Lid worden

Zienswijze BVJ omgevingsvergunning gemeentehuis

Hieronder de zienswijze van de BVJ op de omgevingsvergunning voor het gemeentehuis:

8 mei 2021
Op verzoek van de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersbelangenvereniging Julianadorp/ BVJ geven wij hierbij een reactie op de inhoud van deze voorgenomen af te geven Omgevingsvergunning.
Als bewoners van Julianadorp zijn wij belanghebbenden en voelen wij ons bij dit onderwerp betrokken. Ook wij maken gebruik van aangeboden gemeentelijke dienstverlening (afgifte paspoorten, rijbewijzen en VOG-verklaringen, aangifte geboorte en overlijden, verhuismeldingen, aan te vragen vergunningen, aanwezigheid bij Commissie- en Raadsvergaderingen , enz.).
Onlangs heeft de Gemeenteraad unaniem een motie aangenomen, waarin aan het College van B. en W. de opdracht wordt gegeven in Julianadorp een plek te realiseren, waar deze diensten in de toekomst worden aangeboden. Wij gaan ervan uit dat dit servicepunt zo spoedig mogelijk gerealiseerd en operationeel is. Onze vereniging is graag bereid om mee te denken over de verdere invulling. De aangenomen motie stellen wij erg op prijs.
Ondanks deze toezegging blijven wij met bezwaren, twijfels en vragen zitten rondom de realisatie van een gemeentehuis op Willemsoord.
In een eerder stadium hebben wij al toegelicht wat deze vestiging op Willemsoord betekent voor de inwoners van Julianadorp: meer reistijd, meer uitstoot, meer kosten, enz. (zie brief BVJ-maart 2021). Om die redenen zijn wij geen voorstander van vestiging van het gemeentehuis op Willemsoord en pleiten wij voor een meer centrale plaats binnen de gemeente Den Helder. Vanuit Julianadorp gezien is Willemsoord het verst weggelegen punt in de gemeente voor ruim 25% van de plaatselijke bevolking…Merkwaardig om dan juist voor deze plek te kiezen!
VRAAG: is het juist dat het locatie besluit voor vestiging van het gemeentehuis op Willemsoord al genomen is in februari 2019, tegelijk met en gekoppeld aan het besluit om kredieten beschikbaar te stellen voor tijdelijke en permanente huisvesting/zie Raadsvoorstel ? Door deze besluiten te koppelen onder de noemer “scenario-onderzoek stadhuis Den Helder” maakte u het inwoners van Den Helder onmogelijk om in beroep te gaan. Dit kan toch niet uw bedoeling zijn ?
VRAAG: uit welke artikelen blijkt in het Bestemmingsplan Willemsoord 2012 dat (ver)bouw van de gebouwen 66 en 72 tot gemeentehuis een passende bestemming is en dus niet strijdig hiermee is
Zeestad vraagt de Omgevingsvergunning aan en de Gemeente Den Helder moet deze aanvraag toetsen en positief beoordelen om een vergunning te kunnen geven. Gemeente en Zeestad zijn zeer nauw verweven.
VRAAG: in welke mate kan deze beoordeling nog “objectief” zijn?
Is er ruimte om de aanvraag af te wijzen mede gezien de “voortdenderende verbouwtrein”? Hierbij wijzen wij ook op een uitspraak in het NHD van de heer H. Krul (CDA) namens de coalitie: ” Alle belangrijke besluiten zijn al genomen…..”.
VRAAG: wat is dan nog de waarde en zinvolheid van het verzamelen van zienswijzen, voorafgaande aan een definitief besluit? Of is de reden hiervan dat nu eenmaal de formele procedure gevolgd moet worden?
Het Coalitieprogramma 2018-2022 heeft als motto: Voorwaarts in Gezamenlijkheid! Helaas zien wij deze gezamenlijkheid niet terug in de samenwerking op dit dossier binnen de Gemeenteraad tussen Coalitie en Oppositie en ook niet in de samenwerking met de inwoners van Den Helder en Julianadorp……
Immers een verzoek vanuit de bevolking om een referendum over de plannen te houden werd door een meerderheid afgewezen. Dit geldt ook voor een burgerinitiatief. Gemiste kansen!
Als motief om geen referendum te houden geeft u aan ‘dat de kosten hiervan niet opwegen tegen de nu gewenste daadkracht’.
Helaas missen wij hierbij het criterium “draagkracht onder de inwoners”. Uit vele reacties ook binnen de BVJ blijkt telkens weer dat de bevolking twijfels heeft bij of tegenstander is van vestiging van het gemeentehuis op Willemsoord.
Ondanks een mooie Participatienota werd geen van de daarin genoemde participatievormen in dit dossier benut.
VRAAG: waarom was het in eerdere jaren wel mogelijk om een uitgebreide presentatie en meningspeiling te organiseren over het toenmalige plan om een gemeentehuis te vestigen in het voormalige postkantoor terwijl nu elke participatiemogelijkheid anders dan wettelijk voorgeschreven wordt geblokkeerd? Staat deze handelswijze niet haaks op uw voornemens over meer inspraak en burgerparticipatie? Wat stelt deze intentie nog voor?
Een minimale wettelijk verplichte procedure in dit kader is wel heel erg mager!
Noch in de diverse partijprogramma’s noch in het College-akkoord wordt Willemsoord als mogelijke vestigingsplaats van het gemeentehuis genoemd. Toen kwam de locatie Willemsoord ineens uit de hoge hoed….. VRAAG: op wiens initiatief en in wiens belang is deze keuze gemaakt?
Een andere VRAAG: als `voortschrijdend inzicht` over het verdienmodel van Willemsoord de reden van deze keuze is, waarom is deze keuze dan niet veel eerder gemaakt? Ook in eerdere jaren was Willemsoord een financieel zorgenkind voor de Gemeente terwijl in die periode toch diverse andere locaties onderzocht en deels zelfs gepresenteerd zijn: renovatie stadhuis Bijlweg /aanpassing oude postkantoor/Halter Bellevue , enz. Over Willemsoord als vestigingsplaats werd eerder nooit gesproken…. Vreemd!
Uit de QuickScan lokale democratie in Den Helder/2020 bleek dat het in Den Helder slecht gesteld is met het vertrouwen van inwoners in de plaatselijke politiek. Wij denken dat de aanpak van het huidige proces om te komen tot vestiging van het gemeentehuis op Willemsoord niet bijdraagt aan een groeiend vertrouwen! VRAAG: wat is uw mening hierover?
In het Raadsvoorstel van februari 2019 wordt onder “Communicatie” / blz.5 vermeld dat o.a. burgers actief betrokken zullen worden in het proces. Tot op heden constateren wij dat van dit voornemen weinig tot niets terecht is gekomen. Opnieuw een gemiste kans om het vertrouwen te verhogen en tot betere plannen te komen!
Hoewel wij niet verwachten dat onze bijdrage u op andere gedachten zal brengen, zien wij toch graag een inhoudelijke reactie en antwoorden op onze vragen tegemoet.

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op