Lid worden

Verslag ALV 2022

Verslag ALV 2022

In verband met de privacy is dit verslag geanonimiseerd. 

Verslag Algemene Ledenvergadering BVJ op 23 juni 2022 in MFC ’t Dorpshuis

BVJ-voorzitter Rob Schilder opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn ongeveer 30 leden aanwezig. Er is een aantal berichten van verhindering.

Met deze bijeenkomst vieren we ook het 30-jarig bestaan van de BVJ in 2022.

Verslag vorige ALV 2021 (te lezen op de BVJ-website) : er zijn geen vragen en de inhoud is dus akkoord.

Jaarverslag BVJ over 2021 (te lezen op de BVJ-website): een aantal zaken wordt toegelicht. Helaas moeten we vaststellen dat op een aantal ‘pijnpunten’ de communicatie met de gemeente Den Helder moeizaam verloopt. In het overleg met de gemeente is dit ook kenbaar gemaakt. Weinig voortgang is o.a. gemaakt op verbetering van de situatie op de Schoolweg (oversteek Lidl/Riepel) en de verzilting in Koegras en de Willem Alexanderhof. Vragen van de BVJ hierover wachten al maandenlang op een passend antwoord.

De werkgroep Groen geeft een toelichting op haar activiteiten. Hoe behouden we zo veel mogelijk groen en beschermen we de natuur? Gepleit wordt voor een groenere Willem Alexanderhof en vastgesteld is dat gesnoeid groen en gekapte bomen in ’t Laar niet of onvoldoende vervangen worden. Vanuit de vergadering krijgen de werkgroep en de BVJ complimenten voor de activiteiten op dit gebied. In ’t Laar wordt te veel gefixeerd op bouwen en te weinig op “wonen in het groen”. Gesteld wordt dat te veel macht bij de projectontwikkelaar ligt en dat de gemeente te weinig grip hierop heeft. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat in 2008 al is vastgesteld hoeveel procent groen er in een bouwplan moet zitten. Maar dan moet er natuurlijk wel door de gemeente gehandhaafd worden!

Financieel verslag 2021: de penningmeester licht de op het scherm gepresenteerde overzichten en posten toe. De suggestie wordt gedaan om te kijken of de verzekeringen voor de tulpsculpturen (eigendom van en onderhouden door de BVJ)  en de bestuursaansprakelijkheidsverzekering bij een gemeentelijke verzekering onder te brengen zijn.

Verslag Kascommissie: namens de Kascommissie wordt verslag gedaan. Er is een duidelijk en volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven. Op voorstel van de Kascommissie wordt door de aanwezigen aan penningmeester en het bestuur decharge verleend met dank aan de penningmeester.

BVJ-begroting 2022:  penningmeester Andre van der Woude licht een aantal posten toe. Een wat lagere gemeentesubsidie levert op dit moment voor de BVJ nog geen problemen op. De begroting 2022 wordt door de vergadering goedgekeurd.

Samenstelling Kascommissie: onder dank voor de verrichte werkzaamheden verlaat Jan van Velzen de Kascommissie. Arie ten Boekel  blijft nog 1 jaar zitting houden en spontaan melden zich Jeanet Brinksma en Gaike Dalenoord aan als nieuwe leden.

Statutenwijziging: door nieuwe landelijke regelgeving moet de BVJ haar statuten aanpassen. De voorgestelde wijzigingen zijn via de website gepresenteerd. Deze wijzigingen zijn in samenspraak met de notaris geformuleerd. De vergadering gaat akkoord met de gewijzigde tekst. Omdat niet 2/3 van de leden vanavond aanwezig is wordt op 6 september 2022 opnieuw een Algemene Ledenvergadering gehouden, voorafgaand aan een reguliere BVJ-bestuursvergadering. Een meerderheid van de dan aanwezige leden neemt  een definitief besluit.

Samenstelling bestuur BVJ: Jeannet Bakkum, bestuurslid sinds 2017, heeft te kennen gegeven te willen aftreden als bestuurslid in verband met andere bezigheden. Het bestuur zal op korte termijn een attentie en bloemen aan haar overhandigen als dank voor haar inzet.

Vervolgens presenteert het bestuur Uwe Smit en Iwan Schuurman als kandidaat-bestuursleden. Iwan Schuurman vertelt iets over zijn persoon, werkzaamheden en motivatie. Uwe Smit is wegens ziekte helaas afwezig. Ter vergadering laat John van de Nieuwenhuijzen  weten ook bereid te zijn BVJ-bestuurslid te worden. Hij is een tijdje geleden gepolst hiervoor en na beraad heeft hij besloten toe te willen treden. Een warm welkom aan allen!

Rondvraag: vanuit een aanwezige wordt melding gemaakt van de hoeveelheid geluid met Julianapop. Andere aanwezigen vinden dat dit hooguit even misschien storend is maar dat weegt niet op tegen de meerwaarde van Julianapop voor Julianadorp.

Opgemerkt wordt dat met betrekking tot de nieuwbouw in de Willem Alexanderhof de grenzen van de maximaal aanvaardbare hoeveelheid verkeersgeluid worden opgezocht. Gevreesd wordt voor geluidshinder als de woningen langs de rand van de Zuiderhaaks ook gebouwd en bewoond zijn.

Vreemd dat potentiële kopers hierop niet altijd gewezen wordt!

Hierna sluit voorzitter Rob Schilder dit deel van de bijeenkomst en na een korte pauze gaan we naar de inleiding over de energietransitie.

Hieronder leest u meer over de energietransitie:

Aanvullende informatie warmteopties (1)


2e Algemene ledenvergadering:

Tijdens de 2e ALV gehouden op 6 september is unaniem voor de statutenwijziging gestemd. De statutenwijzigingen is daarmee aangenomen en kan worden geformaliseerd.