiële en landschappelijke aard. 

Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of op overwegende bezwaren stuiten kan via een ontheffingsverzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders een hogere waarde dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld.  

Conclusie van het akoestische onderzoek: 

  • Voor de invulling van het bestemmingsplan Willem-Alexanderhof in Julianadorp is onderzoek verricht naar de hoogte van de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de gevels van de geplande woningen. Het betreft de volgens de Wet Geluidshinder gezoneerde wegen Zuiderhaaks en een gedeelte van de Schoolweg. 
  • De geluidsbelasting ten gevolge van de Zuiderhaaks overschrijdt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48dB op 62 woningen. Aanvullend onderzoek naar maatregelen is uitgevoerd. 
  • De geraamde kosten benodigd voor zowel het vervangen van het wegdek als die voor het plaatsen van een scherm zijn voor de woningen, waarvoor de overschrijding geldt niet doelmatig. 
  • Overige maatregelen bieden onvoldoende soelaas om de geluidsbelasting onder de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB te brengen. Daarom blijft over het aanvragen van een hogere waarde voor 62 woningen. 
  • De gecumuleerde geluidsbelasting, veroorzaakt door verkeer op de wegen, die het plangebied omzomen, bedraagt op de gevels van de woningen ten hoogste 59 dB. Deze geluidsbelasting is exclusief aftrek. 
  • Gezien de stedenbouwkundige invulling van het bouwgebied kan gesteld worden dat de woningen zodanig zijn gesitueerd dat er tenminste een geluidsluwe gevel aanwezig is. Alle woningen binnen het plangebied beschikken over een geluidsluwe zijde, waar de maximaal gecumuleerde geluidsbelasting niet meer dan 48 dB bedraagt op de begane grond, exclusief correcties conform artikel 23.4 uit de RMG2012. 
  • De gecumuleerde geluidsbelasting is hoger dan 53 dB. Daarom moet voor de realisatie van de woningen bij de aanvraag om een omgevingsvergunning aangetoond worden dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten. 
  • Concreet betekent dit dat ter plaatse van geluidsbelaste gevels wellicht geluiddempende ventilatievoorzieningen(susroosters) en akoestische beglazing toegepast moet worden. Dit in combinatie met een goede naad- en kierdichting.” 

Bron: Definitief Akoestisch Onderzoek nieuwbouw Willem-Alexanderhof Oost in Julianadorp, in opdracht van de gemeente Den Helder uitgevoerd door Sweco Rotterdam, gedateerd 05-11-2021. 

—————————————————————————————————————————————————————————-

De decibel (dB) geeft de grootte van een geluidsniveau aan.

Als een geluid van 60 dB verdubbelt in intensiteit (of geluidsdruk),

dan wordt het 63 dB (bron: natuurkunde.nl) 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op