Lid worden

Kieswijzer

Bij voorgaande gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de Belangenvereniging Julianadorp/BVJ in samenwerking met het Wijkplatform, de Culturele vereniging en de gemeente een politiek café in Julianadorp. Omdat dat dit jaar door de coronamaatregelen onmogelijk was is het idee ontstaan om een “kieswijzer“ samen te stellen, waarin de diverse, aan de verkiezing deelnemende, partijen aangeven hoe zij over een aantal zaken m.b.t. Julianadorp denken, te beantwoorden in ongeveer dertig woorden. Bijna alle partijen hebben gereageerd en wij hopen dat u als kiezer met dit artikel wat meer beeld krijgt van betrokkenheid van partijen op de gekozen onderwerpen. U begrijpt dat wij bij de volgende verkiezingen gaan terugkijken wat is gerealiseerd.

Gaat uw partij in de komende ‘Raadsperiode 2022-2026’ initiatieven nemen of ondersteunen voor de volgende voor Julianadorp relevante onderwerpen:


 1.  het realiseren van een oplossing voor de parkeerproblemen in delen van Julianadorp?

Beter voor Den Helder
“BvDH wil zeker meewerken aan een oplossing, echter moet dit wel gedragen worden door de samenleving in Julianadorp. Wij zouden graag samen met het BVJ bestuur hierin optrekken.”

CDA
“Het CDA ziet dat als een belangrijke taak. Maar willen daarbij ook niet dat dit ten koste gaat van de groene omgeving binnen de wijken of speelgelegenheid kost voor onze jeugd in Julianadorp.”

VVD
“Extra parkeervakken aan de randen en bij de ingang van de wijken. Alternatieve mobiliteit stimuleren. Openbaar vervoer, (deel)fiets, deelauto.”

Behoorlijk Bestuur
“[-] Wij vinden dat dit, bij het aangeven van problemen onderzocht moet worden, maar ook opgelost kan worden door middel van een herinrichting in overleg met de buurt. [-], maar men kan wel al aangeven wat men in de toekomst van plan is [-]”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“Meer parkeerplekken zou ten koste kunnen gaan van het groen in de wijken, en dit kan weer een nadelig effect hebben op de leefbaarheid/woongenot. D66 pleit voor beter openbaar vervoer en meer gebruik van deelvervoer en/of de fiets.”

Samen Actief sr
“Van belang is dat de berekeningen voor parkeerplekken goed zijn. Verder zal er goedkoper openbaar vervoer van en naar bijv. den Helder moeten zijn. En de huisjesmelkers moet op gelet worden te veel volwassenen in een huis.”

Stadspartij
“Parkeerproblemen, rondom de Riepel moeten opgelost worden voor de bewoners met de verbouwing van het Loopuytpark, maar in heel Julianadorp geldt [-] er ook gekeken te worden naar het realiseren van meer parkeerplaatsen [-]”

Christen Unie
“Bij het vaststellen van de omgevingsvisie voor Julianadorp is het belangrijk dat dit soort zaken gewogen worden. Vanuit participatie moeten plannen voor Julianadorp draagvlak vinden.”

PvdA
“Er worden verschillende wijken in Julianadorp aangepakt. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden tot het realiseren van het parkeren. De bewoners worden hier bij betrokken.”

Groen Links
“GroenLinks wil geen parkeerplaatsen ten koste van groen. Wel groene parkeerplaatsen met grastegels en terugdringen van autobezit door deelmobiliteit en goed, goedkoop OV, volwaardige voorzieningen en voortgezet onderwijs in Julianadorp.”

Helder Onafhankelijk
“Helder onafhankelijk erkent het parkeerprobleem in een deel van Julianadorp en wil samen met de inwoners van Julianadorp op zoek naar de beste oplossing hiervoor.”

Helders Geluid
“Wij willen meer parkeerplaatsen met behoud van groen. Dit kan o.a. door het anders inrichten van woonwijken en het gebruik maken van groene parkeertegels.”

Seniorenpartij
“Seniorenpartij heeft reeds voor bestemmingsplan Willem Alexanderhof volgende fase aangegeven dat er meer ruimte voor parkeren en speelplaatsen moet komen. 7 maart komt dit in de Raad.

Hart voor Vrijheid
“Dit is een onderwerp waar wij weinig over weten dus hebben we hier geen mening over. Wel willen we ernaar kijken.”


 1. De vermindering van de hoeveelheid groen, in het bijzonder op Noorderhaven.

Beter voor Den Helder

“BvDH hecht heel veel waarde aan groen, [-] niet alleen op Noorderhaven. Vanuit onze gemeente kunnen onze specialisten hiernaar kijken [-] zodat dit wederom breed gedragen wordt onder de inwoners van Julianadorp. Groen is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp!”

CDA
“Het CDA wil meer bomen maar ook bosschages terugbrengen om het ruime en groene karakter van Julianadorp te behouden. Ook steunt het CDA het ONS project en vindt daarin ook de punten Natuur en Ontspanning belangrijk. Een goede balans ontstaat tussen nieuwbouw en groen in Julianadorp.”

VVD
“De 1 op 1 compensatie van bomen bij bouwplannen binnen onze gemeente en de aanleg van openbaar groen en een park in ONS Julianadorp.”

Behoorlijk Bestuur
“Dit is Behoorlijk Bestuur een doorn in het oog. Niet alleen de vermindering, maar ook de verloedering ervan. Langs de sloten door het dorp, waar vroeger weelderige bosschages stonden en fiere bomen, is er ons inziens te weinig onderhoud gepleegd. [-] De kaalslag door de nieuwbouw in Noorderhaven moet gewoonweg terugkomen in het dorp, evenals een groene long en op lange termijn een park. [-]”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“D66 pleit voor een leefbare omgeving, de hoeveelheid groen in de buurt is hier onwijs belangrijk voor. Wij pleiten, waar nodig voor herstel, en waar het kan voor uitbreiding van het groen in de buurt.”

Samen Actief sr
“Absoluut niet. Wij hebben het groen nodig de problematiek die nu is ontstaan heeft mede een oorzaak in het kappen van groen. Genoeg is genoeg.”

Stadspartij
“Meer groen in nieuw te bouwen wijken realiseren en ook meer verdichting van groen realiseren in de huidige wijken en in ’t Laar. Op het terrein van Noorderhaven moet een parkachtige omgeving blijven.

ChristenUnie
“Op Noorderhaven zijn enkele mooie projecten ontstaan. Groen is kostbaar en zeer belangrijk voor de natuur. Verminderen van groen moet hele goede redenen hebben. Liever niet!”

PvdA
“De PvdA kijkt goed naar Noorderhaven. Het groen, maar ook de veiligheid en recreatiemogelijkheden worden goed in de gaten gehouden. Daarnaast zijn wij van mening dat de nieuw gebouwde wijken en nog te bouwen wijken moeten worden voorzien van voldoende groen.”

Groen Links
“GroenLinks wil zoveel mogelijk groen in de gemeente, veel bomen en grastegels op parkeerplaatsen. In elke woonwijk een tiny forest en herplant van alles dat de laatste jaren verwijderd is.”

Helder Onafhankelijk
“Helder Onafhankelijk! ziet dit probleem ook. [-] Als het toch noodzakelijk is om groen te rooien dan dient er wel in Julianadorp op een andere plek meer groen te komen. De gemeente zou zich moeten inspannen om Noorderhaven als recreatiegebied te moeten behouden. Helder onafhankelijk wil graag dat gemeente zich hard maakt voor het realiseren van een nieuw stuk bos tussen Willem Alexander hof en Oud terrein Noorderhaven.”

Helders Geluid
“De leefomgeving verandert in de loop der jaren. Wij zijn echter voorstander van het behouden van groen bij nieuwbouw plannen.”

Seniorenpartij
“Kees Bazen van de Seniorenpartij heeft de familie Broersma bijgestaan ten aanzien van het terugplaatsen van bomen. Van Wijnen heeft opdracht gekregen dit beter uit te voeren. Zij hadden/hebben onvoldoende teruggeplaatst.”

Hart voor Vrijheid
“Wij zijn voor het behoud en vermeerderen van de hoeveelheid groen in heel Julianadorp.”


 1. Vestiging van een bouwmarkt

Beter voor Den Helder
“In Den Helder hebben wij een detailhandels nota, deze nota is een bespreekpunt. [-] Vanuit BvDH zijn wij zeker niet tegen een bouwmarkt in Julianadorp, waarom zouden we? [-] Wat ons betreft zijn hierin geen belemmeringen!”

CDA
“Een vestiging van een bouwmarkt zou voor Julianadorp fijn zijn, helaas hebben initiatieven geen stand kunnen houden. Echter zal het CDA de komst van een bouwmarkt steunen.”

VVD
“Prima als dit past binnen de lokale en regionale afspraken mbt detailhandel. Wel moet er een ondernemer brood in zien en liefst een aanvulling voor de bestaande winkelcentra.”

Behoorlijk Bestuur
“De vestiging van een bouwmarkt kan wenselijk zijn. Wij juichen een ondernemer die dit wil gaan ontwikkelen ook zeker toe. Zeker sinds de verschillende ondernemers aan de Schoolweg een aantal jaren geleden vertrokken zijn. [-] Een goede locatie en een plan, zou volgens ons zeker bespreekbaar kunnen zijn.”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“D66 is een liberale partij, voor dit punt houdt dat in wanneer er vraag is naar een bouwmarkt vanuit de bewoners wij dit niet zullen tegen houden. Echter is het belangrijk dit in goede samenspraak met de bewoners te doen, en alleen als er behoefte naar is.”

Samen Actief sr
“Zeker is Julianadorp bijna net zo groot qua inwoners maar geen extra bouwmarkt. De bouwmarkten die er al zijn kunnen het dan ook niet meer bolwerken. Of er moet een bouwmarkt uit den helder richting Julianadorp willen en het past binnen de bestemming dat kan.”

Stadspartij
“Wat de Stadspartij betreft zijn de bouwmarkten bij station Zuid goed gelegen en zouden wij schaarse grond liever gebruiken voor woningbouw of extra groen.”

ChristenUnie
“Als er een bouwmarkt is die brood ziet om in Julianadorp te gaan exploiteren en er is passende huisvesting voor gevonden dan zouden we dat zeker steunen.”

PvdA
“Er heeft een kleine bouwmarkt in het dorp gezeten. Deze is helaas ook weer vertrokken. Het staat een ondernemer natuurlijk vrij om een nieuwe zaak op te richten. Indien nodig zullen wij onze medewerking verlenen bij het aanpassen van bestemmingsplannen.”

Groen Links
“Als een bouwmarkt zich in Julianadorp wil vestigen, kan de gemeente daar medewerking aan verlenen en gelden dezelfde regels en procedures als voor alle andere bouwmarkten in de gemeente.”

Helder Onafhankelijk
“Helder onafhankelijk ziet wel in dat het een must is om een bouwmarkt / Tuincentrum in Julianadorp te realiseren. (Bij in een Inwonersaantal van 20000)”[-] Op gebieden waar zij geen directe invloed op heeft zou dit moeten gebeuren door lobby en overleg met partners.”

Helders Geluid
“Ondernemen is een feest. Zij moeten dan ook voldoende mogelijkheden krijgen om te kunnen ondernemen. Het bedrijfsrisico ligt bij de ondernemer.”

Seniorenpartij
“Het zou mooi zijn, maar hiervoor kan alleen een ondernemer het initiatief nemen. Seniorenpartij zal dit wel ondersteunen.”

Hart voor Vrijheid
“Dit punt heeft bij ons geen prioriteit omdat de praxis in Den Helder een relatief korte aanrijtijd heeft vanuit Julianadorp.”


 1. Aanpak verkeersonveilige plekken

Beter voor Den Helder

“Op deze vraag geen reactie ontvangen.”

CDA
“Het CDA kijkt al jaren naar verkeersonveilige plekken en heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel voor Den Helder en Julianadorp. Het CDA heeft al een aantal initiatieven van de grond gekregen en een is zorgen dat op alle rotondes fietsers voorrang krijgen.”

VVD
“Meer controleren en meer handhaven! Met name het gedrag van verkeersdeelnemers zorgt voor onveilige situaties. Locaties met voetgangers verkeersluw maken.”

Behoorlijk Bestuur
“Er zijn helaas in Julianadorp heel wat verkeersonveilige plaatsen. Dit heeft niet zozeer te maken met de regels die er gelden, maar meer met de opvolging daarvan. Wij willen dat deze plekken nader onderzocht worden, zodat er wellicht actie kan ondernomen worden door bijvoorbeeld snelheid verminderende of beperkende maatregelen. [-]”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“D66 wilt graag het gebruik van de fiets aanmoedigen en de auto meer te gast laten zijn. Dit is alleen mogelijk als de fiets overal veilig terecht kan, op een veilige fietsomgeving is waar D66 zich hard voor zal maken.”

Samen Actief sr
“Gauw er zijn in Julianadorp nogal wat lastige en verkeersonveilige plekken. Kijk ook naar het kruispunt Langevliet en Schoolweg maar zo zijn er nog legio plekken.”

Stadspartij
“Bloemkoolwijken moeten zoveel mogelijk voorzien worden van 30 km zones of lage snelheidszones om het voor kinderen zo veilig als mogelijk te houden, ook oversteekplaatsen voor schoolgaande kinderen en fiets en wandelroutes richting scholen en winkelcentra moeten goed, aansluitend en veilig ingericht worden [-].”

ChristenUnie
“Veiligheid in het verkeer staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie.”

PvdA
“De onveilige plekken worden in kaart gebracht en aangepakt waar mogelijk.”

Groen Links
“GroenLinks wil een verkeersveilige gemeente met voorrang voor fiets en voetganger en 30 km/u binnen woonwijken, 15 km/u in hofjes. Onveilige plekken moeten zo snel mogelijk worden aangepakt.”

Helder Onafhankelijk
“Helder onafhankelijk wil in sommige delen van Julianadorp Fietspaden langs de weg er is ruimte voor alleen niet gerealiseerd. [-] Helder Onafhankelijk! vindt dat er vooral ook met de inwoners van Julianadorp gezocht moet worden naar oplossingen.”

Helders Geluid
“Er moet duidelijk in kaart worden gebracht welke situaties echt onveilig zijn. Door met de bewoners in gesprek te gaan moeten er naar passende oplossingen worden gezocht.

Seniorenpartij
“De voorzitter van VVN zit bij de Seniorenpartij en heeft de diverse plaatsen samen met Koos van Beveren bij Groen Links op regelmatige basis bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Daarom krijgen wij nu eenduidige voorrangsregels voor fietsers.”

Hart voor Vrijheid
“Helemaal mee eens.”


 1. Uitbreiding van gemeentelijke diensten

Beter voor Den Helder

Geen reactie ontvangen op deze vraag.

CDA
“Indien er tekortkomingen zijn van gemeentediensten zal het CDA elk initiatief steunen als hiervoor uitbreiding nodig is.”

VVD
“Wijksteunpunten zorgen voor betere toegang tot zorg en ondersteuning. Een “dependance” van het gemeentehuis zorgt voor betere bereikbaarheid. Een paspoort of rijbewijs kan ook prima even langs gebracht worden.”

Behoorlijk Bestuur
“Wij zijn een voorstander en spreken graag uit; een vorm van dienst in Julianadorp. In welke vorm is volgens Behoorlijk Bestuur altijd te bespreken. Dit kan een Hub, een Loket of misschien wel bij de mensen thuis, maar dit moet eindelijk eens geregeld worden.”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“De gemeenteraad heeft besloten een dependance te maken van het gemeentehuis in Julianadorp, echter schuift het college dit alsmaar op de lange baan. Afgelopen jaren heeft D66 hier regelmatig vragen over gesteld aan het college. Hier zal komende 4 jaar echt werk van gemaakt moeten worden, en daar zal D66 zich hard voor maken!”

Samen Actief sr
“Zeker voor alles naar den helder kan absoluut niet nu dat stadhuis (niet onze keus naar Willemsoord moet). Er moet meerder plekken komen waar men zaken die voor de gemeente bestemd zijn kan afhandelen. Zeker ook voor ouderen die niet allemaal even digitaal vaardig zijn.”

Stadspartij
“Een dependance voor reguliere vragen en bijvoorbeeld paspoort aanvragen is met het aantal inwoners in Julianadorp wel een vereiste, de gemeente moet op het gebied van burgerzaken en zorg laagdrempelig blijven.”

ChristenUnie
“In februari starten de wijksteunpunten. Dit is voor de ChristenUnie een zeer belangrijk punt. Gemeentelijke voorziening dicht bij de mensen op een laagdrempelige manier. Een revolutie qua dienstbaarheid vanuit de overheid.”

PvdA
“met de komst van het nieuw te bouwen stadhuis op Willemsoord hebben wij als PvdA nadrukkelijk aangedrongen op het creëren van een gemeentelijk steunpunt voor het afnemen van gemeentelijke diensten. Hier zijn ook toezeggingen op gekomen.”

Groen Links
“Gemeentelijke diensten moeten in Julianadorp worden aangeboden vindt GroenLinks. Dit is een service voor de inwoners en vermindert bovendien de hoeveelheid verkeer tussen Julianadorp en Den Helder.”

Helder Onafhankelijk
“Helder Onafhankelijk! is van mening dat alle gemeentelijke diensten zo veel mogelijk ook in Julianadorp gerealiseerd dienen te worden. Een actueel voorbeeld hiervan is de bezoeken die nodig zijn aan het stadhuis. Inwoners van Julianadorp dienen dit in de eigen omgeving te kunnen doen. Helder onafhankelijk! pleit voor een stadskantoor in Julianadorp [-]”

Helders Geluid
“Wij zijn voorstander van een gemeentelijk loket in Julianadorp.”

Seniorenpartij
“Afgelopen bestuursperiode is er bepaald dat er een steunpunt in Julianadorp MFC komt.”

Hart voor Vrijheid
“Wij vinden dat dit afhangt van de behoefte van de inwoners. Aan welke diensten is behoefte?”


 1. Een integrale aanpak van de “bloemkoolwijken”

Beter voor Den Helder

“De omgeving in deze wijken verdienen een revitalisatie, in overleg met de inwoners zouden wij themabijeenkomsten willen organiseren. Onze ervaring leert dat dit erg goed werkt. Daarnaast zou een mogelijkheid kunnen zijn dat een van onze architecten wijk gericht een PVA (plan van aanpak) zou kunnen maken.”

CDA
“De bloemkoolwijken aanpakken is een speerpunt van het CDA, niet stoppen na het Loopuytpark maar verder gaan met ontwikkelingen in het dorp. Het CDA zal bij herinrichting van wijken ook sturen op een integrale aanpak voor deze bloemkoolwijken. Grote onderhoudsprojecten [-] om de wijken leefbaarder te maken en klaar voor de toekomst. [-]”

VVD
“De initiatieven vanuit Panorama Lokaal ondersteunen wij van harte. Een integrale aanpak is nodig voor een bereikbaar, veilig, groen en leefbaar dorp.”

Behoorlijk Bestuur
“Er is een plan bij Panorama Lokaal ontwikkeld wat wij ondersteunen. Verder zijn wij van mening dat per wijk/buurt moet bekeken worden wat oplossingen kunnen zijn. Natuurlijk kan niet alles in een keer aangepakt worden, [-] Dit plan zou allesomvattend kunnen zijn, maar ook buurt per buurt, straat per straat, maar wel met een duidelijke agenda.”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“Een goede zorg is van essentieel belang in een gezonde gemeente, daar hoort een integrale aanpak bij waarin betrokkene goed met elkaar samenwerken. Waar nodig al D66 zich inzetten voor de verbetering van een integrale aanpak.”

Samen Actief sr
“Had er al moeten zijn deze bestuursperiode hiervoor was men daar al mee bezig. Voor de bewoners waar mee gesproken is van belang. Uitstraling in de wijk kan een goed en veilig gevoel geven.”

Stadspartij
“Bloemkoolbuurten moeten zoveel mogelijk voorzien worden van 30 km zones of lage snelheidszones om het voor kinderen zo veilig als mogelijk te houden, ook oversteekplaatsen voor schoolgaande kinderen en fiets en wandelroutes richting scholen en winkelcentra moeten goed, aansluitend en veilig ingericht worden zoals in de omgeving van de Dorperweerth en de Riepel.”

ChristenUnie
“Hier zijn verschillende initiatieven voor geweest de afgelopen periode. Een integrale aanpak is ten alle tijden belangrijk. Vroegtijdige participatie met een brede blik is van essentieel belang.”

PvdA
“Gebiedsgerichte aanpak is de wijze waarop de gemeente de zogenaamde bloemkoolwijken wil aanpakken. Een goed voorbeeld hiervan  is Kruiszwin. Naast het vernieuwen van een klimaat- en duurzame riolering samen met de bewoners in gesprek over de directe woon- en leefomgeving”

Groen Links
“Panorama Lokaal was eigenlijk hiervoor bedoeld. Daar zit het nu jammer genoeg niet echt meer in, maar het is wel hard nodig om de bloemkoolwijken (parkeren en ontsluiten) te verbeteren.”

Helder Onafhankelijk
“Hoewel deze bloemkoolwijken door sommige mensen als “uit de tijd” worden omschreven, blijkt uit onderzoek dat de bewoners zich er juist heel erg prettig voelen. De negatieve kantjes van de bloemkoolwijken kunnen verdwijnen door huizen te renoveren. [-]”

Helders Geluid
“Een integrale aanpak van de bloemkoolwijken zal in overleg met de inwoners (en BVJ) moeten bekeken worden.”

Seniorenpartij
“Hiervoor is afgelopen periode een programma met Panorama lokaal in overleg met het wijkplatform geweest. De uitkomst moeten we omzetten naar een uitvoeringsplan. De Seniorenpartij zal daar indien nodig het voortouw nemen.”

Hart voor Vrijheid
“Ja wij staan achter een samenwerking tussen de bewoners en de gemeente op dit vlak.”


 1. Een gelijk tarief op alle buslijnen binnen de gemeente

Beter voor Den Helder

“BvDH vindt het belangrijk dat OV effectief wordt gebruikt, wij hebben nog niet helemaal de indruk dat een gelijk tarief een punt wat door iedereen wordt gedeeld. Wij zouden dit wel kwalitatief willen laten onderzoeken. Indien blijkt dat uit dit onderzoek (en deze willen wij echt kwalitatief laten uitvoeren) staan wij hier niet onwelwillend tegenover.”

CDA
“Het CDA vindt maatschappelijke gelijkheid binnen onze gemeente zeer belangrijk, het gelijke tarief op alle buslijnen zijn wij dan ook voorstander van.”

VVD
“Wij streven naar een zo laag mogelijk tarief voor het openbaar vervoer. Ook ondersteunen we initiatieven als Kustbus, Jutterexpres, belbus of hop-on-hop-of bus.”

Behoorlijk Bestuur
“Wij vinden sowieso dat er voor 65+ een uitzondering gemaakt moet worden. Dit zou gratis moeten zijn. Verder stimuleren wij het gebruik van Openbaar Vervoer, maar door de prijzen, maar ook de krimp in lijnen en haltes wordt het steeds moeilijker gemaakt. Wij zouden hier een oplossing in kleinere bussen zien, voor een lager tarief. [-]”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“Het openbaar vervoer, naast andere duurzamere alternatieven, zijn speerpunten van D66 de komende vier jaar. Hier hoort de betaalbaarheid ook bij.”

Samen Actief sr
“Daar heeft samen Actief geen dertig woorden voor nodig een volmondig JA”

Stadspartij
“Een 1 of 2 euro kaartje zal veel goed kunnen doen, zodat Julianadorp en Den Helder echt bij elkaar horen.”

ChristenUnie
“Het is belangrijk om goed te kijken naar alle vormen van openbaar vervoer in de gemeente en dit zo rechtvaardig en effectief mogelijk toe te passen en beschikbaar te stellen.”

PvdA
“Alleen indien dit financieel haalbaar is.”

Groen Links
“Hiervoor heeft GroenLinks al het initiatief genomen en het is een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Dit stimuleert het ov, vermindert uitstoot door auto’s en is eerlijk voor alle inwoners.”

Helder Onafhankelijk
“Inwoners van Julianadorp dienen zoveel mogelijk gefaciliteerd te worden in het openbaar vervoer. Als zij met de trein reizen is het goed dat er een goede en betaalbare busverbinding is. Helder onafhankelijk wil graag het euro kaartje voor de bus terug zodat het openbaar vervoer van en naar Julianadorp voor iedereen betaalbaar is.”

Helders Geluid
“De busverbinding Julianadorp – Den Helder dient een voordelig tarief te hebben.”

Seniorenpartij
“De Seniorenpartij heeft hier onvoldoende invloed op. De provincie gaat hierover. Kees Bazen heeft samen met het CDA Schagen wel voor de kustbus gezorgd. Er is nu zelfs sprake van betalen in de bus en een structureel lijn voor de toekomst.

Hart voor Vrijheid
“Dit is een punt waar wij ons meer in willen verdiepen: hoe groot zijn de verschillen exact en waar worden die door veroorzaakt? Wij streven wel naar gelijke tarieven.”


 1. Uitbreiding van voorzieningen voor voortgezet onderwijs Julianadorp

Beter voor Den Helder
“Dit vinden wij als BvDH zeer belangrijk! Wat ons betreft krijgt het Juniorcollege hierin onze steun, echter: deze beslissing vindt wel plaatst binnen het bestuur van Scholen aan Zee. Wij hebben echter binnen BvDH een raadslid die zich bezighoudt met onderwijs. Wij zien veel liever dat onze jeugd in Julianadorp blijft dan elke dag afreizen naar Schagen!!”

CDA
“Met de komst van het ONS terrein komen hiervoor automatisch kansen voor uitbreiding van de voorzieningen van het voortgezet onderwijs in Julianadorp op sportgebied. Ook andere voorzieningen zullen wij daarbij niet vergeten. Denk daarbij aan een goed onderkomen, lesmaterialen maar ook de toegang tot de scholen. Het CDA steunt deze initiatieven en zal ook zorgen dat deze ontwikkelingen voor de scholieren niet stoppen.”

VVD
“Binnen het initiatief “ONS Julianadorp” is veel aandacht voor voorzieningen rond de school. Deze steunen wij van harte!”

Behoorlijk Bestuur
“Wij zijn een voorstander van een complete schoolloopbaan. Dus een volledige schoolopleiding in Julianadorp is wat ons betreft een pré. Dit kan bereikt worden door het klimaat attractiever te maken voor de hele regio, waaronder betere voorzieningen. Bijvoorbeeld een betere verbinding naar Den Helder, Anna Paulowna en Breezand. Verder vinden we ook de aansluiting van de basisscholen ook erg belangrijk.”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“De kwaliteit van het onderwijs is belangrijker dan de kwantiteit, mocht de afstand tot middelbare scholen te groot zijn zou ingezet moeten worden op een goede openbaar vervoersverbinding.”

Samen Actief sr
“Op deze vraag geen reactie ontvangen.”

Stadspartij
“De Stadspartij is groot voorstander en initiatiefnemer van de nieuwbouw van de prinses Margrietschool en de opwaardering van de scholen Drooghe Bol. De verplaatsing van de Margrietschool naar het JuCo moet wat ons betreft gepaard gaan met een volledige bovenbouw daar van Scholen aan Zee.”

ChristenUnie
“Goed onderwijs is essentieel. We willen kijken wat er nodig is. Nu en voor de toekomst. Uitbreiding kan een optie zijn.”

PvdA
“Julianadorp heeft veel jeugd. Het is logisch dat er wordt gekeken of uitbreiding mogelijk en zinvol is.”

Groen Links
“Julianadorp groeit en de onderwijsmogelijkheden moeten meegroeien. Leerlingen moeten in de buurt hun schoolcarrière kunnen doorlopen vindt GroenLinks.”

Helder Onafhankelijk
“Hier is Helder Onafhankelijk! voorstander van. In ieder geval voor de eerste 2 klassen is dit een goede zaak.”

Helders Geluid
“Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen een opleiding van kwaliteit en met de juiste voorzieningen te kunnen volgen binnen Julianadorp.  Goede voorzieningen zijn een van de voorwaarden voor goed onderwijs.”

Seniorenpartij
“Mirjam Kisteman van de Seniorenpartij heeft dit als initiatief in haar komende bestuursperiode opgenomen. Als docent weet zij als geen ander dat scholing dicht bij huis op ons dorp belangrijk is. Niet voor niets koos Kees Bazen voor het ‘Beste Idee’ van Julianadorp op het Juco.”

Hart voor Vrijheid
“Hart voor Vrijheid vindt dat onderwijs compleet per school aangeboden dient te worden: dus alle jaren voortgezet onderwijs op één school.”


 1. Een referendum over voor Julianadorp belangrijke onderwerpen

Beter voor Den Helder

“BvDH is niet tegen een referendum, echter vinden wij wel dat een referendum een significant aantal respondenten moet vertegenwoordigen in Julianadorp. Wat ons betreft is dit 70% en zal kwalitatief uitgevoerd moeten worden.”

CDA
“Onderwerpen die bewoners direct in hun leefomgeving raken kunnen wat ons betreft middels referenda voorgelegd worden aan de burgers. Maar dan wel vóór dat er politieke besluitvorming plaatsvindt. Dus niet als de uitkomst van besluitvorming bij sommige partijen niet goed valt.”

VVD
“Wij zijn geen voorstander van referenda. Het probleem met referenda is dat ze complexe problemen terugbrengen tot een simpel ‘ja’ of ‘nee’. Daardoor kunnen mensen met opbouwende kritiek een voorstel alleen helemaal afschieten of helemaal omarmen. De nieuwe omgevingswet biedt prima mogelijkheden om juist te sturen aan de voorkant!”

Behoorlijk Bestuur
“Een referendum staat groot in ons verkiezingsprogramma. Hier zijn wij absoluut voorstander van. Inspraak is voor ons als Behoorlijk Bestuur een groot goed wat juist gekoesterd en als uitdaging gezien moet worden, in plaats van ervaren als lastig.”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“D66 is groot voorstander van burgerparticipatie bij geschikte onderwerpen, dat zal komende 4 jaar niet anders zijn.”

Samen Actief sr
“Ja altijd van belang en er iets meedoen is een tweede. Verder een burgeradviesraad waar Samen actief voor pleit in het verkiezingsprogramma. Inwoners meenemen van het begin tot het eind als er iets veranderd duidelijk zijn waarom.”

Stadspartij
“Referendums zijn goed, maar moeten wel goed bezocht worden, deze hebben anders geen nut. Voor belangrijke onderwerpen aangaande Julianadorp moeten inwoners goed mee kunnen spreken, soms via een referendum, maar er zijn ook andere goede manieren van burgerparticipatie.”

ChristenUnie
“Wij zien niet zo enthousiast over referenda vanwege het beïnvloeden van de publieke opinie. Vanuit (burger)participatie goed opgezette plannen zou dat ook niet nodig zijn.”

PvdA
“Een referendum kan wenselijk zijn. Het is een goede peilstok voor draagkracht. De uitslag van het referendum zal dan zeker meegenomen worden in het beraad maar is niet bindend.”

Groen Links
“GroenLinks heeft het houden van referenda mogelijk gemaakt binnen de gemeente en vindt het een goed instrument om in te zetten bij belangrijke, ingrijpende onderwerpen.”

Helder Onafhankelijk
“Helder Onafhankelijk! vind in het algemeen dat er veel vaker een raadpleging moet worden gehouden onder inwoners over belangrijke onderwerpen. Dit geldt uiteraard ook voor zaken die over Julianadorp gaan.”

Helders Geluid
“Wij zijn een groot voorstander van (buurt)referenda.”

Seniorenpartij
“De Seniorenpartij heeft niet voor niets in haar publicaties Benaderbaar Betrokken en Behulpzaam staan. Indien nodig kunt u Kees Bazen benaderen om de initiatief voorstel te beginnen. Een referendum gaat wat verder, maar wij zien liever dat er bottom up [-]”

Hart voor Vrijheid
“Eens, Hart voor Vrijheid is in het algemeen voor dienstbaarheid van de gemeente aan inwoners.”


 1. In Julianadorp te houden Commissievergaderingen, als er belangrijke zaken voor het dorp aan de orde zijn.

Beter voor Den Helder

“Dit vinden wij een sjiek maar ook vooral een leuk voorstel! Wij zouden dit best als een pilot willen voorstellen. Wij kunnen dan ook het draagvlak onder de inwoners van Julianadorp zien. Nogmaals… een sjiek en leuk voorstel!”

CDA
“Participatie van burgers is een kernpunt van het CDA. Het CDA wil dat dit gebeurt voordat onderwerpen aan de commissies worden voorgelegd. Dit zijn de eerste stappen voor belangrijke zaken in Julianadorp.”

VVD
“Een leuk idee om de commissie en raad “op locatie” te laten vergaderen.“

Behoorlijk Bestuur
“Hier zijn wij al jarenlang voorstander van. Wij vinden dit een goed initiatief.”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“Afgelopen vier jaar is er slechts 25 % van de tijd opgegaan aan het raadplegen van de bewoners. Komende periode moet er meer tijd worden besteed aan wat er speelt onder bewoners.”

Samen Actief sr
“Ja Samen Actief heeft deze bestuursperiode al aangedrongen om de raad en commissie vergadering af te wisselen in de wijken. Ook nu zullen Samen Actief zich daar weer hard voor maken. Juist voor de onderwerpen die er op dat moment spelen hiermee betrek je de inwoners op een positieve manier.”

Stadspartij
“Wat de Stadspartij betreft een uitstekend idee!”

ChristenUnie
“Meestal zijn er meerdere onderwerpen aan de orde tijdens dergelijke vergaderingen. Om alles voor Julianadorp te clusteren zou wellicht complex en vertragend werken. We zien geen meerwaarde.”

PvdA
“Is een goed idee. In verleden heeft PvdA wel meer voorgesteld de commissievergaderingen in de wijken te houden. Maar dit is nooit van gekomen. Zullen het opnieuw inbrengen.”

Groen Links
“GroenLinks wil de politiek dichter bij de inwoners brengen en vergaderen op locatie helpt daarbij. Inwoners moeten ín Julianadorp vergaderingen óver Julianadorp bij kunnen wonen.”

Helder Onafhankelijk
“Ook dit vinden we een goed idee. In zijn algemeenheid is het goed als raadsleden en college vaker op de plekken te vinden zijn van de onderwerpen die zij behandelen.”

Helders Geluid
“Wij zijn van mening dat het gemeentelijk bestuur veel meer naar de inwoners toe moet. Commissievergaderingen op locatie is daar een mooie eerste stap naar.”

Seniorenpartij
“Al deze periode lagen de plannen gereed en Kees Bazen kan niet wachten om in het MFC het initiatief te starten. Dat zal een mooie vooruitgang zijn van de nieuwe politiek.”

Hart voor Vrijheid
“Eens.”


 1. Het tijdig betrekken van bewoners bij het opstellen van integrale verbeterplannen

Beter voor Den Helder

“Natuurlijk zijn wij hiervoor, geen twijfel over mogelijk!”

CDA
“Dit is voor het CDA een belangrijk punt. Voor en tijdens het uitwerken van de plannen. Maar ook tijdens de uitvoeringsfase van deze plannen moeten bewoners maar ook direct belanghebbende hierin hun input kunnen geven. Niet alleen aan de voorkant een keer meepraten, maar continue terugkoppeling naar bewoners.”

VVD
“De invoering van de omgevingswet stelt bewoners meer in staat om aan de voorkant en dus vroeg in het proces van planvorming te participeren.”

Behoorlijk Bestuur
“Zie eerdere antwoorden op de eerdere vragen. We kunnen niet benadrukken hoe belangrijk wij dit vinden. Niet alleen directe communicatie, maar ook inlichten, voorlichten en het bijhouden van contact. Wij zijn voor inspraak.”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“Burgerparticipatie en het raadplegen van de bewoners is van essentieel belang bij veranderingen/verbeteringen. Hier zal D66 nog meer werk van gaan maken komende vier jaar.”

Samen Actief sr
“In de vorige vraag al aangetipt. Ja juist de verbeterplannen moeten met bewoners worden opgesteld. Dit moet transparant en als er iets verander zich waarom. Kies voor duidelijkheid.”

Stadspartij
“Inwoners moeten altijd tijdig betrokken worden, het is een uitdaging voor de politiek om ambtenaren hierin te stimuleren, maar ook de politiek zelf, een partij moet dit altijd doen, hierom houdt de Stadspartij vaak buurt-enquêtes al in het centrum, deze zijn een succes en gaan we na 2022 ook in Julianadorp doen[-].”

ChristenUnie
“De integrale wijkaanpak van de gemeente moet in stand blijven en waar nodig verbeterd. Er moet veel ruimte zijn voor participatie aan de voorzijde van plannen en doorlopen tot de definitieve versie.”

PvdA
“Hoe meer mensen met hun invloed/stem uitoefenen op de besluitvorming, hoe sterker onze democratie is. Het tijdig betrekken van bewoners dient voor de PvdA vanzelfsprekend te zijn uiteraard Hiervoor zijn informatie- en inspraakmomenten van groot belang.”

Groen Links
“GroenLinks wil inwoners vanaf het begin echt laten meepraten over ontwikkelingen. Niet alleen voorlichten, maar luisteren naar inbreng van inwoners en er ook echt iets mee doen.”

Helder Onafhankelijk
“Ja uiteraard vinden wij dit een goed idee. Wel moet er goed worden gekeken dat zo veel mogelijk mensen wordt betrokken. Op inspraakavonden zien we vaak een slechte opkomst. De gemeente moet op zoek naar andere (innovatieve) middelen om inwoners te bereiken.”

Helders Geluid
“De bewoners dienen altijd betrokken te worden bij het opstellen van integrale verbeterpunten. Zij kennen hun woonomgeving het beste.”

Seniorenpartij
“De Seniorenpartij zal waar mogelijk steeds aanwezig zijn zoals ook bijvoorbeeld bij het Loopuytpark opknappen het geval is geweest. Als het nodig is nemen wij zelf het initiatief om bijvoorbeeld de Lange vliet en van Foreestweg beter in te richten.”

Hart voor Vrijheid
“Eens.”


 1. Zorgen voor voldoende infrastructuur en voorzieningen bij nieuwe bouwplannen in Julianadorp

Beter voor Den Helder

“Natuurlijk zijn wij hiervoor, geen twijfel over mogelijk! BvDH, heeft veel initiatieven ondersteund vanuit de afgelopen periode: denk hierbij aan: Bereikbaarheid, veiligheid, woningen, revitalisatie Loopuytpark.”

CDA
“Het CDA vindt bereikbaarheid van onze buurten en wijken van levensbelang en staat ook achter het verbeteren hiervan. Maar ook de veiligheid bij, en leefbaarheid rond infrastructuur.  Denk daarbij aan Zuiderhaaks, Breewijd en Zuidwal.”

VVD
“Het initiatief “ONS Julianadorp” voorziet in deze behoefte. Een goede afwikkeling van verkeersstromen hoort daar uiteraard bij.”

Behoorlijk Bestuur
“Hier controleren wij van Behoorlijk Bestuur scherp op. Wij vinden dat niet alleen infrastructuur en voorzieningen moeten verzorgt worden, maar het hele plaatje moet kloppen. Van groen tot riool, van water tot parkeerplaats. Waar stopt de bus en waar komt het elektrahuisje en waar zet ik de bak bij de weg.”

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“Veel is wettelijk geregeld bij het realiseren van nieuwe bouwplannen, het is belangrijk de infrastructuur ruim op te zetten met voldoende voorzieningen; zowel nu als over 10 jaar.”

Samen Actief sr
“Bij nieuwe bouwplannen moet dit meteen meegenomen worden. Zodat nieuwe bewoners niet te lang op een bouwvlakte wonen met alle gevolgen van dien. Samen Actief stelt ook nog steeds het aanleggen van gasleidingen zodat als de alternatieve voorzieningen niet goed werken en er toch nog met gas gewerkt moet worden. [-]”

Stadspartij
“De infrastructuur is altijd het belangrijkste, zeker in Willem Alexander Hof heeft het te lang geduurd. Infrastructuur moet voortaan sneller gerealiseerd worden en de aansluiting van fietspaden van de wegen af moet beslist mee door worden gegaan in Julianadorp zodat alles mooi ontsloten is straks. Ook ontsluiting met de N9 moet verbeterd worden.”

ChristenUnie
“Dit is zeker goed om mee te nemen en op in te zetten. Wel zo prettig!”

PvdA
“Ontsluiting is voor PvdA een belangrijk punt. We willen dat alle plaatsen binnen de gemeente goed bereikbaar zijn. We willen ook een snelfietspad realiseren van Julianadorp naar Den Helder.”

Groen Links
“Meer woningen en inwoners betekent ook behoefte aan infrastructuur en voorzieningen. Hier moet natuurlijk rekening mee gehouden worden bij nieuwbouw.”

Helder Onafhankelijk
“Helder onafhankelijk is van mening dat ruimte in woonwijken belangrijk is met oog op toekomst. Ook de infrastructuur hoort daar bij. Voorbeelden zijn oude Noorderhaven terrein daar is op meerdere plaatsen helaas geen rekening gehouden met parkeergelegenheid voor bezoek.”

Helders Geluid
“Wanneer er nieuw bouwplannen zijn, moet er voldoende infrastructuur, voorzieningen en parkeergelegenheden standaard meegenomen worden in de plannen.”

Seniorenpartij
“Onlangs is het bestemmingsplan WAH volgende fase door ons van commentaar voorzien. Het schandaal met de verzilting is toen nogmaals bij de wethouder Keur onder aandacht gebracht.”

Hart voor Vrijheid
“Dit vinden wij wel een handig punt, maar er moet ook gekeken worden naar de samenhang van alles. Eerst kijken naar de mogelijkheden en noodzakelijkheden, dan zorgen dat het geregeld kan worden.”


 1. welke initiatieven heeft uw partij genomen of ondersteund in de afgelopen Raadsperiode 2018-2022 op bovenstaande onderwerpen? [in beantwoording is minder gelet op het aantal woorden maar zijn opmerkingen over niet door ons aangeven items verwijderd]

Beter voor Den Helder

“BvDH, heeft veel initiatieven ondersteund vanuit de afgelopen periode: denk hierbij aan:

 • Bereikbaarheid, veiligheid, woningen, revitalisatie Loopuytpark;
 • [-]”

CDA
“Het CDA is de afgelopen vier jaar de aanjager geweest van de politieke ontwikkelingen in het dorp, naast alle geweldige burgerinitiatieven. Van middelen voor ONS, panorama lokaal tot de inrichting van het Loopuytpark. [-]”

VVD

 • De VVD heeft het initiatief “ONS Julianadorp” breed omarmt;
 • Samen met de ontwikkeling van het Loopuytpark heeft de VVD met een motie ook gezorgd voor voldoende financiële middelen!
 • [-]
 • De VVD geeft er mede voor gezorgd dat er voldoende financiële middelen zijn voor het “nieuw perspectief openbare ruimte” waarmee achterstanden worden weggewerkt en onderhoud op niveau blijft.

Behoorlijk Bestuur
“[-] Verder hebben wij schriftelijke vragen, moties en amendementen opgesteld over o.a

 • Matig tot slecht groen onderhoud in Julianadorp
 • Busverbinding Julianadorp in het algemeen
 • Busverbinding Julianadorp-Teso
 • Stadhuis Willemsoord, t.o.v. de inwoners in Julianadorp, slechte bereikbaarheid en het ligt niet centraal in de gemeente. [-]
 • [-]
 • Scholieren bus verbinding Julianadorp en de regio
 • [-]
 • Parkeernorm aanpassen op de daadwerkelijke situaties
 • Veiligheid en leefbaarheid bloemkoolwijken
 • Behouden groene long
 • [-].

PVV
Geen respons ontvangen.

D66
“D66 heeft inzake openbaar vervoer regelmatig aan de bel getrokken om voor de Julianadorpers de stad bereikbaar te houden. [-] Ook heeft D66 zich bemoeit met de uiteindelijke realisatie van een vernieuwd Loopuytpark en onderhouden we een goede verstandhouding met de initiatiefnemers van ONS, en zullen we ons zeker blijven inzetten voor een realisatie van het plan. En zoals eerder genoemd blijven we ons hard maken voor een dependance van het gemeentehuis in Julianadorp waar bijvoorbeeld voor Julianadorp relevante commissievergaderingen gehouden kunnen worden.”

Samen Actief sr
“[-].”

Stadspartij
“[-], Ondersteuning initiatief ONS Julianadorp, [-].”

ChristenUnie
“Enkele voorbeelden: ONS, Loopuytpark, [-], HUB (gemeentelijk loket) in Julianadorp”

PvdA
“Het realiseren van een financieel fonds om plannen in Julianadorp te realiseren zoals het vernieuwen van het Loopuytpark en de plannen van ONS Julianadorp voor het realiseren van een evenemententerrein en nieuw sportpark. [-] Binnen de gebiedsgerichte aanpak, de integrale aanpak voor het opknappen van woonwijken zoals Kruiszwin is er door ons altijd op gewezen dat de direct betrokken bewoners gehoord moeten worden over hoe de directe woon- en leefomgeving er uit moet komen te zien. [-]”

Groen Links
“GroenLinks heeft zich altijd ingezet voor meer groen, burgerparticipatie en referenda, fietsvriendelijke en veilige wegen en heeft initiatief genomen om te kijken naar invoering van een één-eurokaartje voor de bus.”

Helder Onafhankelijk
“Helder Onafhankelijk! heeft de afgelopen raadsperioden niet deelgenomen aan de gemeenteraad.
Hierdoor kunnen ze deze vraag niet beantwoorden.”

Helders Geluid
Helders Geluid heeft de afgelopen raadsperiode niet deelgenomen aan de gemeenteraad.

Seniorenpartij
“Hierop hebben wij al antwoorden gegeven. In de tekst hierboven kunt u dit terug vinden.”

Hart voor Vrijheid
“Wij zaten de afgelopen Raadsperiode niet in de Raad.”


 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op