Jaarverslag verenigingsjaar 2016

Met tevredenheid kijkt het BVJ-bestuur terug op dit verenigingsjaar, waarin weer veel activiteiten konden worden opgepakt en uitgevoerd. Waar dit wenselijk was werd ook de samenwerking met andere organisaties gezocht en gevonden.

In april 2016 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden met een verrassend hoog aantal aanwezigen. Door het bestuur is hier verantwoording afgelegd over de ondernomen activiteiten in 2015 en het gevoerde financiële beleid. Unaniem gingen de aanwezige leden hiermee akkoord. Ook zijn de plannen voor de komende tijd toegelicht. Na het huishoudelijke gedeelte gaf Dorpswethouder Jacqueline van Dongen een toelichting op het nieuwe gemeentelijke beleid aangaande het beheer van de openbare ruimte en op de plannen om de afvalverwerking anders te gaan organiseren. Getuige de reacties van de aanwezigen sprak vooral dit laatste onderwerp de leden erg aan. Vanuit de aanwezigen werden kritische vragen gesteld en suggesties aangedragen.

Omdat geen enkel bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar was bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd.

Zoals bekend volgt de BVJ nauwgezet de ontwikkelingen met betrekking tot Julianadorp en informeert ze daarover de bewoners o.a. via het ledenblad Actief en de website www.deBVJ.nl .De betrokken bewoners hebben dan de keuze om zelf wel of niet actief te worden op dit onderwerp. Desgewenst is de BVJ bereid ondersteuning te bieden bij de activering van medebewoners en bij de verdere aanpak. Deze ondersteuning kan zowel inhoudelijk zijn ( inbreng informatie, kennis en netwerk) als financieel : ondersteuning bij te maken kosten.

In het verslagjaar ontstonden er onder andere initiatieven rond de wenselijke aanleg van een park in de Willem Alexanderhof, in Middelzand en Kruiszwin. Ook bestaat nog steeds de wens om te komen tot een groener en gezelliger Loopuytpark.

Al enkele jaren is de BVJ in overleg met het Jongerenwerk van MEE/De Wering om te komen tot een breder aanbod van activiteiten voor jeugdigen  en jongeren in Julianadorp: meer activiteiten voor meer groepen op meerdere plaatsen. Met genoegen constateren we dat dit overleg eindelijk resultaat lijkt op te leveren. Ook is de samenwerking tussen het Jongerenwerk Vliet 60 en het Juniorcollege verstevigd.

Vanuit de BVJ werd deelgenomen aan een uitstekend georganiseerd proces, dat moest leiden tot een visie op de wenselijke ontwikkeling van het Duinzoomgebied. Er ligt nu een kader, waaraan toekomstplannen van agrariërs, recreatieondernemers, horeca enz. getoetst kunnen worden.

In het kader van de PR en wenselijke ledenwerving was de BVJ met een stand aanwezig op de Springfair Julianadorp.

Omdat het rondom de wenselijke aanleg van de Noorderhaaks wel erg lang erg stil bleef is er door het Burgerinitiatief Breewijd en de BVJ gezamenlijk bij de Gemeente op aangedrongen om het inspraakproces rondom de aanleg van de Noorderhaaks en de te treffen flankerende maatregelen op de Langevliet, van Foreestweg en Breewijd weer op te starten. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd en in mei/juni 2016 werd een concept-totaalplan gepresenteerd door de Gemeente en de BAM. Op basis van de reacties van de aanwezigen is dit plan op een aantal plaatsen nog aangepast. Ook is er op dringend verzoek vanuit de Klankbordgroep aan het plan een rotonde toegevoegd op de kruising Breewijd/Zuiderhaaks. De daadwerkelijke start van de uitvoering van het plan geschiedde door de plaatsing van een bouwbord aan de Langevliet.

Omdat vanuit de bewoners van de zogeheten “ bloemkoolbuurten” in Julianadorp signalen komen van dreigende verpaupering en een grote parkeerdruk is een bewonersgroep in een van deze buurten bezig met het in samenspraak met medebewoners ontwikkelen van een verbeterplan. Op verzoek vanuit de BVJ en het Wijkplatform wordt deze groep ondersteund door een opbouwwerker van MEE/De Wering. Omdat ook de Gemeente van plan is in 2017 aandacht aan deze problematiek te gaan besteden hopen we dat deze initiatieven bij elkaar komen en zullen leiden tot daadwerkelijk te realiseren verbeterplannen.

Ook is een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van plannen voor Julianadorp in Beweging, een samenwerkingsinitiatief van veel organisaties in Julianadorp, Classic Gym en Sportservice Den Helder. In april 2017 gaat het project daadwerkelijk van start.

Vanuit de BVJ is actief deelgenomen aan het Wijkplatform Julianadorp. Activiteiten worden op elkaar afgestemd.

Ook wordt deelgenomen aan de discussie over de vraag in welke richting het toerisme in Julianadorp zich het beste kan ontwikkelen. Enkele jaren geleden is in dit kader op initiatief van de Provincie Noord Holland al een DNA van Julianadorp gemaakt.

Omdat er sprake was van een dreigende vermindering van de frequentie van het busvervoer naar Schagen, dus ook van de scholierenbus, heeft de BVJ onderzocht welke partijen hierbij welke rol spelen. Er is contact gelegd met Connexxion, de Gemeente, de Rocov en meerdere leden van Provinciale Staten. Voor zover nu bekend vindt er in elk geval de eerste tijd geen vermindering van het aantal ritten naar Schagen plaats.

Omdat het Speel- en Avonturenpark dreigde te verpauperen heeft de BVJ zich actief ingespannen om te komen tot een “ upgrade “ van deze speelgelegenheid. Contacten werden gelegd met ambtenaren en Gemeentebestuurders. Dankzij dit initiatief, overigens in uitstekende samenwerking met betrokken Dorpsbewoners, is het gelukt om een budget van 65000 euro beschikbaar te krijgen om het Speel- en Avonturenpark te renoveren. In goede samenspraak met Gemeenteambtenaren en met inbreng vanuit de jeugdige gebruikers is een verbeterplan ontwikkeld. Naar verwachting wordt deze speelplek nog voor de zomer van 2017 opgeknapt. Door de BVJ is ter gelegenheid van haar 25-jarig Jubileum een waterspeeltoestel aangeboden voor dit park.

Door de BVJ is bij de Gemeente aangedrongen op inspraak bij het vernieuwen van het bestemmingsplan Julianadorp-Zuid. Twee inloopbijeenkomsten vindt de BVJ in dit kader aan de magere kant.  Ons pleidooi is om in elk geval ook bij de start van de aanpassing van een bestemmingsplan betrokken bewoners bijeen te roepen en te informeren over inhoud en procesvoortgang en met hun reacties rekening te houden in het verloop van het verdere planproces.

In het verleden heeft de BVJ in samenspraak met bewoners een inventarisatie gemaakt van verkeersonveilige plekken in Julianadorp. In het kader van het Noorderhaaksplan lijken op meerdere plekken verbeteringen gerealiseerd te worden. Na afronding van de aanleg van alle maatregelen lijkt het wenselijk om de lijst verkeersonveilige plekken te evalueren en zo nodig te actualiseren.

In het verslagjaar is drie keer het BVJ-ledenblad Actief uitgegeven en is in samenwerking met Akse Media de Dorpsgids Julianadorp bijgewerkt en uitgezet in heel Julianadorp.

In de loop van het jaar werden ook de voorbereidingen gestart voor de viering van 25 jaar BVJ in 2017. Er is een feestprogramma opgesteld, contact gelegd met mogelijke samenwerkingspartners, enz.

Voor alle duidelijkheid: alle BVJ-activiteiten zijn vrijwilligersactiviteiten!

Vaak hebben betrokken bestuursleden en Dorpsbewoners ook nog een gezin, werk, een studie, hobby’s, enz. Daarom pakken wij als BVJ vooral die zaken op, waaraan Dorpsbewoners ook zelf energie willen besteden. Het gaat immers om hun woon- en leefomgeving. Vele handen maken lichter werk!

Zoals u kunt lezen was ook 2016 een actief BVJ-jaar. Een dankwoord aan iedereen, die hieraan een bijdrage heeft geleverd, is zeker op zijn plaats. Dit geldt dus zowel actieve Dorpsbewoners als onze externe relaties en samenwerkingspartners.

Ook in 2017 zal de BVJ zich blijven inzetten om samen met Dorpsbewoners en andere betrokkenen de leefbaarheid in Julianadorp op peil te houden of te verbeteren!