Contact met de BVJ

Voor algemene vragen mail naar info@debvj.nl. Wil je lid worden? Mail dan naar penningmeester@debvj.nl.

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
Word lid

Notulen ALV 2015

Algemene Leden Vergadering 2015

Locatie: JVC kantine 26 april 2015, 20:00 uur

  • Bestuur: Jos Alberink, Monique van der Woude, Mies Olthuis, Willem den Ouden, John Winder, Rob
    Schilder; Afwezig André Holman;
  • Vertegenwoordigers van de Cult. Vereniging;
  • Gemeente: Wethouder Jacqueline van Dongen;
  • Gast: Evert Jansen, Spreker na de pauze
  • Bericht van verhindering:
    Dhr. Bremer, Rob Zijlstra (Gemeente), Frans Kroon, Sjaak Schipper, Cees Pieterse, Frans Laan ;

1. Opening

Jos Alberink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Jos geeft een speciaal welkom aan de
dorpswethouder Jacqueline van Dongen, bestuursleden van de Culturele Vereniging en de heer Jansen
onze spreker van na de pauze. Ook de aanwezige bestuursleden van de BVJ worden voorgesteld.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2014

Jos geeft aan dat de notulen zijn gedeeld via diverse kanalen; ons blad de Actief en onze internet site. De
vergadering had geen op- en aanmerkingen zodat het verslag kon worden vastgesteld.

3. Jaarverslag 2014

In onze Actief van maart 2015 hebben we een vrij uitgebreid verslag gedaan van onze activiteiten in 2014.
Jos geeft aan dat er prettig is samengewerkt met andere verenigingen, dat steeds meer dorpers zelf het

initiatief nemen om zaken te veranderen en dat zijn goede ontwikkelingen. Daarnaast staat de BVJ klaar om
initiatieven te ondersteunen. Bij grotere initiatieven wil de BVJ meer gaan werken met werkgroepen waarin
we betrokken dorpers participeren. Hiervoor willen we inventariseren welke mensen met specifieke kennis
en vaardigheden kunnen en willen bijdragen. Jos noemt een aantal zaken waar de BVJ bij betrokken is:
Leefbaarheidsonderzoek Middelzand 20, Bestrating nieuwe bewoners oude Riepel, Optuindag Doorzwin
11-12, Wijkschouw Julianadorp, 3 Actiefs, Dorpsgids, Natuurvriendelijke oevers, Tarieven buskaartjes,
Politiek café, Aanleg Noorderhaaks, Schoolweg schanskorven, Trage reactie na brand Pizzeria, Willem
Alexanderhof, Park in Willem Alexanderhof. De vergadering had geen vragen betreffende de projecten.

4. Financieel jaarverslag

Er is voor 2014 minder subsidie ontvangen vanuit de Gemeente omdat zij bepaalde initiatieven niet meer
wilde ondersteunen. Eén van deze initiatieven is de relatief grote kostenpost ons clubblad de Actief. We
hebben gekozen voor minder edities en daarnaast is het drukwerk naar ’s Heerenloo gegaan waarmee de
kosten voldoende konden worden gedrukt. Daarnaast betrof het de bestuurskosten die we ook omlaag
hebben kunnen brengen. Financieel staan we er gezond voor.
-Vanuit de zaal worden er vragen gesteld over het toenemende saldo op de spaarrekening?
Er zijn diverse redenen voor aan te voeren, met name achterstallige rekeningen.
-Waar is de subsidie op gebaseerd?
Voorheen was dit op basis van het aantal dorpers maar nu gebeurd dat op basis van een begroting waar
een activiteitenplan aan hangt. Dit jaar hebben we voor de activiteiten het volledige bedrag toegekend
gekregen. We zijn wat ingeteerd omdat we voor een aantal zaken minder geld hebben gekregen en wel
uitgaven hebben moeten doen.

5. Verslag van de kascommissie

De commissie, bestaande uit Frans Laan, Co Schilder en reserve Jan Holman, geeft bij monde van Co
Schilder aan geen onregelmatigheden te hebben gevonden in de financiële administratie en daarom wordt
op voorstel van de commissie door de vergadering decharge verleent aan de penningmeester/het bestuur
voor het gevoerde financiële beleid van 2014. Co Schilder treedt af en de heer Piet van Kampen biedt zich
als vervangend lid aan. Arie ten Boekel biedt zich aan als nieuw reserve lid.

6. Bestuursleden

Volgens het rooster van aftreden, treden af Rob Schilder, Monique van der Woude en Willem den Ouden.
Allen hebben aangegeven nog een periode beschikbaar te zijn en daar stemt de vergadering mee in.

7. Programma (activiteitenplanning 2015) voor het komende jaar

Komend jaar spelen de volgende activiteiten: Afronding van het project Natuurvriendelijke oevers langs de
Slenk, voortgang bewaking acties voorkomend uit de wijkschouw, stimuleren van een groter aanbod van
activiteiten voor jongeren (10-14 jaar) in Julianadorp, problematiek in de bloemkoolwijken in
samenwerking met het wijkplatform, deelname werkgroep opknappen Loopuytpark, introduceren van
politieproject Waaks (bevorderen inbraakveiligheid in Julianadorp, ondersteunen van bewonersinitiatieven
in Middelzand, oude Riepel en Doorzwin, we volgen ontwikkelingen op gebied van dorpsontwikkeling,
groenvoorziening, verkeersproblemen, inrichting Duinzoomgebied, fietspad langs Ooghduyne,
verkeersonveilige plekken, inspelen op plotselinge ontwikkelingen in Julianadorp, deelname aan het
wijkplatform, deelname aan de werkgroep ontwikkeling Noorderhaaks met gevolgen voor andere wegen in
Julianadorp, voorbereiding feest 25 jaar BVJ. Daarbij roept het bestuur dorpers op om zelf ook te
participeren in werkgroepen, want vele handen maken licht werk.

De laatste maanden is de BVJ druk geweest met het uitvoeren van een enquête als reactie op twee
gebeurtenissen: de aankondiging van de Windmolenvereniging de Eendracht om een zestal windmolens te
plaatsen langs het dorp en een burgerinitiatief vanuit het dorp als reactie op de start van het project aanleg
Noorderhaaks. Op deze manier wil de BVJ een beter beeld krijgen van de opinie van de dorpers betreffende
deze twee projecten om zo zelf beter stelling te kunnen nemen. De BVJ heeft voor de windmolens een
werkgroep gevormd van mensen die zich via het enquête formulier daarvoor hebben aangemeld. Dat zijn
zowel mensen die voor als tegen het project zijn. De werkgroep gaat overwegen welke weg het beste kan
worden bewandeld. Daarnaast gaan bestuursleden van de BVJ deelnemen in de klankborgroep
Ontwikkeling Noorderhaaks.

In aanvulling op het activiteitenprogramma wordt vanuit de vergadering aandacht gevraagd voor een
1. Leo Becker; Leo geeft aan dat er herziening gaat plaatsvinden van het hondenuitlaat beleid en
zwerfvuilbeleid. Leo geeft aan dat het goed zou zijn om aan de voorkant van het proces te bekijken
welke kant we op willen met hondenpoepbeleid Julianadorp. Dit zouden we in combinatie moeten
zien met plaatsing van vuilnisbakken, waar je dan ook je zakje kwijt kan;
2. Henk van Kuijk; Henk vraagt aandacht voor de Structuurvisie Duinzoomgebied. Eigenlijk is iedereen
betrokken bij dit gebied. De structuurvisie is een richting gevend document waarvoor draagvlak
belangrijk is. Bij de totstandkoming waren veel mensen betrokken maar toch kunnen zaken gemist
zijn. De visie ligt straks ter inzage en er kan op gereageerd worden. Daarna zal de Gemeente de
visie vaststellen.
3. Peter Dirks; Peter wijst op het belang van samenwerking tussen verenigingen op dorp.

8. Rondvraag

Jeanette Brinksma zag dat de huur van het SIP als vergaderlocatie niet in het verslag van 2014. Deze
rekening moet nog komen en voor dit jaar geldt dat we verhuist zijn naar een vergaderlokaal bij JVC.

Huub van Leeuwen pleit voor actie naar aanleiding van het dodelijk ongeluk bij kruising fietspad Slenk –
Foreestweg. Dit is een lastige bocht, fietsers nemen in de korte bocht voorrang maar komen al snel te ver
op de rijweg van het autoverkeer. Wil de BVJ bij de Gemeente pleiten voor maatregelen? Jos zegt toe dat
we de Gemeente gaan benaderen.

Leo Becker vraagt zich af hoe het zit met de verspreiding van de enquête en of deze nog steeds kan worden
ingevuld en ingeleverd. Jos geeft aan dat nog steeds kan.

Co Schilder pleit voor een initiatief voor een jeugdvereniging in Julianadorp voor kinderen tussen 13 -18
jaar. Eventueel in gebouw Erica dat daarvoor heel geschikt is. We zouden als BVJ een oproep kunnen doen
aan de ouders om zich hiervoor in te zitten. Als er dan niet op gereageerd wordt dan is er kennelijk geen
grote behoeft. Jos geeft aan dat het een goed idee is en dat de BVJ dit gaat oppakken.

Jan Holman reageert op de oproep van Co en breekt een lans voor de initiatieven van de Wering.

Piet Sieswerda: Vliet 60 heeft een wat negatieve klank in het dorp maar daar liggen zeker mogelijkheden.
Piet vraagt zich ook af hoe we de leden gaan informeren over de uitslag van de enquête. Jos geeft aan dat
we daarvoor de media gaan benaderen en dat er een stuk komt in het Actief.

9. Sluiting

Jos sluit de vergadering en kondigt voor na de pauze onze spreker aan, Evert Jansen. Evert vertelt na de
pauze dat hij een ex-inbreker is die voor stichting al een aantal jaren lezingen verzorgt om mensen in te
lichten over preventieve maatregelen tegen inbraak. Als voorbereiding is hij de dag van de vergadering
door het dorp gelopen (met een medewerker van Preventie van de Politie en Jos namens de BVJ) om
foto’s te maken van aansprekende situaties op het dorp. Er werd door de vergadering enthousiast
gereageerd vanwege de herkenning maar ook door de overtuigende, grappige en innemende wijze waarop
Evert zijn verhaal deed. Een mooie afsluiting van de Algemene Ledenvergadering 2014.