Lid worden

BVJ dient zienswijze in over recreatiepark Noorderduyn

Zoals wij in een voorgaand artikel aankondigden (zie: Toekomst Julianadorp • Belangen Vereniging Julianadorp (debvj.nl) heeft de BVJ een zienswijze ingediend over de ontwerp-omgevingsvergunning voor recreatiepark Noorderduyn. Hieronder leest u de tekst van de zienswijze:

Geacht college,

Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar met betrekking tot de ontwerp-omgevingsvergunning met kenmerk NL IMRO 0400 BPNoorderduyn OW01.

  1. De uitbreiding van de toeristenhuisvesting voortkomend uit de startnotitie Koegras, waar dit project volgens de gemeente onder valt, is omvangrijker dan de uitbreiding beoogt in de huidige omgevingsvisie. Deze onomkeerbare verandering zal meer inwoners van Julianadorp raken in hun woon- en leefklimaat dan de omwonenden die in het participatieproces zijn betrokken. De consequenties van deze uitbreiding raken de grote kaders die door de inwoners van Julianadorp zijn vastgesteld i.s.m. de gemeente en die verwoord zijn in de omgevingsvisie.
  2. Als de omgevingsvisie niet voldoet is het zaak om hiervoor een herzieningsproces te starten om te bezien of dit proces, met zijn noodzakelijke holistische benadering, leidt tot kaders waarin deze voorgestelde wijziging wel past.

Wij verzoeken u, op grond van bovenstaande, de vergunning nu niet te verlenen en zich te committeren aan de afspraken die met de inwoners van Julianadorp zijn gemaakt, dat veranderingen in de openbare ruimte alleen worden toegestaan als deze passen binnen de kaders van de vastgestelde omgevingsvisie.

Wij gaan er van uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt.

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op