Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
word lid
a-tulpen-03b-mf

Gemaakt door: Piet Sieswerda

Succesvol jaar 2014

Met plezier kijkt het BVJ-bestuur terug op het jaar 2014, een jaar met veel activiteiten. Ook in het afgelopen jaar werd weer plezierig met veel organisaties en instellingen samengewerkt. Regelmatig werden door Dorpsbewoners zelf initiatieven genomen om tot verbetering in bepaalde situaties te komen. Voorbeelden zijn meerdere initiatieven in Middelzand, van bewoners terrein oude Riepel, Doorzwin, enz. Desgewenst was de BVJ beschikbaar voor adviezen en diverse vormen van ondersteuning. Ook kwamen door bemiddeling van de BVJ Dorpsbewoners bij de juiste instantie terecht.

Bij de Algemene Ledenvergadering op 25 maart 2014 namen we afscheid van secretaris Ruud Kwast en Mandy Spieker. Gelukkig vonden we in Mies Olthuis, Andre Holman en Gerard Haisma (secretaris) goede vervangers. Het bestuur kwam voltallig in 2014 10x ter vergadering bijeen in het WijkServicePunt, Boterrug 3435. Deze ruimte wordt door de BVJ gehuurd van de Gemeente Den Helder. Omdat de gemeente deze ruimte binnenkort afstoot vervallen hier ook de vergadermogelijkheden voor de BVJ. Intussen is in samenspraak met voetbalvereniging JVC een andere vergaderlocatie gevonden. Veel onderlinge contacten lopen ook per mail en telefoon. Vanwege verblijf in het buitenland en fysiek ongemak werd voorzitter Jos Alberink enige tijd vervangen door vicevoorzitter Rob Schilder. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op bestuurlijk en financieel gebied. Dit beleid werd door de leden met applaus ondersteund.

Na de pauze verzorgde Willem Stam ( gemeente Den Helder ) een interessante inleiding over de toekomst van Julianadorp in relatie met Burgerkracht. Initiatieven om in 2014 in Middelzand te komen tot een Optuindag leverden te weinig actieve bewoners voor zo’n dag op. Daarom is de Optuindag afgeblazen. Tot ons genoegen bleek eind 2014 bij bewoners in Doorzwin een initiatief te zijn ontstaan om daar in 2015 een Optuindag te houden. De BVJ heeft haar medewerking hieraan al toegezegd. Door wijkagent Sjaak Schippers werd bij het BVJ-bestuur een inleiding gehouden over het Project Waaks, dat betrekking heeft op burgerallertheid om inbraken te voorkomen. Begin 2015 worden hierin vervolgstappen gezet en afspraken gemaakt over de rolverdeling. De planvorming van het Project Natuurvriendelijke Oevers De Slenk is in 2014 afgerond. In samenspraak tussen Dorpsbewoners en gemeenteambtenaren is een mooi verbeterplan gemaakt. Helaas is de subsidieaanvraag van de Gemeente Den Helder bij het Waddenfonds in eerste instantie afgewezen. Er wordt een nieuwe poging gedaan om toch de benodigde subsidie te verkrijgen waardoor het plan kan worden gerealiseerd. Mede dankzij de inzet van de BVJ is de prijs van het buskaartje in 2014 toch niet verhoogd door Connexxion. Nadat eind 2014 bleek dat er opnieuw plannen waren om deze prijsverhoging voor een papieren buskaartje per januari 2015 toch door te voeren is het onderwerp opgepakt door de wethouder Verkeer en door politieke partijen.

Vanuit de leden bereiken ons regelmatig geluiden over het geringe aantal activiteiten voor jeugdigen ( 12 tot 18 jaar ) in Julianadorp, ondanks het huidige aanbod van Jongerencentrum Vliet 60. Om die reden heeft de BVJ contact gezocht met Vliet 60 om de mogelijkheden van een ander/groter aanbod op meerdere plaatsen in Julianadorp te bespreken. Binnen de mogelijkheden is de BVJ ook bereid deze extra-activiteiten te faciliteren. Het gesprek wordt ook in 2015 voortgezet, hopelijk met zichtbaar resultaat. In nauwe samenwerking van de BVJ met de Culturele Vereniging en het Wijkplatform is in maart 2014 in het Junior College een Politiek Café georganiseerd met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezing. Vanuit bovengenoemde organisaties zijn de discussiepunten aangeleverd en toegelicht. Na de verkiezingen bleken maar liefst 10 inwoners van Julianadorp te zijn gekozen tot gemeenteraadslid. Uit de programma’s van alle politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezing 2014 werd duidelijk dat er een brede  overeenstemming bestaat over de wenselijke snelle aanleg van de Noorderhaaks / Verlengde Breewijd. Hiervoor werd ook een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Momenteel wordt binnen de gemeentelijke organisatie gewerkt aan de opzet en voortgang van de planvorming. Door de BVJ wordt bij de gemeente Den Helder gepleit voor het tijdig informeren en betrekken van de Dorpsbewoners bij de verdere planvorming en realisering van de diverse hieruit voortvloeiende verkeersmaatregelen ( Langevliet, van Foreestweg, Breewijd). Door de BVJ werd het initiatief genomen om te komen tot de plaatsing van meer en andere fietsenstandaards bij de bushalte op de rotonde Boterrug / Langevliet. Dankzij snelle gemeentelijke medewerking werd deze wens gerealiseerd. Ook werden de ontwikkelingen rondom het nieuwe Multifunctionele Centrum en het Wijksteunpunt gevolgd. Door het Wijkplatform is een Wijkagenda 2014-2018  opgesteld, waarin zoveel mogelijk plannen van zoveel mogelijk organisaties in Julianadorp vermeld staan. Ook een aantal BVJ-plannen is hierin te vinden. Deelgenomen werd aan een bijeenkomst, waar diverse projecten in den lande werden gepresenteerd, die zich alle kenmerkten door actievere rollen van bewoners in het beheer van de openbare ruimte.

Ook in Julianadorp bestaan mogelijkheden hiervoor, al zal het initiatief wel moeten komen van bewoners zelf. Ook speelden BVJ-bestuursleden een actieve rol bij het ontwikkelen van verbeterplannen voor het Loopuytpark , de toekomstige organisatie van de Zorg en als jurylid bij een prijsvraag onder jongeren in Den Helder naar het beste idee. Voor uitvoering van dit beste idee is 10000 euro beschikbaar. De BVJ heeft in 2014 3x haar ledenblad Actief uitgegeven. Ook de website www.bvj.dds.nl werd bijgehouden. Hierop is ook de inhoud van de Actief en andere relevante informatie te lezen. In samenwerking met een extern bureau wordt de vormgeving van de website geactualiseerd en wordt nagedacht overeen meer samenhangend Communicatie- en PR -beleid. Door de BVJ werd in samenwerking met Akse Media de Dorpsgids Julianadorp 2014 uitgegeven. De BVJ was met een infokraam aanwezig op meerdere Pleinfeesten en op de Lentefair. In een samenwerking met veel andere organisaties in Julianadorp en met de gemeente Den Helder is een oplossing gevonden en gerealiseerd voor de oversteek aan de Schoolweg tussen Loopuytpark en het terrein van winkelcentrum De Riepel. Op basis van een door de BVJ samengestelde lijst met verkeersonveilige plekken in Julianadorp zijn hierover enkele gesprekken gevoerd met de Afdeling Beheer Openbare Ruimte/Stadsbeheer van de gemeente. Dit heeft tot een aantal verbeteringen geleid.

Aan de Dorper van het jaar 2013, mevrouw Mary Romar, werd het Bijzonder Lidmaatschap van de BVJ en een bos bloemen aangeboden. In de loop van 2014 werd duidelijk dat het BVJ-initiatief om de afgebrande pizzeria aan de Langevliet opgeknapt te krijgen na de nodige druk tot een goed resultaat ging leiden. Ontwikkelingen, die op Julianadorp betrekking hebben worden op de voet gevolgd, zoals bijvoorbeeld de bouw van de Willem Alexanderhof. Vanuit Dorpsbewoners is het initiatief genomen om ook een klein park in dit gebied te realiseren, in samenhang met het maken van een waterberging. Op donderdag 2 oktober 2014 organiseerde de BVJ in samenwerking met de Gemeente Den Helder, afdeling Beheer Openbare Ruimte/Stadsbeheer een succesvolle Wijkschouw. Een gezelschap van ongeveer 50 Dorpsbewoners, ambtenaren en gemeenteraadsleden beoordeelde aan de hand van een scorelijst de kwaliteit van de openbare ruimte op een aantal plekken in Julianadorp. De rondgang werd met een drankje en een hapje afgesloten in Wijksteunpunt De Verbinding. De resultaten zijn vermeld in ons ledenblad Actief van november 2014. Een bewonerscommissie in Middelzand 20 zocht in de loop van 2014 contact met de BVJ. Samen werd een vragenlijst ontwikkeld en uitgezet .

Ongeveer 70% van de bewoners vulde de vragenlijst in. De resultaten zijn verwerkt en hebben geleid tot een lijst wenselijke verbeteringen. Via de BVJ is hierover een gesprek met de gemeente Den Helder georganiseerd om deze lijst te bespreken. Door de gemeente is in dit gesprek met bewoners en BVJ een aantal toezeggingen gedaan over te plannen verbeteringen. Zoals U kunt lezen was 2014 een jaar vol BVJ-activiteiten, vaak met succes maar soms ook met een tegenvallend resultaat. Een dankwoord aan iedereen, die hieraan een bijdrage heeft geleverd is zeker op zijn plaats. Dit geldt zowel voor actieve Dorpsbewoners als voor onze externe relaties en samenwerkingspartners.