Lid worden

Ontwikkelingen gemeentehuis

Zoals bekend is dit onderwerp al jarenlang een heet hangijzer, niet alleen voor de plaatselijke politiek maar ook voor veel inwoners. Niet alleen over de plaats van een gemeentehuis wordt gesproken maar ook over de vraag waarom er een gemeentehuis moet komen. Sinds corona weten we dat het goed mogelijk is om een gedeelte van de werktijd vanuit huis te werken en in samenhang met flexibele werkplekken is er dan minder ruimte nodig. Is die werkruimte al niet aanwezig?

Het huidige college van B en W, daarin gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad, heeft zich voorgenomen om nog in deze Raadsperiode (2018-2022) dit hoofdpijndossier eindelijk op te lossen. Hoewel Willemsoord in het Collegeprogramma niet genoemd werd kwam ineens deze locatie als een konijn uit de hoge hoed als wenselijke bouwlocatie naar voren.

Vanuit Julianadorp gezien was al langere tijd duidelijk dat in vergelijking met de locatie Bijlweg het bij elke andere locatie lastiger zou worden voor dorpers om het nieuwe gemeentehuis te bereiken. Niet alleen is de afstand groter, maar ook brengt dit meer uitstoot mee en hebben de bewoners te maken met een minder frequente buslijn tegen hogere kosten.

Op verzoek van de Algemene Ledenvergadering van de BVJ heeft het BVJ- bestuur dit in maart 2021 schriftelijk aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de leden van de gemeenteraad meegedeeld (lees hier de brief: BVJ stuurt gemeente brief over gemeentehuis • Belangen Vereniging Julianadorp (debvj.nl) ).

Omdat deze bezwaren ook door de gemeenteraad werden onderschreven is er met algemene stemmen een motie aangenomen waarin aan het college van B en W de opdracht wordt gegeven om zo spoedig mogelijk een plek te realiseren, waar inwoners van Julianadorp een aantal handelingen kunnen uitvoeren (aangiftes, aanvragen rijbewijs, enz.). Voor deze handelingen hoeven ze dan niet meer naar het nieuwe gemeentehuis.

Uit de pers begrijpen wij dat het streven erop gericht is om nog dit jaar deze voorziening te realiseren. Als BVJ zijn we tevreden met de constatering dat onze bezwaren tegen vestiging van een gemeentehuis op een andere locatie dan nu door de gemeenteraad onderschreven worden en tot snelle actie hebben geleid. Het BVJ-voorstel om in Julianadorp een gemeentelijk steunpunt te realiseren is dus gelukkig overgenomen!

Intussen dendert de planvorming verder en heeft Zeestad aan de gemeente een omgevingsvergunning gevraagd. De gemeente geeft pas een omgevingsvergunning af als inwoners en organisaties in staat zijn gesteld om hun zienswijze hierop duidelijk te maken. Door maar liefst bijna 150 personen en organisaties werd een zienswijze ingediend, waaronder de BVJ (lees hier de zienswijze: Zienswijze BVJ omgevingsvergunning gemeentehuis • Belangen Vereniging Julianadorp (debvj.nl)).

Dat deze zienswijzen niet tot grote wijziging van de plannen zouden leiden was voor ons als BVJ op voorhand duidelijk. Afgezien van een kleine aanpassing van het aantal beschikbare parkeerplaatsen hebben al deze zienswijzen niet tot verandering/verbetering geleid. Helaas is een aantal door de BVJ gestelde vragen niet of nauwelijks beantwoord.

Merkwaardig is dat vele zaken, die rechtstreeks samenhangen met of een gevolg zijn van realisering van het gemeentehuis op Willemsoord beoordeeld worden met “is nu niet aan de orde…” Wat te denken van meer verkeersdrukte over de Zuidstraat en Weststraat, ontbrekend openbaar vervoer naar het gemeentehuis, slechte bereikbaarheid en toegankelijkheid Willemsoord, een betere oplossing voor het verkeer van en naar Texel, enz.?

Intussen is de omgevingsvergunning door de gemeente afgegeven aan Zeestad, die op basis daarvan verder gaat met de planvorming zoals het selecteren van mogelijke bouwers.

Het is mogelijk om tegen het afgeven van de omgevingsvergunning bezwaar aan te tekenen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht maar dan moet de bezwaarmaker direct belanghebbende zijn, zoals een naastgelegen bedrijf.

Eerder is door de gemeenteraad en het college uitgesproken dat in deze raadsperiode meer aandacht zal worden besteed aan goed samenspel met en betere inspraak van burgers en organisaties. Een mooie ambitie!

Maar hoe is het dan mogelijk dat de inspraak zich in dit geval beperkt tot de nu eenmaal wettelijk voorgeschreven momenten? Een burgerinitiatief om een referendum te houden werd door de meerderheid van de gemeenteraad en het college afgewezen want…”nu is er daadkracht nodig!”. Zou een antwoord op de vraag: Hoe zit het met de draagkracht van dit besluit onder de inwoners niet een betere insteek zijn geweest? Wat zijn politieke intenties en ambities waard?

We hopen de lezer op deze manier duidelijk gemaakt te hebben hoe wij als BVJ in dit dossier geopereerd te hebben en uiteraard staan we open voor constructief commentaar.

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op