Lid worden

Gesprekken BVJ met fracties gemeenteraad

Samenvatting gesprekken met fracties gemeenteraad Den Helder en BVJ 2023 

 1. Inleiding 

Bij voorgaande gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de Belangen Vereniging Julianadorp/ BVJ samen met andere organisaties en de gemeente Den Helder een politiek café in Julianadorp.  

Omdat dit door de coronamaatregelen niet mogelijk was heeft de BVJ het plan opgevat om een “Kieswijzer” samen te stellen, waarin de plaatselijke politieke partijen aangeven hoe ze tegen een aantal voor Julianadorp belangrijke zaken aankijken.  

Onderwerpen, waarvoor politiek initiatief wordt gevraagd, zijn o.a.  

 • Oplossen van de aanwezige parkeerproblematiek  
 • Aantasting van de groenstructuur, in het bijzonder in ’t Laar (terrein ‘s Heerenloo) 
 • Wenselijke vestiging van een bouwmarkt in Julianadorp  
 • Aanpakken van verkeersonveilige plekken  
 • Meer aandacht voor het Openbaar Vervoer en verlaging van de ritprijs Julianadorp-Den Helder vv  
 • Het houden van referenda over voor Julianadorp belangrijke zaken  
 • Een integrale aanpak van de “bloemkoolwijken”.  

 Dit heeft geresulteerd in een Kieswijzer 2022 voor de verkiezingen van dat jaar. De BVJ heeft begin 2023 het initiatief genomen om alle fracties uit te nodigen voor een gesprek en om dan na te gaan welke “partijpunten”, in relatie tot de kieswijzer 2022, zijn of worden gerealiseerd door de gemeenteraad/College van B&W. 

 De gesprekken hebben plaatsgevonden op 20 april en 25 mei 2023 en de navolgende fracties hebben aan onze uitnodiging gevolg gegeven: Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, CDA, Christen Unie Den Helder, D66, Fractie Pastoor, GroenLinks, PVV, Samen Actief en de Stadspartij Den Helder. 

 2. Samenvatting van de besproken onderwerpen 

De gespreksverslagen van 20 april en 25 mei kunt u op de website vinden door middel van onderstaande linken: 

Verslag 20 april 2023  (deelnemers zijn: CDA/ Beter voor Den Helder/ Christen Unie Den Helder/ PVV/ Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp/ Stadspartij De Helder); 

Verslag 25 mei 2023 (deelnemers zijn: D66/ Groen Links/ Samen Actief/ Fractie Pastoor). 

 Tijdens de twee gesprekken zijn de onderstaande onderwerpen aan de orde gekomen: 

 • De vermindering van de hoeveelheid groen, in het bijzonder op ’s Heerenloo (Noorderhaven). 
 • De aanpak van verkeersonveilige plekken. 
 • Een referendum over voor Julianadorp belangrijke onderwerpen. 
 • Het tijdig betrekken van bewoners bij het opstellen van integrale verbeterplannen. 
 • Zorgen voor voldoende infrastructuur en voorzieningen bij nieuwbouwplannen. 

Vanuit de BVJ hebben, met betrekking tot bovenstaande (en andere onderwerpen), we onze zorgen kunnen overbrengen en hebben we vragen gesteld of om een toelichting gevraagd. De fracties hebben, vanuit hun eigen partij programma en visie, volop van de gelegenheid gebruik gemaakt om zo duidelijk mogelijk antwoorden te geven en hebben ook informatie gevraagd over deze onderwerpen. 

3. Conclusies 

 De beide gesprekken door alle deelnemers zijn als zeer prettig ervaren.  Het was voor een aantal fracties een “eyeopener” om te kijken van “wat hadden we ook alweer gezegd bij de verkiezingen” en wat is er nu al daadwerkelijk gerealiseerd of gaat (mogelijk) nog gerealiseerd worden. 

Hierbij is het natuurlijk zo dat in een samenwerking in de coalitie of tussen de coalitie en oppositie het zeer vaak gaat om “water bij de wijn te doen” wil men de aangegeven partijprogramma punten (voor een deel) kunnen realiseren.  

De fracties en BVJ stellen vast dat een goede informatie-uitwisseling van de zaken die spelen bij de Dorpers en wat de gemeente voornemens is om op de (langere) termijn te gaan doen in en om Julianadorp van groot belang is. De BVJ zal haar digitale nieuwsblad de “Actief” versturen naar de griffie en de contactpersonen van de fracties. 

 De gesprekken krijgen een jaarlijks vervolg, in 2024 zal de BVJ de gesprekken weer gaan organiseren waarbij de gemeenteraad dan twee jaar in deze samenstelling actief is en nog concreter gekeken kan worden wat zij nu hebben kunnen bewerkstelligen. 

Met een aantal fracties van de 2e sessie zullen we nog concrete afspraken maken voor een vervolg overleg. 

Vorige Alle nieuwsberichten Volgende

Delen op