Lid worden

Gespreksnotitie overleg BVJ met wethouder Bais

Op 9 oktober 2023 heeft de BVJ haar periodieke overleg gevoerd met wethouder mevrouw P. Bais en de heer P. Kok, toen nog in de functie van gebiedsregisseur. Namens de BVJ namen R. Schilder, L. Cammel, I. Schuurman en J. van den Nieuwenhuijzen deel.  

 Algemeen: 

De navolgende punten m.b.t. zaken die spelen in het dorp zijn hierbij besproken:    

 • Door bewoners ervaren overlast van de jeugd op de Keysers Plaet;  
 • Welke ontwikkelingen gaan er plaatsvinden in Julianadorp?  
 • De afsluiting project Kruiszwin 1 en 2 en het vervolg voor Kruiszwin 3, 4 en 5.  

Project Kruiszwin 1 en 2 en project Kruiszwin 3, 4 en 5: 

 Mevrouw Bais geeft aan dat de overlast m.b.t. het tijdelijk niet bij de woning kunnen parkeren als vervelend is ervaren maar dit kon helaas niet anders worden geregeld. Er zijn nog wensen voor uitbreiding van de parkeercapaciteit en er wordt gedurende een periode van 6 maanden geëvalueerd om de noodzaak van de uitbreiding te onderzoeken. Voor het project Kruiszwin 3, 4 en 5 zullen de “lessons learned” worden meegenomen, dit project start in 2024.  

De bewoners van Kruiszwin 1 en 2 zijn positief over de veranderingen in hun wijk en hebben in het algemeen begrip getoond voor de tijdelijke overlast.  

De BVJ heeft gevraagd voor een onderbouwing (in cijfers) van de parkeernorm zodat voor de inwoners duidelijk is wat de vooruitgang in het aantal parkeerplaatsen is geworden.  

Mevrouw Bais geeft aan dat het wenselijk is, ondanks dat voertuigen op de openbare weg mogen parkeren, dat iedereen zo verstandig is om geen bedrijfswagens in zulke kleine hofjes als in Kruiszwin 1 en 2 te parkeren.  

Ontspanning, Natuur & Sport (ONS) Julianadorp: 

Mevrouw Bais bespreekt de stand van zaken van het project (ontwikkeling terrein tussen het Junior College en ’s Heerenloo en verhuizing sportclubs JHC en JVC). Onderstaande punten zijn besproken: 

 • De ontwikkelingen gaan nu snel / er heeft overleg met provincie plaatsgevonden; 
 • In eerste instantie wordt er doorgegaan met het project ONS; 
 • ONS wordt ondersteund (extra mankracht en inschakelen extern bureau); 
 • Gesprekken met de “werkgroep groen” hebben plaatsgevonden voor inrichting van de natuur; 
 • Gemeente ziet inrichting terreinen als een maatschappelijke ontwikkeling met een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeente / ONS en woningstichting; 
 • Stuurgroep (gemeente / ONS / WS) nemen de bestuurlijke besluiten; 
 • Project ONS is nu nog steeds in de voorbereidende fase / informatie & inspraak momenten volgen nog; 
 • Gemeente ziet mogelijke kans bij het Junior College en de verplaatsing van OBS Prinses Margriet om een “zorgboulevard” in te richten bij het zorgcentrum Buitenveld  (huisartsen praktijk + apotheek) (beiden hebben aangegeven graag te willen verhuizen en mee te willen werken aan een zorgboulevard) zodat JVC-JHC terrein mogelijk helemaal kan worden ontwikkeld. 

Omgevingsvisie (OMG): 

De BVJ vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de omgevingsvisie en ontwikkelingen in Julianadorp.  De gemeente geeft aan dat: 

 • De aanleg van fietspaden zal worden meegenomen in het gebiedsplan Duinzoomvisie, de fietspaden waren niet meegenomen in de (meer abstracte) omgevingsvisie; 
 • De startnotitie Koegraspolder is vastgesteld door de gemeenteraad. Verder is besproken: 
 • De verzilting in het overleg met LTO en de tuinders; 
 • Verbreding van bedrijfsactiviteiten op agrarische bedrijven (bijv. mini-camping); 
 • Uitbreiding van de kanoroute zodat men rond kan varen; 
 • Dat de raad In november de financiële zaken gaat bespreken; 
 • Vooraf aan de omgevingsvisie dient eerst de ambitie worden vastgesteld (waar willen we met Julianadorp naar toe?); De gemeente heeft tot nu toe 4 principe verzoeken voor een uitbreiding ontvangen en neemt er geen extra meer in behandeling. De verzoeken betreffen een uitbreiding van: 
 • vakantiepark Richter; 
 • Contour Callantsogervaart   
 • Camping Langelaan aan de Foreestweg  
 • Camping Donkere Duinen 

 De BVJ vraagt in welke richting we Julianadorp verder gaan ontwikkelen en welke keuzes hieraan ten grondslag liggen. 

Mevrouw Bais geeft aan dat de afronding van de herinrichting van het Loopuytpark naar verwachting zal worden gerealiseerd eind  2023 begin 2024.  

Algemeen: 

Participatie proces 

De BVJ vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de startnotitie Burgerparticipatie.  Mevrouw Bais geeft aan dat dit wordt opgepakt door een inhuurkracht en uiteindelijk moet dit initiatief input gaan geven aan het gebiedsplan. Door de gemeente wordt er een week gepland voor het starten / informeren m.b.t. de participatie.   

BVJ wil graag weten hoe de gemeente de kwaliteit van participatie bewaakt die door de initiatiefnemers mogen worden vorm gegeven.  

Thema avonden BVJ 

De BVJ is voornemens om twee thema avonden te gaan organiseren, een avond m.b.t. de verkeers(on)veiligheid en een m.b.t. de ontwikkeling Julianadorp.  

De BVJ gaat een enquête organiseren voor de bewoners aan de Schoolweg, aan de gemeente zal een terugkoppeling plaatsvinden over de uitkomsten. De BVJ zal ook een terugkoppeling geven aan de gemeente m.b.t. de thema-avond verkeers(on)veiligheid. De gemeente kan een ondersteunde rol spelen bij de  thema-avond verkeersveiligheid door een expert van de gemeente. Ook werd hierbij geopperd een uitnodiging te sturen om deel te nemen, richting Veilig Verkeer Nederland.  

Energietransitie 

Mevrouw Bais geeft aan dat de raad op 9 oktober zal spreken over de beschikbare budgetten voor de energietransitie. De BVJ vraagt naar de enquête energietransitie van Ingesprek Den Helder, de vraagstelling lijkt sturend te zijn ingericht en geeft niet de goede keuzes die invullers willen maken. De gemeente gaat stand van zaken na. 

Openbaar vervoer: 

Mevrouw Bais geeft aan dat de gemeente ijvert voor het opnieuw operationeel maken van de bushalte  bij het Junior College en het overleg met Connexxion loopt. 

De BVJ geeft aan dat er constructief overleg wordt gevoerd in de “werkgroep belbus”. De werkgroep heeft ook overleg met de gemeente betreffende het verbeteren van de vervoersdiensten in Julianadorp.
 

 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op