Lid worden

Jaarverslag BVJ 2021-2022

Beste leden, 

Het bestuur heeft een volle agenda en regelmatig komen nieuwe onderwerpen langs die aandacht kunnen gebruiken. Vanwege het beperkte aantal bestuursleden kunnen we niet alles oppakken en is het steeds afwegen of en wat we kunnen doen. Het vinden van nieuwe bestuursleden is een continu aandachtspunt.                                       

Het bestuur was het afgelopen jaar als volgt samengesteld: de heer Jos Alberink, mevrouw Jeannet Bakkum, mevrouw Els de Jong, mevrouw Gerda Nederstigt, de heer Rob Schilder (voorzitter/secretaris), de heer André van der Woude (penningmeester). 

Het behouden van bestaande leden en werven van nieuwe leden vraagt ook aandacht. Het afgelopen jaar heeft de BVJ een ledenwerfcampagne opgezet in het kader van haar 30-jarig bestaan. Deze campagne heeft ongeveer 20 nieuwe leden opgeleverd. Dit zijn feitelijk huishoudens/gezinnen, waarmee de BVJ 324 gezinnen groot is. De BVJ zal ook het komende jaar weer aandacht besteden aan ledenwerving. 

Na een periode van digitaal vergaderen doen we dat nu weer “aan tafel”, sinds maart op onze nieuwe vergaderlocatie in het Dorpshuis. Het bestuur heeft een fijne samenwerking gehad met JVC. Uit onze jaarlijkse evaluatie kwam het besluit om deze overstap te maken. 

Contacten extern 

Ongeveer elke maand hadden wij een gesprek met wethouder Heleen Keur. Wij merken dat de gemeente ons niet kan informeren over zaken die op het dorp gaan spelen omdat daar binnen het gemeentehuis geen overzicht van bestaat. Bovendien is nog geen verbetering ontstaan in het beantwoorden van onze vragen. Gelukkig heeft de gemeente weer een wijkmanager aangesteld zoals u heeft kunnen lezen in de Actief.  

Dorps-/Wijkplatform Julianadorp 

Het afgelopen jaar was de BVJ weer vertegenwoordigd in de agendacommissie van het wijkplatform. Gelukkig hebben we recent weer twee bijeenkomsten kunnen organiseren. Eén bijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten in Julianadorp en één bijeenkomst over de status van drie belangrijke initiatieven: ‘Update omgevingsvisie Julianadorp’, ‘Update ONS’ en ‘Update onderwijscampus Julianadorp’. 

Activiteiten 2021-2022 

In onderstaande lijst ziet u een opsomming van activiteiten waar de BVJ bij betrokken is, of is geweest:

  1. Verzilting Koegras – Willem Alexanderhof / Noorderhaaks
  2. Aandacht onderwijscampus
  3. Wijkbezoek Gelders Genootschap
  4. Volgen initiatief Stichting ONS
  5. Volgen plannen Kruiszwin (1&2)/(3&4&5)
  6. Vuilniscontainers geschikt voor hondenpoepzakjes
  7. Diverse aandachtspunten van de werkgroep groen (bomenkap Noorderhaven, boomstronken, bomenadministratie, etc)
  8. Huisvesting arbeidsmigranten
  9. Bewonersinitiatief tegen het Stadhuis op Willemsoord
  10. Maandelijks overleg wethouder Keur
  11. Geluidsoverlast Breewijd – Zuiderhaaks
  12. Upgrade Loopuytpark
  13. Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen
  14. Gevolgen woningen Energietransitie
  15. Burendag 
  16. Cadeau 25 jaar BVJ in Loopuytpark 
  17. Verkeeroverleg Schoolweg-Loopuytpark
  18. Belbus haalbaarheidsonderzoek 
  19. Verbeterpunten Station Zuid
  20. Kieswijzer gemeenteraadsverkiezing
  21. Uitvragen werkzaamheden Jongerenwerk
  22. Boeketten voor dorpers die het verdienen
  23. Nieuwsbrief data: maart, oktober, december 
  24. Vernieuwen website, opstarten Instagram pagina en verbeteren van de Facebookpagina
  25. Deelname aan Raboclubsupport
  26. Pleiten voor het gemeentelijk loket in Julianadorp
  27. Rondleiding nieuwe wijkmanager

De meeste onderwerpen zijn behandeld in onze nieuwsbrief ‘Actief’. Een aantal wordt hier verder toegelicht:  

Verzilting Koegras: Vorig jaar meldden wij al weinig voortgang op dit dossier. De gemeente geeft tot op heden geen antwoord op vragen die de BVJ stelt. Het vraagstuk wordt groot gemaakt, niet alleen van deze gemeente. De verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Duidelijk is dat het Hoogheemraadschap een rol moet spelen. Bollenkwekers zijn ook bezig met de gevolgen van een stijgende zeespiegel en daarmee toenemende zoutwaterdruk in de bodem. Daarnaast speelt een rol het toezicht dat nodig is op weg- en waterbouw werkzaamheden die de beschermende kleilagen doorboren waarmee meer zout water in het oppervlaktewater komt. De gemeente heeft een symposium toegezegd om kennis hieromtrent te delen en benodigd onderzoek te stimuleren. We blijven hier achteraan zitten.  

Verkeersveiligheid Schoolweg: Vorig jaar meldden wij nog dat voortgang werd geboekt, dit jaar moeten wij u melden dat de BVJ uit de werkgroep/klankbordgroep is gestapt. Het onderzoek heeft weliswaar korte en lange termijn maatregelen opgeleverd maar niet alle mogelijke maatregelen zijn daarin opgenomen. De BVJ begrijpt dat de gemeente niet meer maatregelen wil nemen dan nodig is maar als de minimale set aan maatregelen worden ingezet mag de volgende stap ook bekend zijn. Bovendien moet het effect meetbaar zijn zodat gestuurd kan worden op de gewenste sfeerbeleving die past bij het dorpshart van Julianadorp. Zo’n aanpak ligt niet voor en de eerste maatregelen zijn nog steeds niet genomen. Een verkeersluw dorpshart is ver weg en daarbij geldt het spreekwoord zachte heelmeester, stinkende wonden. Met wat borden en een hoogte beperking bereiken we niet ons doel. Winkelcentrum de Riepel is met de nieuwe Jumbo een voortdurend succes en door de brug en de Lidl zal het verkeer over de Schoolweg blijven groeien totdat alle parkeerterreinen vol zijn. De BVJ blijft gaan voor veilige oversteekplaatsen, veilig fietsen langs de Schoolweg, het bewonersgenot van bewoners aan de Schoolweg en een verkeersluw sfeervol Loopuytpark. 

Contacten intern

De BVJ is gestopt met de papieren versie van de nieuwsbrief. Wij beseffen dat leden, die minder digitaal actief zijn, het lastig vinden om toegang te krijgen tot onze informatie. We hopen dat zij bij ons aankloppen als het niet lukt. Verder merken wij dat onze toegenomen activiteiten op sociale media zijn vruchten beginnen af te werpen. Zoals we al vermoeden neemt de interactie met dorpers toe. Gelukkig ziet ons bestuurslid Els nog steeds kans deze interactie voor het bestuur te verzorgen. De aandacht die wij dit jaar aan het 30-jarig bestaan van de vereniging hebben besteed zal u hopelijk niet ontgaan zijn. 

Het verslag van de ALV van 2021 leest u hier:

Verslag ALV 2021

 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op