Contact met de BVJ

Voor algemene vragen mail naar info@debvj.nl. Wil je lid worden? Mail dan naar penningmeester@debvj.nl.

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
Word lid

Notulen ALV 2014

Locatie: Wijksteunpunt “De Verbinding” Boterzwin 3476
Datum: dinsdag 25 maart 2014
Aantal aanwezige leden: 25

Aanwezige bestuursleden: Ruud Kwast, Jos Alberink, Wim den Ouden, Rob Schilder, John Winder en Monique v.d. Woude.

Aanwezige aspirant bestuursleden: Mies Olthuis en Gerard Haisma (de laatste heeft het grootste deel van de vergadering niet bijgewoond omdat hij werd weggeroepen)

Toehoorder: Willem Stam, Strategisch Adviseur Ruimte, Wonen en Ondernemen bij de gemeente Den Helder

1 Opening

Voorzitter Jos Alberink opent de vergadering, heet de aanwezigen en in het bijzonder Cees Pieterse, Willem Stam, Leo Weller, Rob Zijlstra, Gert de Haas en Jeannette Brinksma van harte welkom en wenst ieder een goede vergadering toe.

2 Mededelingen

Peter Dirks, Piet Haster, Huub v. Leeuwen en André Holman hebben afbericht..

3 Notulen 19 maart 2013

Het jaartal in het kopje van punt 4 wordt gewijzigd in 2012. De notulen worden verder ongewijzigd goedgekeurd.

4. Algemeen jaarverslag 2013 secretaris

Zie het algemene jaarverslag. De voorzitter neemt het algemeen jaarverslag met de aanwezigen door. Hij memoreert daarbij: Het project Natuurvriendelijke oevers waarvan in mei een rapportage met aanbevelingen verschijnt. Het feit dat het blad Actief niet meer wordt gesubsidieerd. In dit verband worden e-mailadressen verzameld teneinde de Actief zoveel mogelijk digitaal te kunnen verspreiden. Het project Noorderhaaks, waar de BVJ veel druk op heeft uitgeoefend. Rob Zijlstra meldt dat er zich voor de bouwval naast Veul 2 potentiële kopers hebben gemeld.

5 Financieel verslag 2013 penningmeester

5.1 Stand van zaken

Zie het jaarverslag. Rob Zijlstra adviseert om de tekst reservering participatie project jongeren te wijzigen in Bestemmingsreserve participatie project jongeren en het bedrag te verhogen met het positieve resultaat van 2013. Een aantal feitelijke 2013 posten waren niet verwerkt omdat ze pas na de jaarwisseling en in het jaar 2014 zijn geboekt waardoor het resultaat van 2013 werd beïnvloed. Het Bolsterproject is in 2012 met € 6000 gesponsord en in 2013 alleen een schoolproject (Julianadorp got’s talent) met € 300. Het Bolsterproject is onder leiding van Kees Bazen nog steeds in de lucht. De BVJ juicht dergelijke initiatieven toe maar ondersteunt ze financieel niet meer. We gaan het komende jaar meer naar buiten treden (Pleinfeesten, Dorperdag en Springfair) en op deze manier proberen nieuwe leden en ook adverteerders voor de Actief te werven. De BVJ overweegt om een bedrag te reserveren voor de viering van het 25-jarig bestaan in 2017. Cees Pieterse complementeert het bestuur met het terugdringen van de bestuurskosten.

5.2 Verslag kascontrolecommissie

De kascommissie werd dit jaar gevormd door Peter Dirks en Co Schilder met Frans Laan als reservelid. De commissie, bij monde van Co Schilder, heeft geen onregelmatigheden gevonden in de financiële administratie en op voorstel van de commissie verleent de vergadering de penningmeester/het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid van 2013. De nieuwe kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2014 is samengesteld uit de heren Frans Laan en Co Schilder met als reservelid Gert de Haas.

6 Verkiezing bestuursleden

Margaret v.Fastenhout is op eigen verzoek afgetreden. Ruud Kwast en Mandy Spieker zijn aftredend en niet herkiesbaar. Mies Olthuis, André Holman en Gerard Haisma worden door het bestuur voorgedragen als nieuwe bestuursleden en worden met algemene stemmen door de vergadering gekozen. Gerda Kwast, de echtgenote van Ruud Kwast, wordt in de bloemetjes gezet en Jos Alberink neemt uitgebreid afscheid van Ruud en bedankt hem voor alles wat hij voor de BVJ heeft betekend. Ruud wordt verblijd met een heus kunstwerk, Haagse Jantje voorstellend. Ex. voorzitter Gert de Haas doet het nog eens dunnetjes over. Mies Olthuis vertelt iets over haar achtergrond.

7 Bestuursbeleid

De BVJ staat open voor vernieuwingen en verbeteringen in de wijken maar verwacht dan wel dat de bewoners zelf ook de handen uit de mouwen steken. De BVJ zal actief zijn als doorverwijzer, organisator en bemiddelaar. Jos verwijst naar het jaarplan voor 2014. De BVJ hoopt in het kader van het dorperrondje op samenwerking met de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit en eventueel het Dorpshuis. Over de toekomst van de bloemkoolwijken wordt overlegd met de betreffende instanties en de bewonersgroepen van Middelzand en Kruiszwin. De BVJ zal in een brief aan de gemeenteraadsfracties pleiten voor aandacht aan dit probleem tijdens de coalitievorming. Het fietsenstalling – probleem bij de bushalte Langevliet/Boterrug heeft de volle aandacht van alle partijen. De BVJ sponsort het beste idee betr. de leefbaarheid van jongeren. Met wijkagent Roel Kattouw wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering overlegd over het project “Waaks”. Henk v. Kuijk vraagt zich af of de BVJ vooraf is geraadpleegd betr. het kappen van bomen t.g.v. de stormen; het antwoordt is nee. De BVJ neemt dit mee in het overleg met de Gemeente, evenals de (trage) busverbinding met Den Helder en prijs daarvoor. Nog te vaak moet de BVJ zichzelf een plaats verwerven bij ontwikkelingen in Julianadorp. Dat is merkwaardig genoeg nog steeds niet vanzelfsprekend en eerder incidenteel dan structureel ondanks ruime toezeggingen in verkiezingstijd over wenselijkheid en noodzaak van burgerparticipatie. De gemeentelijke tevredenheid over het participatiebeleid komt in dit kader dan ook vreemd over! Er is nog een wereld te winnen. Co Schilder vraagt zich af wanneer we nu eens een park in Julianadorp, in de buurt van de bejaardencentra krijgen, want in Den Helder gaan ze maar door. Ook dit zal mee worden genomen in de gesprekken met de Gemeente, evenals het verzoek om een bushalte dichterbij Buitenveld. Rob Zijlstra meldt dat het verlengen van het fietspad langs Vogelzand/Wierbalg via Ooghduyne (d.m.v. twee bruggetjes) naar Zwanenbalg als onderdeel van de fiets- en kanoroute eindelijk gerealiseerd gaat worden.

8 Rondvraag

Piet Sieswerda en Peter Dirks ergeren zich aan het vlagbeleid van de Top van Holland (Citymarketing) en verder vond men dat de openstellingtermijn van het VVV kantoor niet in verhouding staat met wat wenselijk is. Over beide zaken zal met de stichting Top van Holland worden overlegd. De vlaggen van de drie tulpsculpturen zullen in ieder geval op 1 april weer worden gehesen. Verder zullen de Statuten, huishoudelijk reglement en de interne organisatie tegen het licht worden gehouden.

9 Sluiting

Het bestuur bedankt de mensen van “De Verbinding” hartelijk voor het beschikbaar stellen van de accommodatie en niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering.

10 Pauze

11 Lezing over de toekomst van Julianadorp

Na de pauze verzorgde Willem Stam een boeiende lezing over toekomst van Julianadorp met als titel “Julianadorp 2.0 : hoe verder?” Willem Stam benadrukte in zijn inleiding sterk de eigen macht en burgerkracht en pleit voor voortzetting van een actieve bewonersopstelling. De aanwezigen werden ruimschoots in staat gesteld om met Willem in discussie te gaan.

Opgesteld door Ruud Kwast – ex. secretaris