Word lid van de BVJ

Lid worden van de BVJ? Dat kan voor € 7,50 per jaar! U krijgt 50% korting op de Dorpervlag of het boek 100 jaar Julianadorp gratis. Bij automatische incasso zelfs al voor €7,00 per jaar!
word lid

Algemeen Jaarverslag BVJ over het Verenigingsjaar 2015

Met plezier kijkt het BVJ-bestuur terug op het jaar 2015, een jaar met veel activiteiten. Ook dit jaar werd weer plezierig met veel organisaties en instanties samengewerkt.
Regelmatig werden door Dorpsbewoners initiatieven genomen om tot verbetering in bepaalde situaties te komen. Voorbeelden zijn initiatieven in Middelzand, Kruiszwin, Wierbalg, Vogelzand, enz. Desgewenst is de BVJ beschikbaar voor adviezen en diverse vormen van ondersteuning. Ook komen bewoners via bemiddeling van de BVJ vaak bij de juiste instanties terecht.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering was geen enkel bestuurslid aftredend de bestuurssamenstelling bleef dus dezelfde als in 2014.

 

Wijkschouw

 

Regelmatig komt het BVJ-bestuur in vergadering bijeen. Dankzij een goede samenwerking met JVC is het mogelijk hier te vergaderen. Veel onderlinge contacten gaan ook per mail en telefoon.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op bestuurlijk en financieel gebied. Unaniem gingen de aanwezige leden hiermee akkoord. Ook werden de plannen voor de komende tijd toegelicht. Na de pauze liet ex-inbreker Evert Janssen, thans werkzaam voor de Stichting Veiligheid en Preventie, ons zien hoe gemakkelijk het is om op klaarlichte dag in te breken in Julianadorp. Voor veel aanwezigen een onthutsende ervaring… Attentie buurtpreventie! Zijn bijdrage maakte op de maar liefst 40 aanwezigen veel indruk!

In het verslagjaar 2015 kon gelukkig ook het Project Natuurvriendelijke Oevers worden afgerond met een eindpresentatie aan betrokken Dorpsbewoners en de start van de werkzaamheden. Ook de komende jaren zullen nog onderdelen van het plan worden uitgevoerd, waaronder de verplaatsing van een aantal wilgen naar de Willem Alexanderhof.

Hoewel begin 2015 door de wethouder Verkeer en meerdere politieke partijen nog aandacht hieraan is besteed was intussen al wel duidelijk geworden dat de voorgenomen prijsverhoging van het papieren buskaartje voor het traject Julianadorp/Den Helder na een jaar uitstel toch doorgevoerd zou worden.

Ook in 2015 zijn er door de BVJ initiatieven genomen om tot een groter aanbod aan activiteiten voor de Dorper jeugd tot 18 jaar te komen, naast het huidige aanbod van Jongerenwerk Vliet 60. Als BVJ zijn wij ook bereid om deze initiatieven financieel te ondersteunen. Momenteel zijn we in gesprek met MFC Het Dorpshuis om te onderzoeken welke mogelijkheden hier zijn voor bijv. frisfeesten voor deze jongeren.
Tot ons genoegen ontwikkelt MFC Het Dorpshuis zich steeds meer tot het centrum, waar een veelheid aan activiteiten wordt aangeboden aan onze Dorper samenleving. Ook het Wijksteunpunt De Verbinding lijkt voor de komende jaren gelukkig een blijvend aanbod te kunnen doen.

Door de BVJ werd deelgenomen aan een werkgroep, die verbeterplannen voor het Loopuytpark ontwikkelt en aan een Werkgroep Zorg, die het totale zorgaanbod in Julianadorp in beeld probeert te krijgen.
In 2015 hebben we 3x ons ledenblad Actief uitgegeven. Hoewel er plannen zijn om meer actueel nieuws via een hernieuwde website te presenteren zullen we ook de komende jaren ons ledenblad blijven uitgeven. Ook werd in samenwerking met Akse Media weer de Dorpsgids Julianadorp uitgegeven. Zowel met betrekking tot de samenstelling en uitgave van de Actief als van de Dorpsgids mag de belangrijke bijdrage hieraan van onze ex-secretaris Ruud Kwast niet onvermeld blijven!

BVJ op de Springfair

Ook was de BVJ aanwezig op de Springfair. Omdat op dat moment zowel de discussie over de aan te leggen Noorderhaaks en de bijbehorende flankerende maatregelen als de plannen om 6 zeer hoge windmolens in Koegras te plaatsen zeer actueel was, leverde onze BVJ-aanwezigheid veel interessante gesprekken en contacten op. Tegelijk werd ook een in zeer korte tijd ontworpen BVJ-enquête uitgezet, waarin naar de mening van de respondenten over beide zaken werd gevraagd. In de Actief is uitgebreid over de uitkomst van deze enquête gerapporteerd.

Een interessante ontwikkeling, die hieruit voortkwam was dat een aantal Dorpsbewoners, deskundig op energiegebied, zich bereid verklaarde om met de BVJ mee te denken over de aanpak van de plannen tot plaatsing van de windmolens. Er zijn contacten gelegd met de Landelijke Vereniging Overlast Omwonenden Windmolens, de Gemeente, de Provincie, de Gasunie, Windmolenvereniging De Eendragt, enz. Uiteindelijk bleek dat Defensie geen toestemming geeft tot plaatsing van deze windmolens vanwege gevaren voor het vliegverkeer. Ook suggesties om lagere molens te plaatsen konden niet op instemming van Defensie rekenen.

Eind 2014 is in samenwerking met enkele bewoners van Middelzand 20 een enquête uitgezet in deze buurt om in beeld te krijgen hoe bewoners denken over de kwaliteit van de leefomgeving. Ongeveer 70% van de bewoners reageerde. Uit het verzamelde materiaal resulteerde een wensenlijst, waarover bewoners samen met de BVJ in overleg zijn gedaan met de manager Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Den Helder. Uit het gesprek volgden enkele toezeggingen. Rondom de wenselijke plaats voor te legen vuilnisbakken is een aparte beroepsprocedure gevoerd. Naast de Gemeente dient ook de HVC hieraan medewerking te verlenen.

De bewoners van Middelzand 58 hebben de handen ineengeslagen om het plantsoen voor hun hofje opgeknapt te krijgen. Via financiering uit het Convenant Wijkaanpak is deze verbetering mogelijk gemaakt. De bewoners konden zelf een keuze maken uit diverse beplantingsmogelijkheden. In prima samenwerking tussen deze bewoners en de medewerkers van het gemeentelijke wijkteam van Stadsbeheer is het plantsoen opnieuw aangeplant. De bewoners verzorgen en beheren vanaf dat moment “hun“ plantsoen. Na afloop was het tijd voor de welverdiende koffie met wat lekkers, aangeboden door de BVJ.
Rond de zomer bereikten de BVJ veel klachten over ondervonden overlast van de skatebaan en het trapveld aan Vogelzand. Hierover is vervolgens door de BVJ contact gelegd met Politie en Gemeente. Ook hier bleken veel klachten binnengekomen te zijn. In overleg met een aantal direct omwonenden is vervolgens een serie verbetermaatregelen vastgesteld en uitgevoerd. Zo is de beplanting aanzienlijk gesnoeid en een greppeltje aangelegd, waardoor het oprijden van het terrein moeilijker wordt. Er zijn diverse bekeuringen opgelegd wegens alcohol- en drugsbezit. Ook is nu op het terrein een verboden toegang van kracht tussen zonsondergang en zonsopgang en wordt gewerkt aan gebruiksregels voor de aanwezige voorzieningen.

Aan de voorlopig laatste Dorper van het Jaar, Gerrit van Mullem, werd het Bijzonder Lidmaatschap van de BVJ en een attentie overhandigd.

Zeer recent zijn via de pers ideeën in het nieuws gekomen om aan het strand van Julianadorp meer initiatieven te ontwikkelen met waterscooters, jetski’s, enz. Maakt de huidige rust aan ons Dorper strand straks plaats voor het geluid van snelle vaartuigen? Is dat wat wij Dorpsbewoners willen? We vinden het vreemd dat de Gemeente geen toestemming geeft om deze activiteiten op het Huisduiner strand toe te staan maar wellicht wel bij ons Dorper strand. Gehanteerde afwijsmotieven als veiligheid, milieu en recreatiedruk gelden ook voor Julianadorp!

Ontwikkelingen, die op Julianadorp betrekking hebben, worden op de voet gevolgd en binnen de mogelijkheden wordt hieraan vanuit de BVJ geparticipeerd.
Veel waardering bestaat er bij ons voor de wijze, waarop in 2015 in goede samenspraak met alle betrokkenen een visie is ontwikkeld voor het Duinzoomgebied. Deze visie moet dienen als kader, waaraan plannen van bijv. agrarische of toeristische ondernemers in dit gebied getoetst kunnen worden.

Rond de voorgenomen aanleg van de Noorderhaaks kan vermeld worden dat eind november 2015 de aanleg van de weg en van de bijbehorende maatregelen gegund is aan de BAM. Wij gaan ervan uit dat op korte termijn het overleg van Gemeente, aannemer en Dorpsbewoners weer wordt opgepakt om tot een goede invulling van het totale plan te komen.

Voor alle duidelijkheid: alle BVJ-activiteiten zijn vrijwilligersactiviteiten, uitgevoerd door Dorpsbewoners ,die vaak ook nog werk, een gezin, een studie, hobby’s enz. hebben. Mede daarom pakken wij als BVJ vooral die zaken op, waaraan Dorpsbewoners ook zelf energie willen besteden. Vele handen maken lichter werk!

Zoals u kunt lezen was 2015 een actief BVJ-jaar. Een dankwoord aan iedereen, die hieraan een bijdrage heeft geleverd, is zeker op zijn plaats. Dat geldt zowel voor actieve Dorpsbewoners als voor onze externe relaties en samenwerkingspartners.

Ook in 2016 zullen we ons als BVJ blijven inzetten om samen met Dorpsbewoners de leefbaarheid in Julianadorp op peil te houden en te verbeteren!

Foto’s beschikbaargesteld door:
www.Julianadorp-Parelvandekop.com