Lid worden

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Beste leden,

Het bestuur heeft een volle agenda en regelmatig komen nieuwe onderwerpen langs die aandacht kunnen gebruiken. Vanwege het beperkte aantal bestuursleden kunnen we niet alles oppakken en is het steeds afwegen of en wat we kunnen doen. Het vinden van nieuwe bestuursleden is een continu aandachtspunt.

Het bestuur was het afgelopen jaar als volgt samengesteld: de heer Jos Alberink, mevrouw Jeannet Bakkum, mevrouw Els de Jong, mevrouw Gerda Nederstigt, de heer Rob Schilder (voorzitter/secretaris), de heer André van der Woude (penningmeester).

Ook het ledental is een continu aandachtspunt. Het afgelopen jaar heeft de BVJ een ledenwerfcampagne opgezeten in het kader van het 30-jarig bestaan van de BVJ. Deze campagne heeft ongeveer (??) leden gegroeid. De BVJ zal ook het komende jaar aandacht besteden aan ledenwerving.

Het bestuur heeft zijn “aan tafel” vergaderen weer hervat en vergadert sinds maart op onze nieuwe vergaderlocatie in het Dorpshuis. Het bestuur heeft een fijne samenwerking gehad met JVC. Uit onze jaarlijkse evaluatie kwam het besluit om deze overstap te maken.

Contacten extern

Ongeveer elke maand hadden wij een gesprek met wethouder Heleen Keur. Wij merken dat de gemeente ons niet kan informeren over zaken die op het dorp gaan spelen omdat daar binnen het gemeentehuis geen overzicht van bestaat. Bovendien is nog geen verbetering ontstaan in het beantwoorden van onze vragen. Gelukkig heeft de gemeente weer een wijkmanager aangesteld zoals u heeft kunnen lezen in de Actief.

Dorps-/Wijkplatform Julianadorp

Het afgelopen jaar was de BVJ weer vertegenwoordigd in de agendacommissie van het wijkplatform. Gelukkig hebben we recent weer twee bijeenkomsten kunnen organiseren. Eén bijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten in Julianadorp en één bijeenkomst over de status van drie onderwerpen: ‘Update Omgevingsvisie Julianadorp’, ‘Update ONS’ en ‘Update Brede school Julianadorp’.

Activiteiten 2021-2022

In onderstaande tabel ziet u een opsomming van activiteiten waar de BVJ bij betrokken is geweest.

Aandacht Onderwijscampus Verzilting Koegras – Willem Alexanderhof / Noorderhaaks
Wijkbezoek Gelders Genootschap Volgen initiatief Stichting ONS
Volgen plannen Kruiszwin (1&2)/(3&4&5) Vuilniscontainers geschikt voor hondenpoepzakjes
Diverse aandachtspunten van de werkgroep groen (bomenkap Noorderhaven, boomstronken, bomenadministratie, etc) Huisvesting arbeidsmigranten
Bewonersinitiatief tegen het Stadhuis op Willemsoord Maandelijks overleg wethouder Keur
Geluidsoverlast Breewijd – Zuiderhaaks Upgrade Loopuytpark
Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen Gevolgen woningen Energietransitie
Burendag Cadeau 25 jaar BVJ in Loopuytpark
Belbus haalbaarheidsonderzoek Verkeeroverleg Schoolweg-Loopuytpark
Kieswijzer Gemeenteraadsverkiezing Station Zuid
Bloemstukken voor dorpers die het verdienen Uitvragen werkzaamheden Jongerenwerk
Nieuwsbrief data: maart, oktober, december Vernieuwen website, opstarten Instagram pagina en verbeteren van de Facebookpagina.
Rondleiding nieuwe wijkmanager Deelname aan Raboclubsupport waarmee we onze zichtbaarheid en herkenbaarheid hebben verbeterd.

 

De meeste onderwerpen zijn behandeld in onze nieuwsbrief ‘Actief’. Een aantal wordt hier verder toegelicht:

Verzilting Koegras: Vorig jaar meldde wij al weinig voortgang op dit dossier. De gemeente geeft tot op heden geen antwoord op vragen die de BVJ stelt. Het vraagstuk wordt groot gemaakt, niet alleen van deze gemeente. De verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Duidelijk is dat het Hoogheemraadschap een rol moet spelen. Bollenkwekers zijn ook bezig met de gevolgen van een stijgende zeespiegel en daarmee toenemende zoutwaterdruk in de bodem. Daarnaast speelt een rol het toezicht dat nodig is op weg- en waterbouw werkzaamheden die de beschermende kleilagen doorboren waarmee meer zout water in het oppervlaktewater komt. De gemeente heeft een symposium toegezegd om kennis hieromtrent te delen en benodigd onderzoek te stimuleren. We blijven hier achteraan zitten.

Verkeersveiligheid Schoolweg: Vorig jaar meldde wij nog dat voortgang werd geboekt, dit jaar moeten wij u melden dat de BVJ uit de werkgroep/klankbordgroep zijn gestapt. Het onderzoek heeft weliswaar korte en lange termijn maatregelen opgeleverd maar niet alle mogelijke maatregelen zijn daarin opgenomen. De BVJ begrijpt dat de gemeente niet meer maatregelen wil nemen dan nodig is maar als de minimale set aan maatregelen worden ingezet mag de volgende stap ook bekend zijn. Bovendien moet het effect meetbaar zijn zodat gestuurd kan worden op de gewenste sfeerbeleving die past bij het dorpshart van Julianadorp. Zo’n aanpak ligt niet voor en de eerste maatregelen zijn nog steeds niet genomen. Een verkeersluw dorpshart is ver weg en daarbij geldt het spreekwoord zachte heelmeester, stinkende wonden. Met wat borden en een hoogte beperking bereiken we niet ons doel. Winkelcentrum de Riepel is met de nieuwe Jumbo een voortdurend succes en door de brug en de Lidl zal het verkeer over de Schoolweg blijven groeien totdat alle parkeerterreinen vol zijn. De BVJ blijft gaan voor veilige oversteekplaatsen, veilig fietsen langs de Schoolweg, het bewonersgenot van bewoners aan de Schoolweg en een verkeersluw sfeervol Loopuytpark.

CONTACTEN INTERN.

De BVJ is gestopt met de papieren versie van de nieuwsbrief. Wij beseffen dat leden, die minder digitaal actief zijn, het lastig vinden om toegang te krijgen tot onze informatie. We hopen dat zij bij ons aankloppen als het niet lukt. Verder merken wij dat onze toegenomen activiteiten op sociale media zijn vruchten beginnen af te werpen. Zoals we al vermoeden neemt de interactie met dorpers toe. Gelukkig ziet ons bestuurslid Els nog steeds kans deze interactie voor het bestuur te verzorgen. De aandacht die wij dit jaar aan het 30-jarig bestaan van de vereniging hebben besteed zal u hopelijk niet ontgaan zijn.