Contact met de BVJ

Voor algemene vragen mail naar info@debvj.nl. Wil je lid worden? Mail dan naar penningmeester@debvj.nl.

Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
Word lid

Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

 

Algemene Leden Vergadering 2016

Locatie: JVC kantine, 18 april 2016, 20:00 uur

Aanwezig:

 • Bestuur: Jos Alberink, Monique van der Woude, Mies Olthuis, Willem den Ouden, John Winder, Rob Schilder, André Holman;

1.    Opening

Jos Alberink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij stelt het bestuur aan de leden voor en vertelt over de opzet van de avond.

2.    Notulen Algemene Ledenvergadering 2015

Jos geeft aan dat de notulen zijn gedeeld via diverse kanalen; ons blad de Actief en onze internet site. De vergadering had geen op- en aanmerkingen, het verslag is vastgesteld.

3.    Jaarverslag 2015

In onze Actief van maart 2016 heeft een vrij uitgebreid verslag gestaan van onze activiteiten in 2015. Jos geeft aan dat het weer prettig samenwerken was, het afgelopen jaar, met andere verenigingen in het dorp. Het is goed te signaleren dat weer meer dorpers zelf het initiatief hebben genomen om zaken te veranderen. Dat is goed want daar moet de verandering ook beginnen. Natuurlijk signaleert en reageert de BVJ op ontwikkelingen maar voor verandering in de woonomgeving blijft het initiatief bij de dorper zelf. De BVJ ondersteunt en faciliteert, dat kan bijvoorbeeld met een financiële ondersteuning, het opzetten van een enquête of het organiseren van een bewonersbijeenkomst.

Bij grotere initiatieven wil de BVJ meer gaan werken met werkgroepen waarin betrokken dorpers participeren. Jos noemt een aantal succesvolle participatie trajecten zoals het project Natuurvriendelijke oevers dat al een aantal jaren loopt en waarbij betrokken bewoners heel tevreden zijn met de interactie.

Wat echter nog een uitdaging blijkt te zijn, is het organiseren van meer activiteiten voor de jeugd van 12 tot en met 18 jaar. De Gemeente heeft hiervoor een contract afgesloten met de Wering die daarvoor, vanuit Vliet 60, activiteiten voor de jeugd organiseert. Wij denken dat dat nog beter kan en zijn al een tijd in overleg om ze te bewegen meer activiteiten te ontplooien. Pas recent zien we dat er verandering optreedt.

We zijn al een tijdje bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website, daarvoor hebben we een bedrijf in Julianadorp ingeschakeld om ons te helpen. Recent is de website live gegaan, u kan hem vinden op www.deBVJ.nl. Daarnaast brengen we de Actief uit en samen met AKSE Media de Dorpsstem. Onze oud secretaris Ruud Kwast speelt daar een heel actieve rol in. Voor de Dorpsstem zijn we meelezer en leveren we een aantal teksten aan, Akze Media zorgt voor de advertenties en de gegevens van verenigingen, bedrijven en instellingen. Voor ons is de Dorpsstem een mogelijkheid om ons nog beter te profileren. Hiernaast brengen we dus het Actief uit, drie keer per jaar, dat is minder dan voorheen en dat heeft te maken met het niet meer subsidiëren van het blad vanuit de Gemeente. We hebben sterk op de kosten kunnen bezuinigen door eigen werkzaamheid en het laten drukken van het blad op Noorderhaven.

Afgelopen weekend hebben we weer gestaan op de Springfair om leden te werven. Gelukkig hebben we weer een aantal leden kunnen noteren. Een ander lopend project is de aanleg van de Noorderhaaks, dit is een langlopend en enigszins moeizaam traject, niet alleen de besluitvoering maar ook van besluit tot uitvoering. Er was ook wel wat weerstand tegen de aanleg en ook hiervoor geldt dat burgerparticipatie een belangrijk middel is om mensen inspraak te geven bij planvorming en zo tot draagvlak te komen. Door de weerstand is het inspraakproces tot stilstand gekomen. Gelukkig is afgelopen maandag deze klankbordgroep weer bij elkaar gekomen en was dit een constructief overleg. Er liggen nu een aantal verbetersuggesties voor een aantal pijnpunten en richting 20 mei gaat er een redelijk definitief plan gepresenteerd worden.  We hebben goede verwachtingen dat een deel van onze lijst van verkeersonveilige plaatsen met de flankerende maatregelen binnen het project kunnen worden opgelost.

In zijn algemeenheid  is het zo dat we als BVJ alert zijn op initiatieven binnen het dorp, initiatieven die dorpers raken. Wij brengen dat onder de aandacht bijvoorbeeld met een bewonersbijeenkomst. Maar alleen als mensen daar in meegaan zal de BVJ zich daarvoor gaan inzetten. Een laatste opmerking uit ons verslag is dat we merken dat onze jongere bestuursleden beperkt zijn in hun beschikbare tijd voor de BVJ en dat is nou eenmaal een gegeven. Dit was in vogelvlucht een samenvatting van ons verslag van afgelopen jaar. De vergadering had geen opmerkingen naar aanleiding het verslag.

4.    Financieel jaarverslag

De BVJ zit goed bij kas. We hebben dit jaar minder overgehouden van de subsidie-inkomsten dan vorig jaar. De BVJ vergadert met ingang van het nieuwe jaar in een vergaderruimte van JVC en niet meer in een ruimte die we huurden van de gemeente. De vergaderkosten zijn vergeleken met vorig jaar flink hoger vanwege de spreker (Inbreker) die we was uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering vorig jaar. Wat ook opvalt zijn de kosten van de nieuwe website die we hebben laten bouwen.

We hebben de afgelopen jaren geld overgehouden en willen een deel inzetten het komende jaar voor de viering van het 25 jarig bestaan. De leden stellen voor om in de boeken een substantieel bedrag te reserveren voor het feestjaar zodat dit in ieder geval niet zonder bestemming in reserve staat.

5.    Verslag van de kascommissie

Jan Brinksma doet het woord namens kas commissie. Samen met Frans Laan is zij zich goed laten informeren betreffende de inkomsten zoals de ledencontributie en de subsidie. Daarnaast zijn de uitgaven besproken zoals de bestuurskosten. De kascommissie heeft geadviseerd een bedrag te reserveren voor het jubileum. De penningmeester verdient een compliment voor de wijze van vastleggen van de cijfers en de kascommissie verleent het bestuur decharge namens de leden voor het gevoerde financiële beleid. Frans Laan verlaat de commissie en wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Jan Brinksma blijft nog een jaar in de kascontrole commissie en Arie ten Boekel wordt aan de commissie toegevoegd. Het nieuwe lid voor de kascontrole commissie is Piet van Kampen, hij heeft zich hier vorig jaar voor aangemeld. We gaan nog vaststellen of hij dit inderdaad komend jaar wil gaan doen.

6.    Bestuursleden

Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend John Winder en Jos Alberink. John stelt zich herkiesbaar en Jos wil er mee stoppen, hij vindt dat de BVJ geen voorzitter moet hebben ouder dan 70 jaar. Daar wordt nog op gereageerd door de vergadering maar Jos stelt voor nog het komende jaar voorzitter te zijn en dan te stoppen. Het bestuur gaat op zoek naar een vervangende voorzitter, kandidaten zijn nog niet beschikbaar. De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel.

7.    Programma (activiteitenplanning 2017) voor het komende jaar

 • We hebben een wens voor meer activiteiten voor de jeugd van 12-18 jaar en gaan daar alert mee bezig zijn;
 • Momenteel loopt een project lopen rondom Kruiszwin en Middelzand met betrekking tot de verkeersproblematiek. Deze buurten zijn gebouwd uitgaande van een verkeerlast van 0,6 auto’s per woning. Nu lopen de hofjes vol met privé-auto’s en bedrijfsauto’s. Als reactie daarop heeft de gemeente met handhaving opgetreden en daar waren de bewoners absoluut niet gelukkig mee. De nodige brieven zijn tussen gemeente en bewoners gewisseld. Het blijkt moeilijk te zijn om adequate oplossingen te vinden. In het verleden zijn wel eens woningen gesloopt om ruimte te maken en dat was mogelijk omdat de woningstichting daar veel huizen verhuurde en een oplossing wilde bieden. Maar nu zijn steeds meer woningen particulier bezit;
 • Vorig jaar is de visie Duinzoomplan tot stand gekomen. Dit is een voorbeeld voor hoe burgerparticipatie vorm kan worden gegeven. Het bijzondere aan dit traject was, dat er geen norm was voor het gebied. Dat betekent dat geen uitgangspunt of maat beschikbaar is waarmee kan worden vergeleken. Samen met alle betrokkenen is in meerdere avondvullende sessies onder een goede begeleiding het plan tot stand gebracht. Natuurvriendelijke oevers was overigens ook zo’n voorbeeld traject;
 • Momenteel is de gemeente bezig met een nieuw bestemmingsplan voor Julianadorp West. Voorlopig zijn er nog geen tekenen dat ook hierbij burgerparticipatie plaats gaat vinden. Wij vinden het belangrijk dat bewoners inspraak krijgen in dit nieuwe bestemmingsplan en gaan de gemeente daarop attenderen;
 • Gaan weer aandacht vragen voor verkeersonveilige plekken. Met de komst van de Noorderhaaks gaan aantal van deze plekken worden aangepakt;
 • Vorig jaar speelde ineens het plan om windmolens te plaatsen rondom het dorp. Vervolgens is na een enquête spoedig een werkgroep tot stand gebracht die heel enthousiast te werk is gegaan met het benaderen van betrokken partijen zoals: de windmolenvereniging de Eendracht, de Provincie, de Gasunie en de vereniging van omwonenden van windmolens. En tot onze grote vreugde heeft Defensie een hoogtebeperking opgelegd die de initiatiefnemers heeft ontmoedigd. Het mooie bij dit plotselinge initiatief was dat we binnen de kortste keren vijf of zes deskundigen uit het dorp aan tafel hadden die zich beschikbaar stelden om mee te werken in de werkgroep;
 • De Noorderhaaks zal het komende jaar een punt van aandacht blijven. We moeten er bedacht op zijn dat niet een probleem van een deel van het dorp verplaatst wordt naar een ander deel van het dorp. Hier dienen zorgvuldige beslissingen te worden genomen;
 • Het is goed mogelijk dat we de komende jaren steeds meer met de website gaan doen en dat het belang van ons blad Actief zal verminderen. Digitale nieuwsbrieven zijn dan een alternatief. Het gaat dan niet alleen om verlagen van kosten (de Gemeente wil bladen niet subsidiëren) maar vooral om het nieuws sneller bij de dorpers te krijgen. Dit zal steeds belangrijker worden;
 • Het komende jaar zal zoals gezegd in het teken staan van het feestjaar en daar gaan we mensen bij nodig hebben. Met de bestaande bezetting kunnen we niet zoveel oppakken, bijvoorbeeld is de culturele vereniging benaderd om ons daarbij te helpen;

In aanvulling op het activiteitenprogramma wordt vanuit de vergadering aandacht gevraagd voor een aantal zaken:

 1. Henk van Kuit:
  Henk vraagt aandacht voor vandalisme. Recent zijn een aantal keren achter elkaar ruiten van bushokjes vernield. Henk stelde voor om camera’s te plaatsen om zo deze vandalen te kunnen pakken;
 2. John van den Nieuwenhuizen voegt daaraan toe dat afgelopen weekend deel van de tribune van JVC is vernield. Een aantal plexi-glazen ramen zijn uit de sponning getrapt. JVC heeft aangifte gedaan en door de Politie zijn een aantal maatregelen voorgesteld;
 3. Henk van Kuit vraag ook aandacht voor het VVV op het dorp. Het kantoor staat momenteel leeg. Henk is van mening dat je met een aantal stagiaires in de drukste periodes veel zou kunnen bereiken. Henk geeft ook aan dat het leegstaande VVV-gebouw niet een goede indruk maakt voor het toerisme. Jos geeft aan dat momenteel het VVV ondergebracht is bij de receptie van Landall Oogduyne en dat de BVJ geen invloed zal hebben op de locatie.

8.    Rondvraag

Een meneer geeft aan dat hij het geen goed plan vindt dat steeds meer rolcontainers bij huizen verschijnen. Dit geeft een armoedige aanblik vooral op locaties waar weinig ruimte is om containers verdekt op te stellen. Hij geeft aan dat er ook andere oplossingen beschikbaar zijn.

Frans van de Wetering raadt de BVJ aan om naast de website ook een facebook pagina aan te maken omdat dit elkaar goed versterkt en een nog groter bereik geeft naar vooral de jeugd.

9.    Sluiting

Jos sluit het eerste deel van de vergadering en kondigt voor na de pauze onze de sprekers aan; wethouder van Dongen en haar collega Jos. Zij gaan spreken over twee onderwerpen; nieuw perspectief openbare ruimte en de aanstaande wijzigingen betreffende onze afvalverwerking.

Het zijn zeer interactieve presentaties gebleken. Vooral de problematiek rondom de afvalcontainers bleek zeer actueel en gaf aanleiding tot discussies. Een mooie afsluiting van de Algemene Ledenvergadering 2016.

Delen op: